Pagina semi-beveiligd

Psychologie

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring om te zoeken

Psychologie is de wetenschap van geest en gedrag . Psychologie omvat de studie van bewuste en onbewuste verschijnselen, evenals voelen en denken . Het is een academische discipline met een enorme reikwijdte. Psychologen zoeken inzicht in de opkomende eigenschappen van hersenen, en de verscheidenheid aan verschijnselen die verband houden met die opkomende eigenschappen, en sluiten zich op deze manier aan bij de bredere neurowetenschappelijke groep van onderzoekers. Als sociale wetenschap streeft het ernaar individuen en groepen te begrijpen door algemene principes vast te stellen en specifieke gevallen te onderzoeken. [1] [2]

Op dit gebied wordt een professionele beoefenaar of onderzoeker een psycholoog genoemd en kan deze worden geclassificeerd als een sociale, gedrags- of cognitieve wetenschapper . Psychologen proberen de rol van mentale functies in individueel en sociaal gedrag te begrijpen , terwijl ze ook de fysiologische en biologische processen onderzoeken die ten grondslag liggen aan cognitieve functies en gedragingen.

Psychologen onderzoeken gedrag en mentale processen, waaronder perceptie , cognitie , aandacht , emotie , intelligentie , subjectieve ervaringen , motivatie , hersenfunctioneren en persoonlijkheid . Dit strekt zich uit tot interactie tussen mensen, zoals interpersoonlijke relaties , inclusief psychologische veerkracht , veerkracht van het gezin en andere gebieden. Psychologen met verschillende oriëntaties houden ook rekening met het onbewuste. [3] Psychologen gebruiken empirische methodenom causale en correlationele relaties tussen psychosociale variabelen af ​​te leiden. In aanvulling , of in de oppositie , tot het inzetten van empirisch en deductieve methoden, sommige, vooral klinisch en begeleiding psychologen-soms vertrouwen op symbolische interpretatie en andere inductieve technieken. Psychologie is beschreven als een ‘hub science’ in die zin dat geneeskunde psychologisch onderzoek trekt via neurologie en psychiatrie , terwijl sociale wetenschappen meestal rechtstreeks putten uit subdisciplines binnen de psychologie . [4]

Hoewel psychologische kennis vaak wordt toegepast bij de beoordeling en behandeling van psychische problemen, is ze ook gericht op het begrijpen en oplossen van problemen op verschillende gebieden van menselijke activiteit. Volgens velen beoogt de psychologie uiteindelijk de samenleving ten goede te komen. [5] [6] De meerderheid van de psychologen is betrokken bij een of andere therapeutische rol en oefent in klinische, counseling- of schoolomgevingen. Velen doen wetenschappelijk onderzoek naar een breed scala van onderwerpen die verband houden met mentale processen en gedrag, en werken doorgaans op universitaire psychologieafdelingen of geven les in andere academische instellingen (bijv. Medische scholen, ziekenhuizen). Sommige zijn werkzaam in industriële en organisatorische omgevingen of op andere gebieden [7] zoals menselijke ontwikkeling en veroudering, sport, gezondheid en de media, maar ook in forensisch onderzoek en andere aspecten van het recht.

Etymologie en definities

Het woord psychologie is afgeleid van de Griekse wortels en betekent studie van de psyche of ziel ( ψυχή psychē , "adem, geest, ziel" en -λογία -logia , "studie van" of "onderzoek"). [8] Het Latijnse woord psychologia werd voor het eerst gebruikt door de Kroatische humanist en Latinist Marko Marulić in zijn boek Psichiologia de ratione animae humanae aan het einde van de 15e eeuw of het begin van de 16e eeuw. [9] De vroegst bekende verwijzing naar het woord psychologie in het Engels was door Steven Blankaartin 1694 in The Physical Dictionary die verwijst naar "Anatomy, die het lichaam behandelt, en Psychology, die de ziel behandelt". [10]

In 1890 definieerde William James psychologie als "de wetenschap van het mentale leven, zowel de verschijnselen als de voorwaarden ervan". Deze definitie kende decennia lang wijdverbreide valuta. Deze betekenis werd echter betwist, met name door radicale behavioristen zoals John B. Watson , die in zijn manifest uit 1913 de discipline van de psychologie definieerde als het verwerven van informatie die nuttig is om gedrag te beheersen. Ook omdat James het definieerde, duidt de term sterker op technieken van wetenschappelijk experimenteren . [11] [12] Volkspsychologie verwijst naar het begrip van gewone mensen , in tegenstelling tot dat van psychologische professionals. [13]

Geschiedenis

De oude beschavingen van Egypte, Griekenland, China, India en Perzië hielden zich allemaal bezig met de filosofische studie van de psychologie. In het oude Egypte noemde de Ebers Papyrus depressie en denkstoornissen. [14] Historici merken op dat Griekse filosofen, waaronder Thales , Plato en Aristoteles (vooral in zijn De Anima- verhandeling), [15] de werking van de geest bespraken. [16] Al in de 4e eeuw voor Christus theoretiseerde de Griekse arts Hippocrates dat psychische stoornissen eerder fysieke dan bovennatuurlijke oorzaken hadden. [17]

In China groeide het psychologische begrip uit de filosofische werken van Laozi en Confucius , en later uit de leerstellingen van het boeddhisme . Deze kennis omvat inzichten ontleend aan introspectie en observatie, evenals technieken voor gericht denken en handelen. Het kadert het universum als een scheiding van, en interactie tussen, fysieke realiteit en mentale realiteit, met de nadruk op het zuiveren van de geest om deugd en kracht te vergroten. Een oude tekst die bekend staat als The Yellow Emperor's Classic of Internal Medicine identificeert de hersenen als het knooppunt van wijsheid en sensatie, en bevat theorieën over persoonlijkheid gebaseerd op yin-yangevenwicht, en analyseert psychische stoornissen in termen van fysiologische en sociale onevenwichtigheden. Chinese wetenschap richtte zich op de hersenen die tijdens de Qing-dynastie gevorderd waren met het werk van de westers opgeleide Fang Yizhi (1611–1671), Liu Zhi (1660–1730) en Wang Qingren (1768–1831). Wang Qingren benadrukte het belang van de hersenen als het centrum van het zenuwstelsel, verbond psychische stoornissen met hersenziekten, onderzocht de oorzaken van dromen en slapeloosheid , en ontwikkelde een theorie van hemisferische lateralisatie in de hersenfunctie. [18]

Verschillen in soorten bewustzijn komen voor in het oude denken van India, beïnvloed door het hindoeïsme . Een centraal idee van de Upanishads is het onderscheid tussen iemands voorbijgaande aardse zelf en hun eeuwige onveranderlijke ziel . Uiteenlopende hindoeïstische doctrines en het boeddhisme hebben deze hiërarchie van ikken uitgedaagd, maar hebben allemaal het belang benadrukt van het bereiken van een hoger bewustzijn. Yoga is een reeks technieken die worden gebruikt om dit doel te bereiken. Een groot deel van het Sanskriet-corpus werd onderdrukt onder de Britse Oost-Indische Compagnie, gevolgd door de Britse Raj in de 19e eeuw. De Indiase doctrines hadden echter via de Theosophical Society invloed op het westerse denken, een New Age- groep die populair werd onder Euro-Amerikaanse intellectuelen. [19]

Psychologie was een populair onderwerp in Enlightenment Europe. In Duitsland paste Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) zijn principes van calculus toe op de geest, met het argument dat mentale activiteit plaatsvond op een ondeelbaar continuüm - met name dat tussen een oneindig aantal menselijke waarnemingen en verlangens, het verschil tussen bewust en onbewust bewustzijn is slechts een kwestie van mate. Christian Wolff identificeerde psychologie als haar eigen wetenschap en schreef Psychologia empirica in 1732 en Psychologia rationalis in 1734. Dit idee ontwikkelde zich verder onder Immanuel Kant , die het idee van antropologie vestigde., met psychologie als een belangrijk onderdeel. Kant verwierp echter expliciet en notoir het idee van experimentele psychologie en schreef dat 'de empirische leer van de ziel ook nooit de chemie kan benaderen, zelfs niet als een systematische kunst van analyse of experimentele leer, want daarin kan de veelheid van innerlijke waarneming alleen worden gescheiden. door louter deling in het denken, en kan dan niet naar believen gescheiden en gerecombineerd worden gehouden (maar nog minder laat een ander denkend subject zelf experimenteren om aan ons doel te voldoen), en zelfs waarneming op zichzelf verandert en verdringt de toestand van het waargenomene voorwerp." In 1783 benoemde Ferdinand Ueberwasser (1752-1812) zichzelf tot hoogleraar empirische psychologie en logicaen gaf lezingen over wetenschappelijke psychologie, hoewel deze ontwikkelingen al snel werden overschaduwd door de Napoleontische oorlogen , waarna de Oude Universiteit van Münster werd opgeheven door de Pruisische autoriteiten. [20] Na de filosofen Hegel en Herbart te hebben geraadpleegd , vestigde de Pruisische staat in 1825 echter de psychologie als een verplichte discipline in zijn snel uitbreidende en zeer invloedrijke onderwijssysteem . Deze discipline omarmde het experiment echter nog niet. [21] In Engeland omvatte de vroege psychologie frenologie en de reactie op sociale problemen, waaronder alcoholisme, geweld en de dichtbevolkte psychiatrische inrichting van het land.[22]

Begin van experimentele psychologie

Wilhelm Wundt (zittend) met collega's in zijn psychologisch laboratorium, het eerste in zijn soort.

Gustav Fechner begon in de jaren dertig van de twintigste eeuw met psychofysisch onderzoek in Leipzig en verwoordde het principe (de wet van Weber-Fechner ) dat de menselijke perceptie van een stimulus logaritmisch varieert naargelang de intensiteit ervan. [23] Fechners Elements of Psychophysics uit 1860 daagde Kants strengheid uit tegen kwantitatieve studie van de geest. [24] [21] In Heidelberg deed Hermann von Helmholtz parallel onderzoek naar zintuiglijke waarneming, en een getrainde fysioloog Wilhelm Wundt . Wundt kwam op zijn beurt naar de universiteit van Leipzig en richtte het psychologische laboratorium opdie experimentele psychologie naar de wereld bracht. Wundt concentreerde zich op het opsplitsen van mentale processen in de meest elementaire componenten, gedeeltelijk gemotiveerd door een analogie met recente vorderingen in de chemie, en het succesvolle onderzoek naar de elementen en structuur van materiaal. [25] Paul Flechsig en Emil Kraepelin creëerden al snel een ander invloedrijk psychologielaboratorium in Leipzig, dit was meer gericht op experimentele psychiatrie. [21]

Psychologen in Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, Engeland en de Verenigde Staten volgden Wundt al snel bij het opzetten van laboratoria. [26] G. Stanley Hall , die bij Wundt studeerde, richtte een psychologielaboratorium op aan de Johns Hopkins University in Maryland, dat internationaal invloedrijk werd. Hall trainde op zijn beurt Yujiro Motora , die experimentele psychologie bracht, met de nadruk op psychofysica, naar de Keizerlijke Universiteit van Tokio . [27] Wundt's assistent, Hugo Münsterberg , doceerde psychologie aan Harvard aan studenten zoals Narendra Nath Sen Gupta - die in 1905 een psychologieafdeling en laboratorium oprichtte aan de Universiteit van Calcutta .[19] Wundt-studenten Walter Dill Scott , Lightner Witmer en James McKeen Cattell werkten aan het ontwikkelen van tests voor mentale vermogens. Catell, die ook studeerde bij de eugeneticus Francis Galton , richtte vervolgens de Psychological Corporation op . Wittmer concentreerde zich op het mentaal testen van kinderen; Scott, over de selectie van werknemers. [28]

Een andere student van Wundt, Edward Titchener , creëerde het psychologieprogramma aan de Cornell University en promootte een leerstelling van ' structuralistische ' psychologie. Structuralisme probeerde verschillende aspecten van de geest te analyseren en te classificeren, voornamelijk door middel van introspectie . [29] William James, John Dewey en Harvey Carr brachten een meer uitgebreide doctrine naar voren, functionalisme genaamd , die meer was afgestemd op de acties van de mens en de omgeving. In 1890 schreef James een invloedrijk boek, The Principles of Psychology , dat zich uitbreidde op het gebied van het structuralisme en de menselijke ' bewustzijnsstroom gedenkwaardig' beschreef.", en interesseerde veel Amerikaanse studenten in de opkomende discipline. [29] [30] [31] Dewey integreerde psychologie met sociale kwesties, met name door het bevorderen van progressief onderwijs om immigranten te assimileren en morele waarden bij kinderen in te prenten. [32]

Een van de honden die in Pavlov's experiment werd gebruikt met een chirurgisch geïmplanteerde canule om speekselvloed te meten , bewaard in het Pavlov-museum in Ryazan , Rusland

In Zuid-Amerika ontstond onder leiding van Horacio G. Piñero aan de Universiteit van Buenos Aires een andere vorm van experimentalisme, met meer connectie met fysiologie . [33] Ook Rusland legde meer nadruk op de biologische basis van de psychologie, te beginnen met Ivan Sechenovs essay uit 1873, "Wie moet de psychologie ontwikkelen en hoe?" Sechenov met het idee van de hersenen reflexen en agressief gepromoot een deterministische visie op het menselijk gedrag. [34]

Wolfgang Kohler , Max Wertheimer en Kurt Koffka waren medeoprichter van de school voor Gestaltpsychologie (niet te verwarren met de Gestalttherapie van Fritz Perls ). Deze benadering is gebaseerd op het idee dat individuen de dingen als verenigde gehelen ervaren. In plaats van gedachten en gedrag op te splitsen in kleinere elementen, zoals in het structuralisme, beweerden de Gestaltisten dat de hele ervaring belangrijk is en verschilt van de som der delen. Andere 19e-eeuwse medewerkers aan het veld zijn onder meer de Duitse psycholoog Hermann Ebbinghaus, een pionier in de experimentele studie van het geheugen, die kwantitatieve modellen van leren en vergeten ontwikkelde aan de Universiteit van Berlijn , [35] en de Russisch-Sovjet- fysioloog Ivan Pavlov , die bij honden een leerproces ontdekte dat later ' klassieke conditionering ' werd genoemd . "en toegepast op mensen. [36]

Consolidatie en financiering

Een van de eerste psychologieverenigingen was La Société de Psychologie Physiologique in Frankrijk, die duurde van 1885-1893. De eerste bijeenkomst van het International Congress of Psychology, gesponsord door de International Union of Psychological Science, vond plaats in Parijs, in augustus 1889, te midden van de Wereldtentoonstelling die het honderdjarig bestaan ​​van de Franse Revolutie vierde. William James was een van de drie Amerikanen onder de vierhonderd aanwezigen. Kort daarna, in 1892, werd de American Psychological Association (APA) opgericht. Het internationale congres werd voortgezet, op verschillende locaties in Europa, met bredere internationale deelname. Het zesde congres, Genève 1909, omvatte zowel presentaties in het Russisch, Chinees en Japans alsEsperanto . Na een onderbreking van de Eerste Wereldoorlog kwam het zevende congres bijeen in Oxford, met een aanzienlijk grotere deelname van de oorlogswinnende Anglo-Amerikanen. In 1929 vond het congres plaats aan de Yale University in New Haven, Connecticut, bijgewoond door honderden leden van de APA. [26] Tokyo Imperial University liep voorop door nieuwe psychologie naar het Oosten te brengen, en vanuit Japan verspreidden deze ideeën zich naar China. [18] [27]

De Amerikaanse psychologie kreeg status tijdens de Eerste Wereldoorlog, waarin een permanent comité onder leiding van Robert Yerkes mentale tests (" Army Alpha " en " Army Beta ") uitvoerde aan bijna 1,8 miljoen soldaten. [37] Latere financiering voor gedragsonderzoek kwam grotendeels van de familie Rockefeller , via de Social Science Research Council . [38] [39] Rockefeller-liefdadigheidsinstellingen financierden het National Committee on Mental Hygiene, dat het concept van psychische aandoeningen promootte en lobbyde voor psychologisch toezicht op de ontwikkeling van kinderen. [37] [40] Via het Bureau voor sociale hygiëne en later financiering vanAlfred Kinsey , Rockefeller-stichtingen, vestigden seksonderzoek als een levensvatbare discipline in de VS [41] Onder invloed van het door Carnegie gefinancierde Eugenics Record Office , het door Draper gefinancierde Pioneer Fund en andere instellingen, had de eugenetica-beweging ook een aanzienlijke impact op Amerikaanse psychologie; in de jaren 1910 en 1920 werd eugenetica een standaardonderwerp in psychologielessen. [42]

In tegenstelling tot de VS werd de psychologie in het VK met antagonisme geconfronteerd door de wetenschappelijke en medische instellingen, en tot 1939 waren er slechts zes psychologische charis in universiteiten in Engeland. [43]

Tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog vestigden het Amerikaanse leger en de inlichtingendiensten zich als leidende financiers van de psychologie - via de strijdkrachten en in de nieuwe inlichtingendienst van Office of Strategic Services . Psycholoog Dorwin Cartwright van de Universiteit van Michigan meldde dat universitaire onderzoekers in 1939-1941 met grootschalig propagandaonderzoek begonnen, en 'de laatste paar maanden van de oorlog zag een sociaal psycholoog voornamelijk verantwoordelijk worden voor het bepalen van het week-tot-week-propagandabeleid voor de Regering van de Verenigde Staten. " Cartwright schreef ook dat psychologen een belangrijke rol speelden bij het beheer van de binnenlandse economie. [44] Het leger voerde zijn nieuwe algemene classificatie-test uit en hield zich bezig met massale studies van het moreel van de troepen. In de jaren vijftig was deRockefeller Foundation en Ford Foundation werkten samen met de Central Intelligence Agency (CIA) om onderzoek naar psychologische oorlogsvoering te financieren . [45] In 1965 vestigde de publieke controverse de aandacht op het Project Camelot van het leger - het 'Manhattan Project' van de sociale wetenschappen - een poging waarbij psychologen en antropologen werden ingeschakeld om het buitenland voor strategische doeleinden te analyseren. [46] [47]

In Duitsland bezat de psychologie na de Eerste Wereldoorlog institutionele macht via het leger, en breidde zich vervolgens samen met de rest van het leger uit onder het Derde Rijk . [21] Onder leiding van Hermann Göring 's neef Matthias Göring werd het Berlijnse Psychoanalytisch Instituut omgedoopt tot het Göring Instituut. Freudiaanse psychoanalytici werden verdreven en vervolgd onder het anti-joodse beleid van de nazi-partij , en alle psychologen moesten afstand nemen van Freud en Adler. [48]Het Göring Instituut werd gedurende de oorlog goed gefinancierd met een mandaat om een ​​"Nieuwe Duitse psychotherapie" te creëren. Deze psychotherapie had tot doel geschikte Duitsers af te stemmen op de algemene doelstellingen van het Reich; zoals beschreven door een arts: "Ondanks het belang van analyse, vertegenwoordigen spirituele begeleiding en de actieve medewerking van de patiënt de beste manier om individuele mentale problemen te overwinnen en ze ondergeschikt te maken aan de vereisten van de Volk en de Gemeinschaft ." Psychologen moesten Seelenführung , leiderschap van de geest, leveren om mensen te integreren in de nieuwe visie van een Duitse gemeenschap. [49] Harald Schultz-Henckeversmolten psychologie met de nazi-theorie van biologie en raciale oorsprong, waarbij de psychoanalyse werd bekritiseerd als een studie van de zwakken en misvormden. [50] Johannes Heinrich Schultz , een Duitse psycholoog die erkend werd voor het ontwikkelen van de techniek van autogene training , pleitte prominent voor sterilisatie en euthanasie van mannen die als genetisch ongewenst werden beschouwd, en bedacht technieken om dit proces te vergemakkelijken. [51] Na de oorlog werden enkele nieuwe instellingen opgericht en sommige psychologen raakten in opspraak vanwege nazi-banden. Alexander Mitscherlich richtte een prominent tijdschrift voor toegepaste psychoanalyse op, genaamd Psycheen met financiering van de Rockefeller Foundation de eerste afdeling klinische psychosomatische geneeskunde opgericht aan de Universiteit van Heidelberg. In 1970 werd psychologie geïntegreerd in de vereiste studies van geneeskundestudenten. [52]

Na de Russische Revolutie werd psychologie sterk gepromoot door de bolsjewieken als een manier om de 'nieuwe mens' van het socialisme te construeren. Zo hebben universitaire psychologieafdelingen grote aantallen studenten opgeleid, voor wie functies beschikbaar werden gesteld op scholen, werkplekken, culturele instellingen en in het leger. Een bijzondere focus was pedologie , de studie van de ontwikkeling van kinderen, waarvan Lev Vygotsky een prominente schrijver werd. [34] De bolsjewieken bevorderden ook vrije liefde en omarmden de leer van de psychoanalyse als tegengif tegen seksuele onderdrukking. [53]Hoewel pedologie en intelligentietesten in 1936 uit de gratie raakten, behield de psychologie haar bevoorrechte positie als instrument van de Sovjet-Unie. [34] Stalinistische zuiveringen eisten een zware tol en zorgden voor een klimaat van angst in het beroep, net als elders in de Sovjetmaatschappij. [54] Na de Tweede Wereldoorlog werden Joodse psychologen uit heden en verleden (waaronder Lev Vygotsky , AR Luria en Aron Zalkind) aan de kaak gesteld; Ivan Pavlov (postuum) en Stalin zelf werden verheerlijkt als helden van de Sovjetpsychologie. [55] Sovjetacademici werden snel geliberaliseerd tijdens de Chroesjtsjov-dooi, en cybernetica, taalkunde, genetica en andere onderwerpen werden weer acceptabel. Er ontstond een nieuw vakgebied genaamd " technische psychologie " dat mentale aspecten van complexe banen bestudeerde (zoals piloot en kosmonaut). Interdisciplinaire studies werden populair en wetenschappers zoals Georgy Shchedrovitsky ontwikkelden systeemtheoretische benaderingen van menselijk gedrag. [56]

De twintigste-eeuwse Chinese psychologie modelleerde oorspronkelijk de VS, met vertalingen van Amerikaanse auteurs als William James, de oprichting van universitaire psychologieafdelingen en tijdschriften, en de oprichting van groepen, waaronder de Chinese Association of Psychological Testing (1930) en de Chinese Psychological Society (1937). ). Chinese psychologen werden aangemoedigd om zich te concentreren op onderwijs en het leren van talen, met de ambitie dat onderwijs modernisering en nationalisatie mogelijk zou maken . John Dewey, die in 1918–1920 lezingen gaf voor Chinese toehoorders, had een aanzienlijke invloed op deze leer. Kanselier T'sai Yuan-p'ei introduceerde hem aan de Universiteit van Peking als een grotere denker dan Confucius. Kuo Zing-yangdie een doctoraat behaalde aan de University of California, Berkeley, werd president van de Zhejiang University en maakte het behaviorisme populair . [57] Nadat de Chinese Communistische Partij de controle over het land had verworven, werd de stalinistische Sovjet-Unie de leidende invloed, met het marxisme-leninisme als leidende sociale doctrine en Pavloviaanse conditionering van het goedgekeurde concept van gedragsverandering. Chinese psychologen borduurden voort op Lenins model van een ‘reflectief’ bewustzijn, waarbij ze een ‘actief bewustzijn’ ( pinyin : tzu-chueh neng-tung-li ) voorstelden dat in staat was materiële omstandigheden te overstijgen door hard te werken en ideologische strijd. Ze ontwikkelden een concept van "herkenning" (pinyin : jen-shih ) die het raakvlak verwees tussen individuele percepties en het sociaal geaccepteerde wereldbeeld (het niet overeenstemmen met de partijdoctrine was "onjuiste herkenning"). [58] Het psychologieonderwijs werd gecentraliseerd onder de Chinese Academie van Wetenschappen , onder toezicht van de Staatsraad . In 1951 richtte de Academie een Psychology Research Office op, dat in 1956 het Institute of Psychology werd. De meeste vooraanstaande psychologen waren opgeleid in de Verenigde Staten, en de eerste zorg van de Academie was de heropvoeding van deze psychologen in de Sovjet-doctrines. Kinderpsychologie en pedagogiek voor landelijk samenhangend onderwijs bleef een centraal doel van de discipline. [59]

Disciplinaire organisatie

Instellingen

In 1920 richtten Édouard Claparède en Pierre Bovet een nieuwe organisatie voor toegepaste psychologie op, het International Congress of Psychotechnics Applied to Vocational Guidance, later het International Congress of Psychotechnics en vervolgens de International Association of Applied Psychology genoemd . [26] De IAAP wordt beschouwd als de oudste internationale psychologievereniging. [60] Tegenwoordig houden minstens 65 internationale groepen zich bezig met gespecialiseerde aspecten van de psychologie. [60]Als reactie op het overwicht van mannen in het veld, richtten vrouwelijke psychologen in de VS in 1941 de National Council of Women Psychologists op. Deze organisatie werd na de Tweede Wereldoorlog de International Council of Women Psychologists en in 1959 de International Council of Psychologists. Vereniging van zwarte psychologen en de Asian American Psychological Association zijn ontstaan ​​om niet-Europese raciale groepen in het beroep te promoten. [60]

De wereldfederatie van nationale psychologische verenigingen is de International Union of Psychological Science (IUPsyS), opgericht in 1951 onder auspiciën van UNESCO , de culturele en wetenschappelijke autoriteit van de Verenigde Naties. [26] [61] Psychologieafdelingen hebben zich sindsdien over de hele wereld verspreid, voornamelijk gebaseerd op het Euro-Amerikaanse model. [19] [61] Sinds 1966 publiceert de Unie het International Journal of Psychology . [26] IAAP en IUPsyS kwamen in 1976 overeen elk om de vier jaar een congres te houden, gespreid. [60]

De Internationale Unie erkent 66 nationale psychologieverenigingen en er zijn minstens 15 andere. [60] De American Psychological Association is de oudste en grootste. [60] Het ledenaantal is gestegen van 5.000 in 1945 tot 100.000 tegenwoordig. [29] De APA omvat 54 divisies , die sinds 1960 gestaag zijn uitgebreid met meer specialismen. Sommige van deze afdelingen, zoals de Society for the Psychological Study of Social Issues en de American Psychology-Law Society , begonnen als autonome groepen. [60]

De Interamerican Society of Psychology, opgericht in 1951, streeft ernaar de psychologie te promoten en psychologen te coördineren over het westelijk halfrond. Het houdt het Interamerican Congress of Psychology en had 1.000 leden in het jaar 2000. De European Federation of Professional Psychology Associations, opgericht in 1981, vertegenwoordigt 30 nationale verenigingen met in totaal 100.000 individuele leden. Minstens 30 andere internationale groepen organiseren psychologen in verschillende regio's. [60]

Op sommige plaatsen regelen regeringen wettelijk wie psychologische diensten kan verlenen of zichzelf kan vertegenwoordigen als "psycholoog". [62] De APA definieert een psycholoog als iemand met een doctoraat in de psychologie. [63]

Grenzen

Vroege beoefenaars van de experimentele psychologie onderscheidden zich van de parapsychologie , die aan het eind van de negentiende eeuw een grote populariteit genoot (inclusief de interesse van geleerden zoals William James), en die inderdaad het grootste deel uitmaakte van wat mensen 'psychologie' noemden. Parapsychologie, hypnose en psychisme waren belangrijke onderwerpen van de vroege internationale congressen. Maar studenten van deze velden werden uiteindelijk weggenomen, en min of meer verbannen uit het congres in 1900-1905. [26] Parapsychologie hield een tijdlang stand aan de Imperial University, met publicaties als Clairvoyance en Thoughtography van Tomokichi Fukurai, maar ook hier werd het in 1913 grotendeels gemeden. [27]

Als discipline heeft de psychologie lang geprobeerd beschuldigingen af ​​te weren dat het een ‘zachte’ wetenschap is. Wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn 's kritiek uit 1962 impliceerde dat de psychologie zich in het algemeen in een pre-paradigma-toestand bevond, zonder de overeenstemming over de overkoepelende theorie die men aantreft in volwassen wetenschappen zoals scheikunde en natuurkunde. [64] Omdat sommige gebieden van de psychologie afhankelijk zijn van onderzoeksmethoden zoals enquêtes en vragenlijsten, beweerden critici dat psychologie geen objectieve wetenschap is. Sceptici hebben gesuggereerd dat persoonlijkheid, denken en emotie niet direct kunnen worden gemeten en vaak worden afgeleid uit subjectieve zelfrapportages, wat problematisch kan zijn. Experimenteel psychologen hebben verschillende manieren bedacht om deze ongrijpbare fenomenologische entiteiten indirect te meten. [65] [66][67]

Er bestaan ​​nog steeds verdeeldheid binnen het veld, waarbij sommige psychologen meer gericht zijn op de unieke ervaringen van individuele mensen, die niet alleen kunnen worden begrepen als gegevenspunten binnen een grotere populatie. Critici binnen en buiten het veld hebben betoogd dat de reguliere psychologie in toenemende mate wordt gedomineerd door een "cultus van empirisme" die de reikwijdte van haar studie beperkt door alleen methoden te gebruiken die zijn afgeleid van de natuurwetenschappen. [68] Feministische kritieken in deze richting hebben betoogd dat aanspraken op wetenschappelijke objectiviteit de waarden en agenda van (historisch overwegend mannelijke) [37] onderzoekers verdoezelen . Jean Grimshaw, bijvoorbeeld, stelt dat mainstream psychologisch onderzoek een patriarchale agenda heeft voortgebracht door zijn pogingen om gedrag te beheersen. [69]

Grote denkrichtingen

Biologisch

Valse kleurenrepresentaties van aangetaste cerebrale vezelroutes, volgens Van Horn et al. [V] : 3

Psychologen beschouwen het organisme over het algemeen als de basis van de geest en daarom als een vitaal verwant studiegebied. Psychiaters en neuropsychologen werken op het snijvlak van lichaam en geest. [70] Biologische psychologie, ook bekend als fysiologische psychologie, [71] of neuropsychologie is de studie van de biologische substraten van gedrag en mentale processen. Belangrijke onderzoeksthema's op dit gebied zijn onder meer vergelijkende psychologie , die mensen bestudeert in relatie tot andere dieren, en perceptie die zowel de fysieke mechanica van sensatie als neurale en mentale verwerking omvat. [72] Eeuwenlang was een belangrijke vraag in de biologische psychologie of en hoe mentale functies zouden kunnen zijngelokaliseerd in de hersenen . Van Phineas Gage tot HM en Clive Wearing , individuele mensen met mentale problemen die herleidbaar zijn tot fysieke schade hebben tot nieuwe ontdekkingen op dit gebied geleid. [71] Men zou kunnen zeggen dat de moderne neuropsychologie zijn oorsprong vindt in de jaren 1870, toen Paul Broca in Frankrijk de productie van spraak naar de linker frontale gyrus traceerde, en daarmee ook hemisferische lateralisatie van de hersenfunctie aantoonde. Kort daarna identificeerde Carl Wernicke een verwant gebied dat nodig is voor het verstaan ​​van spraak. [73]

Het hedendaagse veld van gedragsneurowetenschappen richt zich op fysieke oorzaken die gedrag ten grondslag liggen. Fysiologische psychologen gebruiken bijvoorbeeld diermodellen, meestal ratten, om de neurale, genetische en cellulaire mechanismen te bestuderen die ten grondslag liggen aan specifiek gedrag, zoals leren en geheugen- en angstreacties. [74] Cognitieve neurowetenschappers onderzoeken de neurale correlaten van psychologische processen bij mensen met behulp van neurale beeldvormingsinstrumenten, en neuropsychologen voeren psychologische beoordelingen uit om bijvoorbeeld specifieke aspecten en de omvang van cognitieve tekorten te bepalen die worden veroorzaakt door hersenbeschadiging of ziekte. Het biopsychosociale modelis een geïntegreerd perspectief op het begrijpen van bewustzijn, gedrag en sociale interactie. Het veronderstelt dat elk bepaald gedrag of mentaal proces van invloed is op en wordt beïnvloed door dynamisch onderling samenhangende biologische, psychologische en sociale factoren. [75]

Evolutionaire psychologie onderzoekt cognitie en persoonlijkheidskenmerken vanuit een evolutionair perspectief. Dit perspectief suggereert dat psychologische aanpassingen zijn geëvolueerd om terugkerende problemen in menselijke voorouderlijke omgevingen op te lossen. Evolutionaire psychologie biedt aanvullende verklaringen voor de veelal nabije of ontwikkelingsverklaringen die zijn ontwikkeld door andere gebieden van de psychologie: dat wil zeggen, het richt zich voornamelijk op het ultieme of "waarom?" vragen, in plaats van proximale of "hoe?" vragen. "Hoe?" vragen worden directer aangepakt door gedragsgenetisch onderzoek, dat tot doel heeft te begrijpen hoe genen en omgeving gedrag beïnvloeden. [76]

De zoektocht naar de biologische oorsprong van psychologische verschijnselen heeft lange tijd geleid tot discussies over het belang van ras, en vooral over de relatie tussen ras en intelligentie. Het idee van blanke suprematie en inderdaad het moderne concept van ras zelf ontstond tijdens het proces van wereldverovering door Europeanen. [77] Carl von Linnaeus 'viervoudige classificatie van mensen classificeert Europeanen als intelligent en streng, Amerikanen als tevreden en vrij, Aziaten als ritualistisch en Afrikanen als lui en grillig. Ras werd ook gebruikt om de constructie van sociaal specifieke psychische stoornissen te rechtvaardigen, zoals drapetomanie en dysesthesie aethiopica - het gedrag van niet meewerkende Afrikaanse slaven. [78]Na het ontstaan ​​van de experimentele psychologie, kwam de "etnische psychologie" naar voren als een subdiscipline, gebaseerd op de veronderstelling dat het bestuderen van primitieve rassen een belangrijke link zou verschaffen tussen dierlijk gedrag en de psychologie van meer ontwikkelde mensen. [79]

Gedragsmatig

Skinner's leermachine , een mechanische uitvinding om de taak van geprogrammeerde instructie te automatiseren

Psychologen beschouwen menselijk gedrag als een belangrijk studiegebied. Veel van het onderzoek op dit gebied begon met tests op zoogdieren, gebaseerd op het idee dat mensen vergelijkbare fundamentele neigingen vertonen. Gedragsonderzoek streeft er altijd naar om de effectiviteit van technieken voor gedragsverandering te verbeteren.

Bestand: Little Albert-experiment (1920) .webmSpeel media af
De film van het Little Albert-experiment

Vroege gedragsonderzoekers bestudeerden stimulus-respons-paren, nu bekend als klassieke conditionering. Ze toonden aan dat gedrag in verband kon worden gebracht door herhaalde associatie met stimuli die pijn of plezier opwekken. Ivan Pavlov - het best bekend om het aanzetten van honden om te kwijlen in de aanwezigheid van een stimulus die voorheen verband hield met voedsel - werd een leidende figuur in de Sovjet-Unie en inspireerde volgelingen om zijn methoden op mensen te gebruiken. [34] In de Verenigde Staten startte Edward Lee Thorndike " connectionisme " -studies door dieren in "puzzeldozen" te vangen en ze te belonen voor hun ontsnapping. Thorndike schreef in 1911: "Er kan geen morele rechtvaardiging zijn om de natuur van de mens te bestuderen, tenzij de studie ons in staat stelt zijn daden te beheersen." [80]Van 1910–1913 maakte de American Psychological Association een grote verandering van mening door, weg van mentalisme en in de richting van "behavioralisme", en in 1913 bedacht John B. Watson de term behaviorisme voor deze denkrichting. [81] Watsons beroemde Little Albert-experiment in 1920 toonde aan dat herhaald gebruik van verontrustende harde geluiden fobieën (afkeer van andere prikkels) bij een jonge mens kon opwekken . [12] [82] Karl Lashley , een nauwe medewerker van Watson, onderzocht biologische manifestaties van leren in de hersenen. [71]

Omarmd en uitgebreid door Clark L. Hull , Edwin Guthrie en anderen, werd behaviorisme een veelgebruikt onderzoeksparadigma. [29] Een nieuwe methode van "instrumentele" of " operante " conditionering voegde de concepten van bekrachtiging en bestraffing toe aan het model van gedragsverandering. Radicale behavioristen vermeden het om de innerlijke werking van de geest te bespreken, vooral de onbewuste geest, die volgens hen onmogelijk wetenschappelijk te beoordelen was. [83] Operante conditionering werd voor het eerst beschreven door Miller en Kanorski en in de VS gepopulariseerd door BF Skinner , die naar voren kwam als een vooraanstaande intellectueel van de behavioristische beweging.[84] [85]

Noam Chomsky leverde een invloedrijke kritiek op radicaal behaviorisme omdat het het complexe mentale proces van taalverwerving niet adequaat kon verklaren . [86] [87] [88] Martin Seligman en collega's ontdekten dat de conditionering van honden leidde tot resultaten (" aangeleerde hulpeloosheid ") die in tegenspraak waren met de voorspellingen van behaviorisme. [89] [90] Skinner's behaviorisme stierf niet, misschien gedeeltelijk omdat het succesvolle praktische toepassingen genereerde. [86] Edward C. Tolman ontwikkelde een hybride "cognitief gedrags" -model, met name met zijn publicatie uit 1948 waarin de cognitieve kaarten werden besproken.gebruikt door ratten om te raden naar de locatie van voedsel aan het einde van een aangepast doolhof. [91]

De Association for Behavior Analysis International werd opgericht in 1974 en had in 2003 leden uit 42 landen. Het veld is vooral invloedrijk geweest in Latijns-Amerika, waar het een regionale organisatie heeft die bekend staat als ALAMOC: La Asociación Latinoamericana de Análisis y Modificación del Comportamiento . Behaviorisme kreeg ook sterke voet aan de grond in Japan, waar het aanleiding gaf tot de Japanese Society of Animal Psychology (1933), de Japanese Association of Special Education (1963), de Japanese Society of Biofeedback Research (1973), de Japanese Association for Behavior Therapy. (1976), de Japanese Association for Behavior Analysis (1979) en de Japanese Association for Behavioral Science Research (1994). [92]Tegenwoordig wordt het behaviorisme ook vaak gedragsmodificatie of gedragsanalyse genoemd . [92]

Cognitief

Groen Rood Blauw
Paars Blauw Paars


Blauw Paars Rood
Groen Paars Groen


Het Stroop-effect verwijst naar het feit dat het benoemen van de kleur van de eerste reeks woorden gemakkelijker en sneller is dan de tweede.

Cognitieve psychologie bestudeert cognitie, de mentale processen die ten grondslag liggen aan mentale activiteit. Perceptie, aandacht, redeneren, denken, problemen oplossen, geheugen, leren, taal en emotie zijn onderzoeksgebieden. Klassieke cognitieve psychologie wordt geassocieerd met een denkrichting die bekend staat als cognitivisme , waarvan de aanhangers pleiten voor een informatieverwerkingsmodel van mentaal functioneren, gebaseerd op functionalisme en experimentele psychologie.

Baddeley's model van werkgeheugen

Vanaf de jaren vijftig kwamen de experimentele technieken die waren ontwikkeld door Wundt, James, Ebbinghaus en anderen opnieuw naar voren toen de experimentele psychologie steeds meer cognitivistisch werd - zich bezighield met informatie en de verwerking ervan - en uiteindelijk een onderdeel ging uitmaken van de bredere cognitieve wetenschap. [93] Sommigen noemden deze ontwikkeling de cognitieve revolutie omdat ze zowel het antimentalistische dogma van het behaviorisme als de restricties van de psychoanalyse verwierp. [93]

Theoretici op het gebied van sociaal leren , zoals Albert Bandura , voerden aan dat de omgeving van het kind op zichzelf een bijdrage zou kunnen leveren aan het gedrag van een observerend onderwerp. [94]

De illusie van Müller-Lyer . Psychologen trekken conclusies over mentale processen op basis van gedeelde verschijnselen zoals optische illusies.

Technologische vooruitgang zorgde ook voor hernieuwde belangstelling voor mentale toestanden en representaties. De Engelse neurowetenschapper Charles Sherrington en de Canadese psycholoog Donald O. Hebb gebruikten experimentele methoden om psychologische verschijnselen in verband te brengen met de structuur en functie van de hersenen. De opkomst van informatica, cybernetica en kunstmatige intelligentie suggereerde de waarde van het vergelijkend bestuderen van informatieverwerking bij mensen en machines. Onderzoek naar cognitie was praktisch gebleken sinds de Tweede Wereldoorlog, toen het hielp bij het begrijpen van de werking van wapens. [95]

Een populair en representatief onderwerp op dit gebied is cognitieve bias of irrationeel denken. Psychologen (en economen) hebben een omvangrijke catalogus van vooroordelen die vaak in het menselijk denken terugkomen, geclassificeerd en beschreven . De beschikbaarheidsheuristiek is bijvoorbeeld de neiging om het belang van iets te overschatten dat gemakkelijk in je opkomt. [96]

Elementen van behaviorisme en cognitieve psychologie werden gesynthetiseerd om cognitieve gedragstherapie te vormen , een vorm van psychotherapie die is aangepast op basis van technieken die zijn ontwikkeld door de Amerikaanse psycholoog Albert Ellis en de Amerikaanse psychiater Aaron T. Beck .

Op een breder niveau is cognitieve wetenschap een interdisciplinaire onderneming van cognitieve psychologen, cognitieve neurowetenschappers, onderzoekers in kunstmatige intelligentie, taalkundigen, mens-computerinteractie, computationele neurowetenschappen , logici en sociale wetenschappers. De discipline van de cognitieve wetenschap omvat zowel cognitieve psychologie als filosofie van de geest, informatica en neurowetenschappen. [97] Computersimulaties worden soms gebruikt om interessante verschijnselen te modelleren.

Sociaal

Sociale psychologie bestudeert de aard en oorzaken van sociaal gedrag.

Sociale psychologie is de studie van hoe mensen over elkaar denken en hoe ze zich tot elkaar verhouden. Sociaal psychologen bestuderen onderwerpen als de invloed van anderen op iemands gedrag (bijv. Conformiteit , overtuiging ), en de vorming van overtuigingen, attitudes en stereotypen over andere mensen. Sociale cognitie combineert elementen van sociale en cognitieve psychologie om te begrijpen hoe mensen sociale informatie verwerken, onthouden of verdraaien. De studie van groepsdynamica onthult informatie over de aard en mogelijke optimalisatie van leiderschap, communicatie en andere verschijnselen die op zijn minst opduiken op microsociaal gebied.niveau. In de afgelopen jaren zijn veel sociaal psychologen in toenemende mate geïnteresseerd geraakt in impliciete metingen, mediationele modellen en de interactie van zowel persoonsvariabelen als sociale variabelen bij het verklaren van gedrag. De studie van de menselijke samenleving is daarom een ​​potentieel waardevolle bron van informatie over de oorzaken van psychiatrische stoornissen. Sommige sociologische concepten die op psychiatrische stoornissen worden toegepast, zijn de sociale rol, zieke rol, sociale klasse, levensgebeurtenis, cultuur, migratie, sociale en totale institutie . [98]

Psychoanalytisch

Groepsfoto 1909 voor Clark University . Voorste rij: Sigmund Freud, G. Stanley Hall, Carl Jung; achterste rij: Abraham A. Brill , Ernest Jones , Sándor Ferenczi .

Psychoanalyse omvat een methode om de geest te onderzoeken en ervaring te interpreteren; een gesystematiseerde reeks theorieën over menselijk gedrag; en een vorm van psychotherapie om psychisch of emotioneel leed te behandelen, in het bijzonder conflicten die hun oorsprong vinden in de onbewuste geest. [99] Deze denkrichting is ontstaan ​​in de jaren 1890 met Oostenrijkse artsen, waaronder Josef Breuer (arts), Alfred Adler (arts), Otto Rank (psychoanalyticus) en vooral Sigmund Freud (neuroloog). Freuds psychoanalytische theorie was grotendeels gebaseerd op interpretatiemethoden, introspectie en klinische observaties. Het werd erg bekend, vooral omdat het onderwerpen alsseksualiteit , onderdrukking en het onbewuste. Deze onderwerpen waren destijds grotendeels taboe en Freud vormde een katalysator voor hun open discussie in een beleefde samenleving. [53] Klinisch gezien hielp Freud bij het pionieren van de methode van vrije associatie en een therapeutische interesse in droominterpretatie . [100] [101]

De Zwitserse psychiater Carl Jung, onder invloed van Freud, werkte een theorie uit van het collectieve onbewuste - een oerkracht die in alle mensen aanwezig is, met archetypen die een diepgaande invloed op de geest hebben. Jungs concurrerende visie vormde de basis voor de analytische psychologie , die later leidde tot de archetypische en procesgerichte scholen. Andere bekende psychoanalytische wetenschappers uit het midden van de 20e eeuw zijn onder meer Erik Erikson , Melanie Klein , DW Winnicott , Karen Horney , Erich Fromm , John Bowlby en de dochter van Sigmund Freud, Anna Freud.​Gedurende de 20e eeuw evolueerde de psychoanalyse naar verschillende stromingen die neofreudiaans zouden kunnen worden genoemd . Tot deze scholen behoren egopsychologie , objectrelaties en interpersoonlijke , lacaniaanse en relationele psychoanalyse .​

Psychologen als Hans Eysenck en filosofen, waaronder Karl Popper, hadden kritiek op de psychoanalyse. Popper voerde aan dat psychoanalyse verkeerd was voorgesteld als een wetenschappelijke discipline [102], terwijl Eysenck zei dat psychoanalytische leerstellingen werden tegengesproken door experimentele gegevens. Tegen het einde van de 20e eeuw marginaliseerden psychologieafdelingen van Amerikaanse universiteiten de Freudiaanse theorie meestal en deden ze het af als een 'uitgedroogd en dood' historisch artefact. [103] Echter, onderzoekers in het opkomende gebied van neuro-psychoanalyse verdedigen vandaag enkele van Freuds ideeën op wetenschappelijke gronden, [104] terwijl geleerden van de geesteswetenschappenbeweren dat Freud helemaal geen "wetenschapper, maar ... een tolk " was. [103]

Existentieel-humanistische theorieën

Psycholoog Abraham Maslow stelde in 1943 dat mensen een hiërarchie van behoeften hebben, en het is logisch om eerst aan de basisbehoeften (voedsel, water enz.) Te voldoen voordat kan worden voldaan aan de behoeften van een hogere orde. [105]

De humanistische psychologie ontwikkelde zich in de jaren vijftig als een beweging binnen de academische psychologie, als reactie op zowel behaviorisme als psychoanalyse. [106] De humanistische benadering probeerde een glimp op te vangen van de hele persoon, niet alleen gefragmenteerde delen van de persoonlijkheid of geïsoleerde cognities. [107] Humanisme concentreerde zich op unieke menselijke kwesties, zoals vrije wil, persoonlijke groei, zelfactualisatie , zelfidentiteit , dood, eenzaamheid, vrijheid en betekenis. Het benadrukte subjectieve betekenis, afwijzing van determinisme en bezorgdheid voor positieve groei in plaats van pathologie.​, die een hiërarchie van menselijke behoeften formuleerde , en Carl Rogers , die cliëntgerichte therapie creëerde en ontwikkelde . Later opende de positieve psychologie humanistische thema's voor wetenschappelijke manieren van onderzoek.

De American Association for Humanistic Psychology , opgericht in 1963, verklaarde:

Humanistische psychologie is in de eerste plaats een oriëntatie op de hele psychologie en niet op een apart gebied of school. Het staat voor respect voor de waarde van personen, respect voor verschillen in benadering, onbevangenheid ten aanzien van aanvaardbare methoden en interesse in het verkennen van nieuwe aspecten van menselijk gedrag. Als een 'derde kracht' in de hedendaagse psychologie houdt het zich bezig met onderwerpen die weinig plaats hebben in bestaande theorieën en systemen: bijv. Liefde, creativiteit, zelf, groei, organisme, fundamentele behoeftebevrediging, zelfactualisatie, hogere waarden, zijn, worden, spontaniteit, spel, humor, genegenheid, natuurlijkheid, warmte, ego-transcendentie, objectiviteit, autonomie, verantwoordelijkheid, betekenis, fair-play, transcendentale ervaring, piekervaring, moed en aanverwante concepten. [108]

In de jaren vijftig en zestig was de psychoanalytisch geschoolde Amerikaanse psycholoog Rollo May onder invloed van de filosofen Søren Kierkegaard en Martin Heidegger een pionier in een existentiële tak van de psychologie, waaronder existentiële psychotherapie : een methode die is gebaseerd op de overtuiging dat innerlijke conflicten in een persoon te wijten zijn aan de gevolgen confrontatie met de gegevenheden van het bestaan. Men kan ook zeggen dat de Zwitserse psychoanalyticus Ludwig Binswanger en de Amerikaanse psycholoog George Kelly tot de existentiële school behoren. [109]Existentiële psychologen verschilden van meer 'humanistische' psychologen in hun relatief neutrale kijk op de menselijke natuur en hun relatief positieve beoordeling van angst. [110] Existentiële psychologen legden de nadruk op de humanistische thema's dood, vrije wil en betekenis, wat suggereert dat betekenis kan worden gevormd door mythen of narratieve patronen, [111] en dat het kan worden aangemoedigd door de aanvaarding van de vrije wil die vereist is voor een authentieke , zij het vaak angstige, aandacht voor de dood en andere toekomstperspectieven.

De Oostenrijkse existentiële psychiater en overlevende van de Holocaust Viktor Frankl haalde het bewijs van de therapeutische kracht van betekenis uit reflecties die zijn opgedaan tijdens zijn eigen internering . [112] Hij creëerde een variant van existentiële psychotherapie, logotherapie genaamd , een soort existentialistische analyse die zich richt op de wil tot zingeving (in iemands leven), in tegenstelling tot Adlers nietzscheaanse leer van machtswil of Freuds wil tot genot . [113]

Thema's

Persoonlijkheid

Persoonlijkheidspsychologie houdt zich bezig met blijvende patronen van gedrag, gedachten en emoties - gewoonlijk persoonlijkheid genoemd - bij individuen. Persoonlijkheidstheorieën variëren tussen verschillende psychologische scholen en oriëntaties. Ze gaan uit van verschillende aannames over zaken als de rol van het onbewuste en het belang van ervaringen uit de kindertijd. Volgens Freud is persoonlijkheid gebaseerd op de dynamische interacties van de id, ego en super-ego . [114] Om een ​​taxonomie van persoonlijkheidsconstructies te ontwikkelen, traitentheoretici daarentegen, proberen de persoonlijkheidssfeer te beschrijven in termen van een discreet aantal hoofdkenmerken met behulp van de statistische gegevensreductiemethode van factoranalyse.​Hoewel het aantal voorgestelde eigenschappen sterk varieerde, suggereerde een vroeg biologisch gebaseerd model dat werd voorgesteld door Hans Eysenck, de derde meest geciteerde psycholoog van de 20e eeuw (na respectievelijk Freud en Piaget), dat er ten minste drie belangrijke eigenschapconstructies nodig zijn. om de menselijke persoonlijkheidsstructuur te beschrijven: extraversie - introversie , neuroticisme - stabiliteit en psychoticisme - normaliteit. Raymond Cattell , de 7e meest geciteerde psycholoog van de 20e eeuw (gebaseerd op de wetenschappelijke peer-reviewed tijdschriftliteratuur) [115] leidde empirisch een theorie af van 16 persoonlijkheidsfactorenop het primaire-factorniveau en tot 8 bredere tweede-stratum-factoren (op het Eysenckiaanse niveau van analyse), in plaats van de "Big Five" -dimensies. [116] [117] [118] [119] Dimensionale persoonlijkheidsmodellen krijgen steeds meer steun, en een versie van dimensionale beoordeling is opgenomen in de DSM-V . Ondanks een overvloed aan onderzoek naar de verschillende versies van de 'Big Five'-persoonlijkheidsdimensies, lijkt het echter nodig om over te gaan van statische conceptualisaties van persoonlijkheidsstructuur naar een meer dynamische oriëntatie, waarbij wordt erkend dat persoonlijkheidsconstructies onderhevig zijn aan leren en leren. verandering gedurende de levensduur. [120] [121]

Een vroeg voorbeeld van persoonlijkheidsbeoordeling was het Woodworth Personal Data Sheet , opgesteld tijdens de Eerste Wereldoorlog. De populaire, hoewel psychometrisch ontoereikende Myers-Briggs Type Indicator [122] probeerde de 'persoonlijkheidstypen' van individuen te beoordelen volgens de persoonlijkheidstheorieën van Carl Jung. . Behavioristische weerstand tegen introspectie leidde tot de ontwikkeling van de Strong Vocational Interest Blank en Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI), in een poging empirische vragen te stellen die minder gericht waren op de psychodynamica van de respondent. [123]Het MMPI is echter onderworpen aan kritisch onderzoek, aangezien het vasthield aan de archaïsche psychiatrische nosologie en aangezien het individuen vereiste om subjectieve, introspectieve reacties te geven op de honderden items die betrekking hebben op psychopathologie. [124]

Onbewuste geest

Studie van de onbewuste geest, een deel van de psyche buiten het bewustzijn van het individu dat niettemin gedachten en gedrag beïnvloedde, was een kenmerk van de vroege psychologie. In een van de eerste psychologie-experimenten die in de Verenigde Staten werden uitgevoerd, ontdekten CS Peirce en Joseph Jastrow in 1884 dat proefpersonen de minutieus zwaardere van twee gewichten konden kiezen, zelfs als ze bewust onzeker waren over het verschil. [125] Freud populariseerde dit concept, met termen als Freudiaanse slip die de populaire cultuur binnendrong, om een ​​ongecensureerde indringing van onbewuste gedachten in iemands spraak en actie te betekenen. Zijn tekst uit 1901 The Psychopathology of Everyday Lifecatalogiseert honderden alledaagse gebeurtenissen die Freud uitlegt in termen van onbewuste invloed. Pierre Janet bracht het idee van een onderbewustzijn naar voren, dat autonome mentale elementen zou kunnen bevatten die niet beschikbaar zijn voor het onderzoek van het onderwerp. [126]

Ondanks het gedrag van de mens heeft het onbewuste zijn belang in de psychologie behouden. Cognitief psychologen hebben een 'filter'-model van aandacht gebruikt, volgens welke veel informatieverwerking plaatsvindt onder de drempel van het bewustzijn, en dat alleen bepaalde processen, beperkt door de natuur en door gelijktijdige kwantiteit, hun weg vinden door het filter. Uitgebreid onderzoek heeft aangetoond dat het onbewust primeren van bepaalde ideeën heimelijk gedachten en gedrag kan beïnvloeden. [126] Een belangrijke hindernis in dit onderzoek is het bewijzen dat de bewuste geest van een proefpersoon een bepaalde stimulus niet heeft begrepen, vanwege de onbetrouwbaarheid van zelfrapportage. Om deze reden geven sommige psychologen er de voorkeur aan om onderscheid te maken tussen impliciet en explicietgeheugen. In een andere benadering kan men een subliminale stimulus ook beschrijven als het voldoen aan een objectieve maar niet aan een subjectieve drempel. [127]

Het automatiseringsmodel , dat wijdverspreid werd na een uiteenzetting door John Bargh en anderen in de jaren tachtig, beschrijft geavanceerde processen voor het uitvoeren van doelen die kunnen worden geselecteerd en gedurende een langere periode kunnen worden uitgevoerd zonder bewust te zijn. [128] [129] Sommige experimentele gegevens suggereren dat de hersenen beginnen te overwegen om acties te ondernemen voordat de geest er zich bewust van wordt. [127] [130] Deze invloed van onbewuste krachten op de keuzes van mensen heeft natuurlijk invloed op filosofische vragen uit de vrije wil. John Bargh, Daniel Wegner en Ellen Langer zijn enkele vooraanstaande hedendaagse psychologen dieomschrijf vrije wil als een illusie . [128] [129] [131]

Motivatie

Psychologen zoals William James gebruikten de term motivatie aanvankelijk om naar intentie te verwijzen, in zekere zin vergelijkbaar met het concept van wil in de Europese filosofie. Met de gestage opkomst van het darwinistische en freudiaanse denken, werd instinct ook gezien als een primaire bron van motivatie. [132] Volgens de aandrijftheoriecombineren de krachten van het instinct tot een enkele energiebron die een constante invloed uitoefent. De psychoanalyse beschouwde deze krachten, net als de biologie, als fysieke eisen die het organisme aan het zenuwstelsel stelde. Ze geloofden echter dat deze krachten, vooral de seksuele instincten, in de psyche verstrengeld en getransmuteerd konden raken. De klassieke psychoanalyse stelt een strijd voor tussen het plezierprincipe en het realiteitsprincipe , dat grofweg overeenkomt met id en ego. Later, in Beyond the Pleasure Principle , introduceerde Freud het concept van de doodsdrift , een dwang tot agressie, vernietiging en psychische herhaling van traumatische gebeurtenissen . [133]Ondertussen gebruikten behavioristische onderzoekers eenvoudige dichotome modellen (plezier / pijn, beloning / straf) en gevestigde principes zoals het idee dat een dorstig wezen plezier zal hebben in drinken. [132] [134] Clark Hull formaliseerde het laatste idee met zijn aandrijfreductiemodel . [135]

Honger, dorst, angst, seksueel verlangen en thermoregulatie lijken allemaal fundamentele motivaties voor dieren te vormen. [134] Mensen lijken ook een complexere reeks motivaties te vertonen - hoewel deze theoretisch kunnen worden verklaard als het resultaat van oorspronkelijke instincten - inclusief verlangens om erbij te horen, zelfbeeld, zelfconsistentie, waarheid, liefde en controle. [136] [137]

Motivatie kan op veel verschillende manieren worden gemoduleerd of gemanipuleerd. Onderzoekers hebben ontdekt dat bijvoorbeeld eten niet alleen afhangt van de fundamentele behoefte van het organisme aan homeostase - een belangrijke factor die hongergevoel veroorzaakt - maar ook van het circadiane ritme, de beschikbaarheid van voedsel, de smakelijkheid van voedsel en de kosten. [134] Abstracte motivaties zijn ook kneedbaar, zoals blijkt uit verschijnselen als doelbesmetting : het aannemen van doelen, soms onbewust, gebaseerd op gevolgtrekkingen over de doelen van anderen. [138] Vohs en Baumeistersuggereren dat in tegenstelling tot de cyclus van behoefte-verlangen-vervulling van dierlijke instincten, menselijke motivaties soms een 'willen verwekt'-regel gehoorzamen: hoe meer je een beloning krijgt, zoals zelfrespect, liefde, drugs of geld, hoe meer je wilt het. Ze suggereren dat dit principe zelfs van toepassing kan zijn op eten, drinken, seks en slaap. [139]

Ontwikkeling

Ontwikkelingspsychologen hielden een kind bezig met een boek en maakten vervolgens observaties op basis van hoe het kind met het object omgaat.

Vooral gericht op de ontwikkeling van de menselijke geest door de levensduur, ontwikkelingspsychologieprobeert te begrijpen hoe mensen de wereld gaan waarnemen, begrijpen en handelen en hoe deze processen veranderen naarmate ze ouder worden. Dit kan gericht zijn op cognitieve, affectieve, morele, sociale of neurale ontwikkeling. Onderzoekers die kinderen bestuderen, gebruiken een aantal unieke onderzoeksmethoden om observaties te doen in natuurlijke omgevingen of om ze te betrekken bij experimentele taken. Dergelijke taken lijken vaak op speciaal ontworpen spellen en activiteiten die zowel leuk zijn voor het kind als wetenschappelijk nuttig, en onderzoekers hebben zelfs slimme methoden bedacht om de mentale processen van baby's te bestuderen. Naast het bestuderen van kinderen, bestuderen ontwikkelingspsychologen ook veroudering en processen gedurende de hele levensduur, vooral in andere tijden van snelle verandering (zoals adolescentie en ouderdom).Ontwikkelingspsychologen putten uit alle psychologische theorieën om hun onderzoek te ondersteunen.

Genen en omgeving

Alle onderzochte psychologische eigenschappen worden in verschillende mate beïnvloed door zowel genen als omgeving. [140] [141] Deze twee bronnen van invloed worden vaak verward in observationeel onderzoek van individuen of gezinnen. Een voorbeeld is de overdracht van depressievan een depressieve moeder tot haar kroost. De theorie kan stellen dat het nageslacht, vanwege het hebben van een depressieve moeder in zijn of haar (de nageslacht) omgeving, het risico loopt om een ​​depressie te ontwikkelen. Het risico op depressie wordt echter tot op zekere hoogte ook beïnvloed door genen. De moeder kan allebei genen dragen die bijdragen aan haar depressie, maar zal die genen ook hebben doorgegeven aan haar nageslacht, waardoor het risico van de nageslacht op depressie toeneemt. Genen en omgeving in dit eenvoudige transmissiemodel zijn volledig verward. Experimenteel en quasi-experimenteel gedragsgenetisch onderzoek maakt gebruik van genetische methodologieën om deze verwarring te ontwarren en de aard en oorsprong van individuele verschillen in gedrag te begrijpen. [76] Traditioneel wordt dit onderzoek uitgevoerd met behulp vantweelingstudies en adoptiestudies , twee ontwerpen waarbij genetische en omgevingsinvloeden gedeeltelijk niet kunnen worden verward. Meer recentelijk stelt de beschikbaarheid van microarray moleculair genetische of genoomsequencing- technologieën onderzoekers in staat om DNA-variatie van deelnemers direct te meten en te testen of individuele genetische varianten binnen genen geassocieerd zijn met psychologische kenmerken en psychopathologie door middel van methoden, waaronder genoombrede associatiestudies . Een van de doelstellingen van dergelijk onderzoek is vergelijkbaar met dat van positioneel klonen en het succes ervan bij Huntington: zodra een causaal gen is ontdekt, kan biologisch onderzoek worden uitgevoerd om te begrijpen hoe dat gen het fenotype beïnvloedt. Een belangrijk resultaat van genetische associatiestudies is de algemene bevinding dat psychologische eigenschappen en psychopathologie, evenals complexe medische ziekten, zeer polygeen zijn , [142] [143] [144] [145] [146] waar een groot aantal (op de van honderden tot duizenden) genetische varianten, elk met een klein effect, die bijdragen aan individuele verschillen in de gedragskenmerk of neiging tot de aandoening. Actief onderzoek blijft de genetische en omgevingsfactoren van gedrag en hun interactie begrijpen.

Toepassingen

Psychologie omvat vele deelgebieden en omvat verschillende benaderingen voor de studie van mentale processen en gedrag:

Mentale testen

Psychologische tests hebben een oude oorsprong, zoals examens voor de Chinese overheidsdienst die teruggaat tot 2200 voor Christus. Schriftelijke examens begonnen tijdens de Han-dynastie (202 v.Chr. - 200 n.Chr.). Tegen 1370 vereiste het Chinese systeem een ​​gestratificeerde reeks tests, waarbij het schrijven van essays en kennis van diverse onderwerpen betrokken waren. Het systeem werd beëindigd in 1906. [147] In Europa koos de mentale beoordeling een meer fysiologische benadering, met theorieën over fysionomie - beoordeling van karakter op basis van het gezicht - beschreven door Aristoteles in het Griekenland van de 4e eeuw voor Christus. Fysiognomie bleef actueel tijdens de Verlichting en voegde de leer van de frenologie toe: een studie van geest en intelligentie gebaseerd op een eenvoudige beoordeling van neuroanatomie. [148]

Toen de experimentele psychologie naar Groot-Brittannië kwam, was Francis Galton een vooraanstaand beoefenaar en wordt hij met zijn procedures voor het meten van reactietijd en sensatie beschouwd als een uitvinder van moderne mentale testen (ook bekend als psychometrie ). [149] James McKeen Cattell, een student van Wundt en Galton, bracht het concept naar de Verenigde Staten en bedacht in feite de term "mentale test". [150] In 1901 publiceerde Cattell's student Clark Wissler ontmoedigende resultaten, die suggereerden dat mentale testen van Columbia- en Barnard-studenten hun academische prestaties niet konden voorspellen. [150] In reactie op bevelen uit 1904 van de minister van Openbaar Onderwijs , de Franse psychologen Alfred Bineten Théodore Simon werkten in 1905–1911 een nieuwe intelligentietest uit, waarbij ze gebruik maakten van een reeks vragen met verschillende aard en moeilijkheidsgraad. Binet en Simon introduceerden het concept van mentale leeftijd en noemden de laagst scorers op hun test idioten . Henry H. Goddard zette de Binet-Simon-schaal aan het werk en introduceerde classificaties van mentaal niveau zoals imbeciel en zwakzinnig . In 1916 (na de dood van Binet) wijzigde Stanford-professor Lewis M. Terman de Binet-Simon-schaal (omgedoopt tot de Stanford-Binet-schaal ) en introduceerde het intelligentiequotiënt als een scorerapport. [151]Uit deze test concludeerde Terman dat mentale retardatie "het niveau van intelligentie vertegenwoordigt dat heel, heel gebruikelijk is onder Spaans-Indianen en Mexicaanse families in het zuidwesten en ook onder negers. Hun saaiheid lijkt raciaal te zijn." [152]

Na de Army Alpha en Army Beta-tests voor soldaten in de Eerste Wereldoorlog, werden mentale tests populair in de VS, waar het al snel werd toegepast op schoolkinderen. De federaal opgerichte National Intelligence Test werd in de jaren 1920 afgenomen bij 7 miljoen kinderen, en in 1926 creëerde de College Entrance Examination Board de Scholastic Aptitude Test om de toelating tot de universiteit te standaardiseren. [153] De resultaten van intelligentietests werden gebruikt om te pleiten voor gescheiden scholen en economische functies - dwz de voorkeursopleiding van zwarte Amerikanen voor handarbeid. Deze praktijken werden bekritiseerd door zwarte intellectuelen zoals Horace Mann Bond en Allison Davis . [152]Eugenetici gebruikten mentale tests om de verplichte sterilisatie van personen die als verstandelijk gehandicapt waren geclassificeerd, te rechtvaardigen en te organiseren. [42] In de Verenigde Staten werden tienduizenden mannen en vrouwen gesteriliseerd. Door een precedent te scheppen dat nooit is vernietigd, bevestigde het Amerikaanse Hooggerechtshof de grondwettigheid van deze praktijk in de zaak Buck v.Bell uit 1907 . [154]

Tegenwoordig is mentale testen een routinematig fenomeen voor mensen van alle leeftijden in westerse samenlevingen. [155] Modern testen streeft naar criteria zoals standaardisatie van de procedure, consistentie van resultaten , output van een interpreteerbare score, statistische normen die populatie-uitkomsten beschrijven en, idealiter, effectieve voorspelling van gedrag en levensresultaten buiten testsituaties om. [156]

Geestelijke gezondheidszorg

Het verlenen van psychologische gezondheidsdiensten wordt in de VS over het algemeen klinische psychologie genoemd. De definities van deze term zijn divers en kunnen schoolpsychologie en counselingpsychologie omvatten. Beoefenaars omvatten doorgaans mensen die zijn afgestudeerd aan doctoraatsprogramma's in de klinische psychologie, maar kunnen ook anderen omvatten. In Canada vallen de bovengenoemde groepen meestal binnen de grotere categorie van professionele psychologie . In Canada en de VS behalen beoefenaars bachelordiploma's en doctoraten, brengen ze vervolgens een jaar stage en een jaar postdoctoraal onderwijs door. In Mexico en de meeste andere Latijns-Amerikaanse en Europese landen halen psychologen geen bachelor- en doctoraatsdiploma's; in plaats daarvan volgen ze na de middelbare school een driejarige beroepsopleiding.[63] Klinische psychologie is momenteel de grootste specialisatie binnen de psychologie. [157] Het omvat de studie en toepassing van psychologie met als doel het begrijpen, voorkomen en verlichten van psychologisch leed, disfunctioneren of psychische aandoeningen en om subjectief welzijn en persoonlijke ontwikkeling te bevorderen. Centraal in de praktijk staan ​​psychologische beoordeling en psychotherapie, hoewel klinisch psychologen zich ook kunnen bezighouden met onderzoek, onderwijs, consultatie, forensische getuigenissen en programmaontwikkeling en -beheer. [158]

De eer voor de eerste psychologiekliniek in de Verenigde Staten gaat meestal naar Lightner Witmer, die zijn praktijk in 1896 in Philadelphia vestigde. Een andere moderne psychotherapeut was Morton Prince . [157] Voor het grootste deel, in het eerste deel van de twintigste eeuw, werd de meeste geestelijke gezondheidszorg in de Verenigde Staten uitgevoerd door gespecialiseerde artsen, psychiaters genaamd. De psychologie betrad het veld met haar verfijningen van mentale tests, die beloofden de diagnose van mentale problemen te verbeteren. Van hun kant raakten sommige psychiaters geïnteresseerd in het gebruik van psychoanalyse en andere vormen van psychodynamische psychotherapie om geesteszieken te begrijpen en te behandelen. [37]Bij dit type behandeling ontwikkelt een speciaal opgeleide therapeut een nauwe band met de patiënt, die wensen, dromen, sociale relaties en andere aspecten van het mentale leven bespreekt. De therapeut probeert onderdrukt materiaal aan het licht te brengen en te begrijpen waarom de patiënt afweer tegen bepaalde gedachten en gevoelens creëert. Een belangrijk aspect van de therapeutische relatie is overdracht , waarbij diepe onbewuste gevoelens bij een patiënt zich heroriënteren en manifest worden in relatie tot de therapeut. [159]

Psychiatrische psychotherapie vervaagde het onderscheid tussen psychiatrie en psychologie, en deze trend zette zich voort met de opkomst van gemeenschapsvoorzieningen voor geestelijke gezondheidszorg en gedragstherapie , een door en door niet-psychodynamisch model dat de behavioristische leertheorie gebruikte om het handelen van patiënten te veranderen. Een belangrijk aspect van gedragstherapie is empirische evaluatie van de effectiviteit van de behandeling. In de jaren zeventig ontstond cognitieve gedragstherapie , met behulp van vergelijkbare methoden en nu inclusief de cognitieve constructies die populair waren geworden in de theoretische psychologie. Een belangrijke praktijk in gedragstherapie en cognitieve gedragstherapie is het blootstellen van patiënten aan dingen waar ze bang voor zijn, op basis van het uitgangspunt dat hun reacties (angst, paniek, angst) kunnen worden gedeconditioneerd. [160]

Bij de geestelijke gezondheidszorg zijn tegenwoordig steeds meer psychologen en maatschappelijk werkers betrokken . In 1977 beschreef Bertram Brown, directeur van het National Institute of Mental Health, deze verschuiving als een bron van "intense concurrentie en rolverwarring". [37] Graduate-programma's die doctoraten in de psychologie (PhD of PsyD) afgeven, ontstonden in de jaren vijftig en ondergingen een snelle toename in de jaren tachtig. Deze graad is bedoeld om beoefenaars op te leiden die mogelijk wetenschappelijk onderzoek doen. [63]

Sommige klinisch psychologen richten zich mogelijk op de klinische behandeling van patiënten met hersenletsel - dit gebied staat bekend als klinische neuropsychologie. In veel landen is klinische psychologie een gereglementeerd beroep in de geestelijke gezondheidszorg. Het opkomende gebied van rampenpsychologie (zie crisisinterventie ) omvat professionals die reageren op grootschalige traumatische gebeurtenissen. [161]

Het werk van klinisch psychologen wordt doorgaans beïnvloed door verschillende therapeutische benaderingen, die allemaal een formele relatie tussen professional en cliënt (meestal een individu, een stel, een gezin of een kleine groep) met zich meebrengen. Doorgaans moedigen deze benaderingen nieuwe manieren van denken, voelen of gedrag aan. Vier belangrijke theoretische perspectieven zijn psychodynamisch, cognitief gedragsmatig, existentieel-humanistisch en systeem- of gezinstherapie. Er is een groeiende beweging om de verschillende therapeutische benaderingen te integreren, vooral met een beter begrip van kwesties met betrekking tot cultuur, gender, spiritualiteit en seksuele geaardheid. Met de komst van robuustere onderzoeksresultaten met betrekking tot psychotherapie, zijn er aanwijzingen dat de meeste van de belangrijkste therapieën even effectief zijn, met als belangrijkste gemeenschappelijke element een sterketherapeutische alliantie . [162] [163] Hierdoor nemen nu meer opleidingsprogramma's en psychologen een eclectische therapeutische oriëntatie aan . [164] [165] [166] [167] [168]

Diagnose in de klinische psychologie volgt meestal de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM), een handboek dat voor het eerst werd gepubliceerd door de American Psychiatric Association in 1952. Nieuwe edities zijn in de loop van de tijd in omvang toegenomen en meer gericht op medisch taalgebruik. [169] De studie van psychische aandoeningen wordt abnormale psychologie genoemd .

Onderwijs

Een voorbeeld van een item uit een cognitieve vaardigheidstest die wordt gebruikt in de onderwijspsychologie.

Onderwijspsychologie is de studie van hoe mensen leren in educatieve omgevingen, de effectiviteit van educatieve interventies, de psychologie van het lesgeven en de sociale psychologie van scholen als organisaties. Het werk van kinderpsychologen zoals Lev Vygotsky, Jean Piaget en Jerome Bruner is van invloed geweest op het creëren van onderwijsmethoden en onderwijspraktijken. Onderwijspsychologie wordt vaak opgenomen in lerarenopleidingen in plaatsen zoals Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland.

Schoolpsychologie combineert principes uit de onderwijspsychologie en klinische psychologie om leerlingen met leermoeilijkheden te begrijpen en te behandelen; om de intellectuele groei van hoogbegaafde studenten te bevorderen; om prosociaal gedrag bij adolescenten te vergemakkelijken ; en anderszins om veilige, ondersteunende en effectieve leeromgevingen te bevorderen. Schoolpsychologen zijn getraind in onderwijs- en gedragsbeoordeling, interventie, preventie en consultatie, en velen hebben een uitgebreide opleiding in onderzoek. [170]

Werk

Industriëlen brachten het ontluikende veld van de psychologie al snel aan de slag met de studie van wetenschappelijke managementtechnieken voor het verbeteren van de efficiëntie op de werkplek. Dit vakgebied heette aanvankelijk economische psychologie of bedrijfspsychologie ; later industriële psychologie , arbeidspsychologie of psychotechnologie . [171] Een belangrijke vroege studie onderzocht de arbeiders in de Hawthorne-fabriek van Western Electric in Cicero, Illinois van 1924-1932. Met financiering van het Laura Spelman Rockefeller Fund en begeleiding van de Australische psycholoog Elton MayoExperimenteerde Western Electric met duizenden fabrieksarbeiders om hun reacties op verlichting, pauzes, voedsel en lonen te beoordelen. De onderzoekers gingen zich concentreren op de reacties van werknemers op observatie zelf, en de term Hawthorne-effect wordt nu gebruikt om het feit te beschrijven dat mensen harder werken als ze denken dat ze in de gaten worden gehouden. [172]

De naam industriële en organisatiepsychologie (I – O) ontstond in de jaren zestig en werd verankerd als de Society for Industrial and Organisational Psychology , Division 14 van de American Psychological Association, in 1973. [171] Het doel is om het menselijk potentieel in de wereld te optimaliseren. werkplek. Personeelspsychologie, een deelgebied van de I-O-psychologie, past de methoden en principes van de psychologie toe bij het selecteren en evalueren van werknemers. Het andere deelgebied van de I-O-psychologie, de organisatiepsychologie , onderzoekt de effecten van werkomgevingen en managementstijlen op de motivatie, werktevredenheid en productiviteit van werknemers. [173] De meerderheid van de I-O-psychologen werkt buiten de academische wereld, voor particuliere en openbare organisaties en als adviseurs. [171]Een psychologieadviseur die tegenwoordig in het bedrijfsleven werkt, zou kunnen verwachten dat leidinggevenden informatie en ideeën krijgen over hun branche, hun doelmarkten en de organisatie van hun bedrijf. [174] [175]

Militair en inlichtingen

Een rol voor psychologen in het leger is het evalueren en adviseren van soldaten en ander personeel. In de VS begon deze functie tijdens de Eerste Wereldoorlog, toen Robert Yerkes de School of Military Psychology oprichtte in Fort Oglethorpe in Georgia, om psychologische training te geven aan militaire stafleden. [37] [176] Tegenwoordig omvat de psychologie van het Amerikaanse leger psychologische screening, klinische psychotherapie, zelfmoordpreventie en behandeling van posttraumatische stress, evenals andere aspecten van gezondheid en psychologie op de werkplek, zoals stoppen met roken. [177]

Psychologen kunnen ook werken aan een diverse reeks campagnes die algemeen bekend staan ​​als psychologische oorlogsvoering. Psychologische oorlogsvoering omvat voornamelijk het gebruik van propaganda om vijandige soldaten en burgers te beïnvloeden. In het geval van zogenaamde zwarte propaganda is de propaganda zo ontworpen dat het lijkt alsof deze uit een andere bron komt. [178] De CIA 's MKULTRA programma omvatte meer geïndividualiseerde inspanningen op mind control , waarbij technieken zoals hypnose, marteling en geheime onvrijwillige toediening van LSD . [179] Het Amerikaanse leger gebruikte de naam Psychological Operations(PSYOP) tot 2010, toen deze werden heringedeeld als Military Information Support Operations (MISO), onderdeel van Information Operations (IO). [180] Psychologen zijn soms betrokken bij het verhoren en martelen van verdachten, hoewel dit soms wordt ontkend door de betrokkenen en soms tegengewerkt door anderen. [181]

Gezondheid, welzijn en sociale verandering

Medische instellingen hebben steeds vaker psychologen in dienst om verschillende rollen te vervullen. Een prominent aspect van de gezondheidspsychologie is de psycho-educatie van patiënten: hen instrueren in het volgen van een medisch regime. Gezondheidspsychologen kunnen ook artsen opleiden en onderzoek doen naar de therapietrouw van de patiënt. [182]

Psychologen op het gebied van volksgezondheid gebruiken een breed scala aan interventies om menselijk gedrag te beïnvloeden. Deze variëren van PR-campagnes en outreach tot overheidswetten en -beleid. Psychologen bestuderen de samengestelde invloed van al deze verschillende instrumenten in een poging om hele populaties mensen te beïnvloeden . [183]

Zwarte Amerikaanse psychologen Kenneth en Mamie Clark bestudeerden de psychologische impact van segregatie en getuigden met hun bevindingen in de desegregatiezaak Brown v. Board of Education (1954). [184]

Positieve psychologie is de studie van factoren die bijdragen aan menselijk geluk en welzijn, waarbij de nadruk meer ligt op mensen die momenteel gezond zijn. In 2010 publiceerde Clinical Psychological Review een speciale uitgave gewijd aan positieve psychologische interventies, zoals het bijhouden van dankbaarheid in een dagboek en de fysieke uiting van dankbaarheid. Positieve psychologische interventies waren beperkt in omvang, maar hun effecten worden verondersteld superieur te zijn aan die van placebo's , vooral met betrekking tot het helpen van mensen met lichaamsbeeldproblemen.

Onderzoeksmethoden

Kwantitatief psychologisch onderzoek leent zich voor het statistisch toetsen van hypothesen. Hoewel het veld veel gebruik maakt van gerandomiseerde en gecontroleerde experimenten in laboratoriumomgevingen, kan dergelijk onderzoek slechts een beperkt aantal kortetermijnverschijnselen beoordelen. Psychologen vertrouwen dus ook op creatieve statistische methoden om kennis te vergaren uit klinische onderzoeken en populatiegegevens. [185] Deze omvatten de Pearson product-moment correlatiecoëfficiënt , de variantieanalyse , meervoudige lineaire regressie , logistische regressie , structurele vergelijkingsmodellering en hiërarchische lineaire modellering . Het meten en operationaliseren van belangrijke constructen is een essentieel onderdeel van deze onderzoeksontwerpen.

Gecontroleerde experimenten

Stroomschema van vier fasen (inschrijving, toewijzing van interventie, follow-up en gegevensanalyse) van een parallelle gerandomiseerde studie van twee groepen, gewijzigd ten opzichte van de CONSORT 2010-verklaring [186]
De onderzoeker (E) beveelt de leraar (T), het onderwerp van het experiment, om wat volgens de laatste pijnlijke elektrische schokken zijn, te geven aan een leerling (L), die eigenlijk een acteur en bondgenoot is . De proefpersoon is van mening dat de leerling bij elk verkeerd antwoord daadwerkelijke elektrische schokken kreeg, hoewel er in werkelijkheid geen dergelijke straffen waren. Afgescheiden van het onderwerp, zette de bondgenoot een bandrecorder op die was geïntegreerd met de elektroschokgenerator, die vooraf opgenomen geluiden afspeelde voor elk schokniveau enz. [187]

Een echt experiment met willekeurige toewijzing van proefpersonen aan omstandigheden stelt onderzoekers in staat sterke conclusies te trekken over causale verbanden. In een experiment verandert de onderzoeker invloedsparameters, onafhankelijke variabelen genoemd , en meet de resulterende veranderingen van interesse, afhankelijke variabelen genoemd . Prototypisch experimenteel onderzoek wordt uitgevoerd in een laboratorium met een zorgvuldig gecontroleerde omgeving.

Experimenten met herhaalde maatregelen zijn experimenten die plaatsvinden door middel van meerdere keren ingrijpen. Bij onderzoek naar de effectiviteit van psychotherapie vergelijken onderzoekers vaak een bepaalde behandeling met placebobehandelingen, of vergelijken ze verschillende behandelingen met elkaar. Behandelingstype is de onafhankelijke variabele. De afhankelijke variabelen zijn uitkomsten, idealiter op verschillende manieren beoordeeld door verschillende professionals. [188] Met behulp van een crossover-ontwerp kunnen onderzoekers de sterkte van hun resultaten verder vergroten door beide behandelingen op twee groepen proefpersonen te testen.

Quasi-experimenteel ontwerp verwijst vooral naar situaties die willekeurige toewijzing aan verschillende omstandigheden uitsluiten. Onderzoekers kunnen hun gezond verstand gebruiken om te bedenken hoezeer de niet-willekeurige opdracht de validiteit van het onderzoek bedreigt . [189] Bij onderzoek naar de beste manier om de leesprestaties in de eerste drie klassen van school te beïnvloeden, mogen schoolbestuurders bijvoorbeeld niet toestaan ​​dat onderwijspsychologen kinderen willekeurig toewijzen aan fonetische en taalklassen, in welk geval de psychologen moeten werken. reeds bestaande klassikale opdrachten. Psychologen vergelijken de prestaties van kinderen die fonetische lessen volgen en hele taallessen.

Experimentele onderzoekers gebruiken doorgaans een statistisch hypothesetestmodel waarbij voorspellingen worden gedaan voordat het experiment wordt uitgevoerd, en vervolgens wordt beoordeeld hoe goed de gegevens de voorspellingen ondersteunen. (Deze voorspellingen kunnen afkomstig zijn van een meer abstracte wetenschappelijke hypothese over hoe het fenomeen dat wordt bestudeerd feitelijk werkt.) Variantieanalyse (ANOVA) statistische technieken worden gebruikt om unieke resultaten van het experiment te onderscheiden van de nulhypothese dat variaties het gevolg zijn van willekeurige fluctuaties in gegevens . In de psychologie schrijft de veelgebruikte standaard statistische significantie toe aan resultaten waarvan de kans kleiner is dan 5% om verklaard te worden door willekeurige variatie . [190]

Andere vormen van statistische gevolgtrekking

Statistische onderzoeken worden in de psychologie gebruikt voor het meten van attitudes en eigenschappen, het volgen van stemmingswisselingen, het controleren van de validiteit van experimentele manipulaties en voor andere psychologische onderwerpen. Meestal gebruiken psychologen enquêtes met papier en potlood. Enquêtes worden echter ook telefonisch of via e-mail afgenomen. Webgebaseerde enquêtes worden steeds vaker gebruikt om veel onderwerpen gemakkelijk te bereiken.

Neuropsychologische tests , zoals de Wechsler-weegschaal en Wisconsin Card Sorting Test , zijn meestal vragenlijsten of eenvoudige taken die worden gebruikt om een ​​specifiek type mentale functie bij de respondent te beoordelen. Deze kunnen worden gebruikt in experimenten, zoals in het geval van laesie- experimenten die de resultaten van schade aan een specifiek deel van de hersenen evalueren. [191]

Observationele studies analyseren ongecontroleerde gegevens op zoek naar correlaties; multivariate statistieken worden doorgaans gebruikt om de meer complexe situatie te interpreteren. Cross-sectionele observationele studies gebruiken gegevens van een enkel tijdstip, terwijl longitudinale studies worden gebruikt om trends over de hele levensduur te bestuderen. Longitudinale studies volgen dezelfde mensen en detecteren daarom meer individuele dan culturele verschillen. Ze lijden echter aan een gebrek aan controles en aan verstorende factoren, zoals selectief verloop (de vertekening die ontstaat wanneer een bepaald type proefpersoon onevenredig een studie verlaat).

Verkennende data-analyse verwijst naar een verscheidenheid aan praktijken die onderzoekers kunnen gebruiken om bestaande gegevenssets te visualiseren en te analyseren. In Peirce's drie manieren van gevolgtrekking komt verkennende data-analyse overeen met ontvoering of hypothesevorming. [192] Meta-analyse is de techniek om de resultaten van meerdere onderzoeken te integreren en de statistische eigenschappen van de gepoolde dataset te interpreteren. [193]

Technologische testen

Een EEG-opname-instelling

Een klassiek en populair hulpmiddel dat wordt gebruikt om mentale en neurale activiteit met elkaar in verband te brengen, is het elektro-encefalogram (EEG), een techniek waarbij versterkte elektroden op de hoofdhuid van een persoon worden gebruikt om spanningsveranderingen in verschillende delen van de hersenen te meten. Hans Berger , de eerste onderzoeker die EEG op een ongeopende schedel gebruikte, ontdekte al snel dat hersenen kenmerkende "hersengolven" vertonen: elektrische trillingen die overeenkomen met verschillende bewustzijnstoestanden. Onderzoekers verfijnden vervolgens statistische methoden voor het synthetiseren van de elektrodegegevens en identificeerden unieke hersengolfpatronen zoals de deltagolf die werd waargenomen tijdens niet-REM-slaap. [194]

Nieuwere functionele neuroimaging- technieken omvatten functionele magnetische resonantiebeeldvorming en positronemissietomografie , die beide de bloedstroom door de hersenen volgen. Deze technologieën bieden meer gelokaliseerde informatie over activiteit in de hersenen en creëren representaties van de hersenen met een brede aantrekkingskracht. Ze bieden ook inzicht dat de klassieke problemen van subjectieve zelfrapportage vermijdt. Het blijft een uitdaging om harde conclusies te trekken over waar in de hersenen specifieke gedachten vandaan komen - of zelfs hoe zinvol een dergelijke lokalisatie overeenkomt met de werkelijkheid. Neuroimaging heeft echter onmiskenbare resultaten opgeleverd die het bestaan ​​van correlaties tussen geest en brein aantonen. Sommige hiervan putten uit een systemisch neuraal netwerkmodel in plaats van een gelokaliseerd functiemodel. [195] [196] [197]

Psychiatrische interventies zoals transcraniële magnetische stimulatie en medicijnen geven ook informatie over interacties tussen de hersenen en de geest. Psychofarmacologie is de studie van door drugs veroorzaakte mentale effecten.

Kunstmatig neuraal netwerk met twee lagen, een onderling verbonden groep knooppunten, vergelijkbaar met het enorme netwerk van neuronen in het menselijk brein.

Computer simulatie

Computationele modellering is een hulpmiddel dat in de wiskundige psychologie en cognitieve psychologie wordt gebruikt om gedrag te simuleren. [198] Deze methode heeft verschillende voordelen. Omdat moderne computers informatie snel verwerken, kunnen simulaties in korte tijd worden uitgevoerd, wat een hoog statistisch vermogen mogelijk maakt. Modellering stelt psychologen ook in staat hypothesen te visualiseren over de functionele organisatie van mentale gebeurtenissen die niet direct bij een mens konden worden waargenomen. Computationele neurowetenschappen gebruiken wiskundige modellen om de hersenen te simuleren. Een andere methode is symbolische modellering, die veel mentale objecten vertegenwoordigt met behulp van variabelen en regels. Andere soorten modellering zijn onder meer dynamische systemen en stochastische modellering.

Dierstudies

Een rat die een Morris-waternavigatietest ondergaat die wordt gebruikt in gedragsneurowetenschappen om de rol van de hippocampus in ruimtelijk leren en geheugen te bestuderen .

Dierproeven helpen bij het onderzoeken van vele aspecten van de menselijke psychologie, waaronder perceptie, emotie, leren, geheugen en denken, om er maar een paar te noemen. In de jaren 1890 gebruikte de Russische fysioloog Ivan Pavlov beroemde honden om klassieke conditionering te demonstreren. Niet-menselijke primaten, katten, honden, duiven, ratten en andere knaagdieren worden vaak gebruikt in psychologische experimenten. Idealiter introduceren gecontroleerde experimenten slechts één onafhankelijke variabele tegelijk, om de unieke effecten ervan op afhankelijke variabelen vast te stellen. Deze omstandigheden worden het beste benaderd in laboratoriumomgevingen. Daarentegen variëren menselijke omgevingen en genetische achtergronden zo sterk, en zijn ze afhankelijk van zoveel factoren, dat het moeilijk is om belangrijke variabelen voor menselijke proefpersonen te beheersen. Er zijn valkuilen bij het generaliseren van bevindingen uit dierstudies naar mensen via diermodellen.[199]

Vergelijkende psychologie verwijst naar de wetenschappelijke studie van het gedrag en mentale processen van niet-menselijke dieren, vooral omdat deze betrekking hebben op de fylogenetische geschiedenis, adaptieve betekenis en ontwikkeling van gedrag. Onderzoek op dit gebied onderzoekt het gedrag van vele soorten, van insecten tot primaten. Het is nauw verwant aan andere disciplines die diergedrag bestuderen, zoals ethologie . [200] Onderzoek in de vergelijkende psychologie lijkt soms licht te werpen op menselijk gedrag, maar sommige pogingen om de twee met elkaar te verbinden zijn nogal controversieel geweest, bijvoorbeeld de sociobiologie van EO Wilson . [201] Diermodellen worden vaak gebruikt om neurale processen gerelateerd aan menselijk gedrag te bestuderen, bijvoorbeeld in de cognitieve neurowetenschappen.

Kwalitatief en beschrijvend onderzoek

Onderzoek dat is ontworpen om vragen te beantwoorden over de huidige stand van zaken, zoals de gedachten, gevoelens en gedragingen van individuen, staat bekend als beschrijvend onderzoek . Beschrijvend onderzoek kan kwalitatief of kwantitatief georiënteerd zijn. Kwalitatief onderzoek is beschrijvend onderzoek dat is gericht op het observeren en beschrijven van gebeurtenissen zoals ze zich voordoen, met als doel alle rijkdom van alledaags gedrag vast te leggen en in de hoop verschijnselen te ontdekken en te begrijpen die misschien waren gemist als er maar meer vluchtige onderzoeken waren geweest. gemaakt.

Kwalitatieve psychologische onderzoeksmethoden omvatten interviews, observatie uit de eerste hand en participerende observatie. Creswell (2003) identificeert vijf belangrijke mogelijkheden voor kwalitatief onderzoek, waaronder narratief, fenomenologie, etnografie , casestudy en gefundeerde theorie . Kwalitatieve onderzoekers [202] proberen soms interpretaties van of kritiek op symbolen, subjectieve ervaringen of sociale structuren te verrijken . Soms kunnen hermeneutische en kritische doelen aanleiding geven tot kwantitatief onderzoek, zoals in Erich Fromms studie van nazi-stemmen [ nodig citaat ] of Stanley Milgram 's studies naargehoorzaamheid aan autoriteit .

Phineas P. Gage overleefde een ongeval waarbij een grote ijzeren staaf volledig door zijn hoofd werd gedreven, waardoor een groot deel van de linker frontale kwab van zijn hersenen werd vernietigd, en wordt herinnerd vanwege de gerapporteerde effecten van die verwonding op zijn persoonlijkheid en gedrag. [203]

Net zoals Jane Goodall het sociale en gezinsleven van chimpansees bestudeerde door nauwlettend het gedrag van chimpansees in het veld te observeren , houden psychologen naturalistische observaties van het voortdurende sociale, professionele en gezinsleven van de mens. Soms weten de deelnemers dat ze worden geobserveerd en soms weten de deelnemers niet dat ze worden geobserveerd. Bij geheime observaties moeten strikte ethische richtlijnen worden gevolgd.

Programma evaluatie

Programma-evaluatie is een systematische methode voor het verzamelen, analyseren en gebruiken van informatie om vragen over projecten, beleid en programma's [204] te beantwoorden, met name over hun doeltreffendheid en efficiëntie. In zowel de publieke als de private sector willen belanghebbenden vaak weten of de programma's die ze financieren, uitvoeren, stemmen, ontvangen of waartegen ze bezwaar maken, het beoogde effect hebben. Hoewel programma-evaluatie zich in eerste instantie richt op deze definitie, zijn belangrijke overwegingen vaak hoeveel de programmakosten per deelnemer bedragen, hoe het programma kan worden verbeterd, of het programma de moeite waard is, of er betere alternatieven zijn, of er onbedoelde resultaten zijn en of het programma doelen zijn passend en nuttig. [205]

Hedendaagse vraagstukken in methodologie en praktijk

Metascience

Op het gebied van metascience zijn aanzienlijke problemen met de methodologie van psychologisch onderzoek aan het licht gekomen. Psychologisch onderzoek lijdt aan een hoge vertekening , [206] lage reproduceerbaarheid , [207] en wijdverbreid misbruik van statistieken . [208] Deze bevindingen hebben geleid tot oproepen tot hervormingen van binnen en van buiten de wetenschappelijke gemeenschap. [209]

Voorkeur voor bevestiging

In 1959 onderzocht statisticus Theodore Sterling de resultaten van psychologische studies en ontdekte dat 97% van hen hun oorspronkelijke hypothesen ondersteunde, wat een mogelijke publicatiebias impliceert . [210] [211] [212] Evenzo ontdekte Fanelli (2010) [213] dat 91,5% van de psychiatrie / psychologiestudies de effecten bevestigde waarnaar ze op zoek waren, en concludeerde dat de kans groot was dat dit zou gebeuren (een positief resultaat). vijf keer hoger dan op gebieden als ruimte - of geowetenschappen . Fanelli stelt dat dit komt doordat onderzoekers in "zachtere" wetenschappen minder beperkingen hebben op hun bewuste en onbewuste vooroordelen.

Replicatie

In de daaropvolgende jaren werd een replicatiecrisis in de psychologie vastgesteld, waarbij publiekelijk werd opgemerkt dat veel opmerkelijke bevindingen in het veld niet waren gerepliceerd en waarbij sommige onderzoekers werden beschuldigd van regelrechte fraude in hun resultaten. [214] [215] [216] Meer systematische pogingen om de omvang van het probleem te beoordelen, zoals het Reproduceerbaarheidsproject van het Center for Open Science , ontdekten dat maar liefst twee derde van de veel gepubliceerde bevindingen in de psychologie gerepliceerd, [217] waarbij de reproduceerbaarheid over het algemeen sterker is in studies en tijdschriften die de cognitieve psychologie vertegenwoordigen dan in sociale psychologische onderwerpen, [217]en de subvelden van de differentiële psychologie (inclusief algemene intelligentie en onderzoek naar persoonlijkheidstrekken van de Big Five ), [218] [219] gedragsgenetica (behalve voor kandidaatgen en kandidaatgen-per-omgeving interactie-onderzoek naar gedrag en psychische aandoeningen), [220] [221] en het verwante gebied van gedragseconomie wordt grotendeels niet beïnvloed door de replicatiecrisis. [222] Andere subgebieden van de psychologie die zijn geïmpliceerd door de replicatiecrisis zijn klinische psychologie, [223] [224] ontwikkelingspsychologie (in het bijzonder cognitieve en persoonlijkheidsontwikkeling​[228] [229] [230] [231]

Focus op de replicatiecrisis heeft geleid tot andere hernieuwde inspanningen in de discipline om belangrijke bevindingen opnieuw te testen, [232] [233] en als reactie op bezorgdheid over publicatiebias en p- hacking , hebben meer dan 140 psychologische tijdschriften resultaatblind intercollegiale toetsing waarbij studies worden geaccepteerd niet op basis van hun bevindingen en nadat de studies zijn voltooid, maar voordat de studies worden uitgevoerd en op basis van de methodologische nauwkeurigheid van hun experimentele ontwerpen en de theoretische rechtvaardigingen voor hun statistische analysetechnieken voordat de gegevens worden verzameld of analyse is gedaan. [234]Daarnaast zijn grootschalige samenwerkingen tussen onderzoekers die in meerdere laboratoria in verschillende landen werken en die hun gegevens regelmatig openlijk beschikbaar stellen voor beoordeling door verschillende onderzoekers, veel gebruikelijker geworden in het veld. [235] Vroege analyse van dergelijke hervormingen heeft geschat dat 61 procent van de resultaatblinde onderzoeken tot nulresultaten heeft geleid , in tegenstelling tot naar schatting 5 tot 20 procent in eerder onderzoek. [236]

Misbruik van statistieken

Sommige critici beschouwen het testen van statistische hypothesen als misplaatst. Psycholoog en statisticus Jacob Cohen schreef in 1994 dat psychologen statistische significantie routinematig verwarren met praktisch belang en enthousiast melding maken van grote zekerheid in onbelangrijke feiten. [237] Sommige psychologen hebben gereageerd met een toegenomen gebruik van effectgroottestatistieken , in plaats van alleen te vertrouwen op p-waarden.

RAAR vooroordeel

In 2008 wees Arnett erop dat de meeste artikelen in tijdschriften van de American Psychological Association over de Amerikaanse bevolking gingen, terwijl Amerikaanse staatsburgers slechts 5% van de wereldbevolking uitmaken. Hij klaagde dat psychologen geen basis hadden om aan te nemen dat psychologische processen universeel zijn en dat ze onderzoeksresultaten generaliseerden naar de rest van de wereldbevolking. [238] In 2010 rapporteerden Henrich, Heine en Norenzayan een systemische vertekening bij het uitvoeren van psychologiestudies met deelnemers uit "WEIRD" (westerse, ontwikkelde, geïndustrialiseerde, rijke en democratische) samenlevingen. [239] [240]Hoewel wereldwijd slechts 1/8 mensen in regio's wonen die in de WEIRD-classificatie vallen, beweerden de onderzoekers dat 60-90% van de psychologiestudies wordt uitgevoerd op deelnemers uit deze gebieden. Het artikel gaf voorbeelden van resultaten die significant verschillen tussen mensen uit WEIRD en tribale culturen, waaronder de Müller-Lyer-illusie . Arnett (2008), Altmaier en Hall (2008) en Morgan-Consoli et al. (2018) beschouwden de westerse vooringenomenheid in onderzoek en theorie als een serieus probleem, aangezien psychologen in toenemende mate psychologische principes toepassen die zijn ontwikkeld in WEIRD-regio's in hun onderzoek, klinisch werk en overleg met bevolkingsgroepen over de hele wereld. [238] [241] [242]In 2018 toonden Rad, Martingano & Ginges aan dat bijna een decennium na het artikel van Henrich et al. Meer dan 80% van de monsters die werden gebruikt in onderzoeken die in het tijdschrift Psychological Science werden gepubliceerd , afkomstig waren van de WEIRD-populatie. Bovendien toonde hun analyse aan dat verschillende onderzoeken de oorsprong van hun monsters niet volledig onthulden, en de auteurs bieden een reeks aanbevelingen aan redacteuren en recensenten om de WEIRD-vooringenomenheid te verminderen. [243]

Vanuit een antropologisch perspectief pasten wetenschappers het WEIRD-model toe op de Europese geschiedenis, met het argument dat een machtige christelijke kerk een radicale verandering afdwong van incest- en neefhuwelijken die de rol van clans ondermijnden en het individualisme in Europa creëerden tegen 1500 CE. Ze beweren dat er aldus een kenmerkende westerse psychologie ontstond die keuzevrijheid, autonomie en vriendelijkheid jegens vreemden waardeerde. [244] Historici waren niet bij die studie betrokken en hebben verklaard dat het historische drogredenen bevat met betrekking tot een almachtige Kerk op een te vroeg tijdstip en een afwijzing van het huwelijk tussen neven en nichten die niet hebben plaatsgevonden. [245]

Onwetenschappelijke training in de geestelijke gezondheidszorg

Sommige waarnemers zien een kloof tussen wetenschappelijke theorie en de toepassing ervan - in het bijzonder de toepassing van niet-ondersteunde of ondeugdelijke klinische praktijken. [246] Critici zeggen dat er een toename is in het aantal trainingsprogramma's voor geestelijke gezondheid die geen wetenschappelijke competentie bijbrengen. [247] Praktijken zoals " gefaciliteerde communicatie voor infantiel autisme"; technieken voor geheugenherstel, waaronder lichaamswerk ; en andere therapieën, zoals wedergeboorte en reparenting , kunnen ondanks hun populariteit twijfelachtig of zelfs gevaarlijk zijn. [248] In 1984 maakte Allen Neuringer een soortgelijk punt [ vaag ]met betrekking tot de experimentele analyse van gedrag. [249] Psychologen, die soms verdeeld zijn in de trant van laboratorium versus kliniek, blijven deze kwesties bespreken. [250]

Ethiek

Ethische normen in de discipline zijn in de loop van de tijd veranderd. Sommige beroemde onderzoeken uit het verleden worden tegenwoordig als onethisch beschouwd en zijn in strijd met gevestigde codes (de Canadese gedragscode voor onderzoek waarbij mensen betrokken zijn en het Belmont-rapport ).

De belangrijkste hedendaagse normen zijn geïnformeerde en vrijwillige toestemming. Na de Tweede Wereldoorlog werd de code van Neurenberg ingevoerd vanwege het misbruik van proefpersonen door de nazi's. Later namen de meeste landen (en wetenschappelijke tijdschriften) de Verklaring van Helsinki aan . In de VS hebben de National Institutes of Health in 1966 de Institutional Review Board opgericht en in 1974 de National Research Act (HR 7724) aangenomen . Al deze maatregelen moedigden onderzoekers aan om geïnformeerde toestemming te verkrijgen van menselijke deelnemers aan experimentele studies. Een aantal invloedrijke studies heeft geleid tot de invoering van deze regel; dergelijke studies omvatten de radio-isotopenstudies van MIT en Fernald School, deThalidomide-tragedie , de Willowbrook- hepatitisstudie en de studies van Stanley Milgram naar gehoorzaamheid aan autoriteit.

Mensen

Universitaire psychologie-afdelingen hebben ethische commissies die zich bezighouden met de rechten en het welzijn van proefpersonen. Onderzoekers in de psychologie moeten goedkeuring krijgen van hun onderzoeksprojecten voordat ze een experiment kunnen uitvoeren om de belangen van menselijke deelnemers en proefdieren te beschermen. [251]

De ethische code van de American Psychological Association ontstond in 1951 als "Ethical Standards of Psychologists". Deze code heeft de totstandkoming van licentiewetten in de meeste Amerikaanse staten geleid. Het is in de afgelopen decennia meerdere keren veranderd sinds het werd aangenomen. In 1989 herzag de APA haar beleid inzake reclame en verwijzingsvergoedingen om te onderhandelen over het einde van een onderzoek door de Federal Trade Commission. De incarnatie van 1992 was de eerste die onderscheid maakte tussen "ambitieuze" ethische normen en "afdwingbare" normen. Leden van het publiek hebben vijf jaar de tijd om ethische klachten over APA-leden in te dienen bij de ethische commissie van APA; leden van de APA hebben een venster van drie jaar. [252]

Enkele van de meest belangrijke ethische kwesties zijn de vereiste om alleen te oefenen binnen het bevoegdheidsgebied, om de vertrouwelijkheid met de patiënten te bewaren en om seksuele relaties met hen te vermijden. Een ander belangrijk principe is geïnformeerde toestemming , het idee dat een patiënt of proefpersoon een procedure die ze ondergaan moet begrijpen en vrijelijk moet kiezen. [252] Enkele van de meest voorkomende klachten tegen klinisch psychologen zijn onder meer seksueel wangedrag en betrokkenheid bij evaluaties van voogdij over kinderen. [252]

Andere dieren

Volgens de huidige ethische richtlijnen is het gebruik van niet-menselijke dieren voor wetenschappelijke doeleinden alleen acceptabel als de (fysieke of psychologische) schade aan dieren opweegt tegen de voordelen van het onderzoek. [253] Met dit in gedachten kunnen psychologen bepaalde onderzoekstechnieken op dieren gebruiken die niet bij mensen kunnen worden gebruikt.

 • Een experiment van Stanley Milgram riep vragen op over de ethiek van wetenschappelijke experimenten vanwege de extreme emotionele stress die de deelnemers ondervonden. Het mat de bereidheid van de deelnemers aan de studie om een ​​gezaghebbende figuur te gehoorzamen die hen opdroeg handelingen te verrichten die in strijd waren met hun persoonlijke geweten. [254]
 • De vergelijkende psycholoog Harry Harlow veroordeelde zich moreel voor isolatie-experimenten met resusaapjes aan de Universiteit van Wisconsin-Madison in de jaren zeventig. [255] Het doel van het onderzoek was om een ​​diermodel van klinische depressie te produceren. Harlow bedacht ook wat hij een "verkrachtingsrek" noemde, waaraan de vrouwelijke isolaten werden vastgebonden in een normale apenpaarhouding. [256] In 1974 publiceerde de Amerikaanse literatuurcriticus Wayne C. Boothschreef dat "Harry Harlow en zijn collega's decennium na decennium doorgaan met het martelen van hun niet-menselijke primaten, waarbij ze onveranderlijk bewijzen wat we allemaal van tevoren wisten: dat sociale wezens kunnen worden vernietigd door hun sociale banden te vernietigen." Hij schrijft dat Harlow geen melding maakte van de kritiek op de moraliteit van zijn werk. [257]

Referenties

 1. Psychologie: zes perspectieven (pp. 12-15). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 2. Psychologie. Worth Publishers, 2010.
 3. ​Cognitief-gedragstherapeuten adviseren hun cliënteninderdaadom zich bewust te worden van onaangepaste denkpatronen, waarvan de aard de cliënten zich voorheen niet bewust was.
 4. "Psychologie is een Hub Science" . Aps-waarnemer . 20 (8). psychologie is een hubdiscipline - dat wil zeggen, een discipline waarin wetenschappelijk onderzoek wordt aangehaald door wetenschappers op veel andere gebieden. De geneeskunde put bijvoorbeeld het meest uit de psychologie door neurologie en psychiatrie, terwijl de sociale wetenschappen rechtstreeks putten uit de meeste specialismen binnen de psychologie.Association for Psychological Science Observer (september 2007)
 5. aangehaald in Coon, D .; Mitterer, JO (2008). Inleiding tot de psychologie: poorten naar geest en gedrag (12e editie, pp. 15–16). Stamford, CT: Cengage Learning.
 6. APA (2010). Over APA . Ontvangen 20 oktober 2010.
 7. (2001). "Psychologie" .
 8. Psychclassics.yorku.ca . Ontvangen 10 december 2011 .
 9. A Dictionary of Psychology. Bewerkt door Andrew M. Colman. Oxford University Press 2009. Oxford Reference Online. Oxford Universiteit krant. oxfordreference.com
 10. Oxford University Press, 1987/2004; ISBN 978-0-19-866224-2 (blz. 763-764). 
 11. "Psychologie zoals de gedragstherapeut het ziet" (pdf) . Psychologische recensie . 20 (2): 158-177. doi : 10.1037 / h0074428 . hdl : 21.11116 / 0000-0001-9182-7 .
 12. Dorndrecht, Nederland: Springer, 2007; ISBN 978-1-4020-5557-7 
 13. "Geestelijke gezondheid in Egypte". The Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences . 42 (2): 116-25. PMID 16342608 . 
 14. Stanford Encyclopedia of Philosophy.
 15. Vroege psychologische gedachte: oude verhalen over geest en ziel. Westport, Connecticut: Praeger.
 16. (2008) Psychologie: een studentvriendelijke benadering. "Unit One: The Definition and History of Psychology." pp 9 [1] .
 17. In: Perspectives on Psychological Science , Nr. 11, p. 399-407.
 18. 61.
 19. Elemente der Psychophysik. Breitkopf u. Härtel. (Elementen van psychofysica)
 20. (2006). "Wilhelm Maximilian Wundt" .
 21. 60.
 22.  
 23. Inleiding tot het geheugen: Hermann Ebbinghaus (1885/1913). Klassiekers in de geschiedenis van de psychologie
 24. "Ivan P. Pavlov: een overzicht van zijn leven en psychologisch werk". Amerikaanse psycholoog . 52 (9): 941-946. doi : 10.1037 / 0003-066X.52.9.941 .
 25. Journal of the History of the Behavioral Sciences 21, januari 1985.
 26. Stamford, CT: Ablex Publishing, 1999; ISBN 1-56750-405-1 
 27. History of Education Quarterly 23.2, zomer 1983.
 28. ​Journal of Sex Research 21.2, mei 1985. "Hun belang is moeilijk te overschatten. In feite waren de Rockefellers in de periode tussen 1914 en 1954 bijna de enige ondersteuners van seksonderzoek in de Verenigde Staten. De beslissingen die werden genomen door hun wetenschappelijke adviseurs over de aard van het te ondersteunen onderzoek en hoe het werd uitgevoerd, evenals de onderwerpen die in aanmerking kwamen voor onderzoeksondersteuning, vormden het hele veld van seksonderzoek en blijven het in veel opzichten ondersteunen. "
 29. "Psychologiecursussen werden vaak de voertuigen voor eugenetica-propaganda. Een afgestudeerde van het Record Office-trainingsprogramma schreef: 'Ik hoop de zaak te dienen door eugenetica in de hoofden van leraren te infiltreren. Het kan je interesseren te weten dat elke student die hier psychologie volgt werkt zijn familiegeschiedenis op en plot zijn stamboom. ' Harvard, Columbia, Brown, Cornell, Wisconsin en Northwestern behoorden tot de toonaangevende academische instellingen die eugenetica onderwezen in psychologiecursussen. "
 30. 340; geciteerd in Cina, "Social Science For Whom?" (1981), p. 269
 31. Yale University Press, 1997; ISBN 0-300-06809-3 
 32. (1981), blz. 315-325.
 33. 288. "Als het was uitgekomen, zou CAMELOT het grootste en zeker het meest genereus gefinancierde gedragsonderzoeksproject in de geschiedenis van de VS zijn geweest. Met een contract van $ 4-6 miljoen over een periode van drie jaar, werd het overwogen, en vaak een echt Manhattan-project voor de gedragswetenschappen genoemd, althans door veel van de intellectuelen wier diensten veel gevraagd waren. '
 34. 93.
 35. ​"Voor Schultz-Hencke in dit essay uit 1934 werden levensdoelen bepaald door ideologie, niet door wetenschap. In het geval van psychotherapie definieerde hij gezondheid in termen van bloed, sterke wil, vaardigheid, discipline, ( Zucht und Ordnung ), gemeenschap, heldhaftige houding en fysieke fitheid. Schultz-Hencke maakte in 1934 ook van de gelegenheid gebruik om de psychoanalyse te bekritiseren omdat deze een ongelukkige neiging tot beschuldiging van de misdadiger verschaft. '
 36. ​Tegen een dergelijke achtergrond is het helemaal niet verwonderlijk dat de psychoanalyse, als een theorie die het verboden maar actuele thema van seksuele relaties durfde te benaderen, werd omarmd door de pasgeboren Sovjetpsychologie. Psychoanalyse trok ook de belangstelling van de Sovjetpsychologie als materialistische trend. dat de geloofsbrieven van de klassieke introspectieve psychologie had uitgedaagd. De onwil van het pre-revolutionaire establishment om de psychoanalyse te propageren, speelde ook een positieve rol in de post-revolutionaire jaren; het was een gebied dat niet werd aangetast door banden met de wetenschap van het oude regime. ' Hoewel zie Hannah Proctor, " Reason Displaces All Love ", The New Inquiry , 14 februari 2014.
 37. 22. "De zuiveringen van Stalin in de jaren dertig spaarden Sovjetpsychologen niet. Vooraanstaande marxistische filosofen die eerder met de psychologie in verband werden gebracht - waaronder Yuri Frankfurt, Nikolai Karev en Ivan Luppol - werden geëxecuteerd in gevangeniskampen. Hetzelfde lot wachtte Alexei Gastev en Isaak Shipilrein. die het overleefden leefden in een sfeer van totale achterdocht. [...] Mensen die gisteren hun velden domineerden, zouden vandaag kunnen worden aangeklaagd als verraders en vijanden van het volk, en tegen morgen zouden hun namen uit alle openbare registers kunnen verdwijnen. teruggeroepen worden uit bibliotheken om ze te ontdoen van 'verouderde' namen en referenties. "
 38. ​"Georgy Schedrovitsky, die momenteel verbonden is aan het Moscow Institute of Psychology, kan worden genoemd als de meest prominente theoreticus die werkzaam is in de context van systeemonderzoek. [...] Dit is Schedrovitsky's tweede grote scriptie: Activiteit moet niet worden beschouwd als een attribuut van het individu, maar eerder als een allesomvattend systeem dat individuen 'vangt' en 'dwingt' om zich op een bepaalde manier te gedragen. Deze benadering kan worden teruggevoerd op de bewering van Wilhelm Humboldt dat het niet de mens is die taal als een attribuut, maar eerder taal die de mens 'bezit'. [...] De activiteitenbenadering van Schedrovitsky is met succes toegepast op het ontwerp van mens-machine-systemen en op de evaluatie van menselijke factoren in stadsplanning.
 39. 'De Sovjetpsychologie waar Peking zich naar modelleerde, was een marxistisch-leninistische psychologie met een filosofische basis in het dialectisch materialisme en een nieuw toegevoegd label, Pavlovianisme. Deze nieuwe Sovjetpsychologie leunde zwaar op Lenins theorie van reflectie, die postuum in zijn twee delen naar voren kwam. gepubliceerd in 1924. Eind jaren twintig legde een groep Sovjetonderzoekspsychologen onder leiding van Vygotskii, samen met Luria en Leont'ev, de basis voor een marxistisch-leninistische benadering van paranormale ontwikkeling. '
 40. ed., Chicago: Univ. van Chicago Pr., 1962.
 41. 'Tijd om de subjectief-objectieve kloof te verlaten?' Psychiatrisch Bulletin . 26 (3): 101-103. doi : 10.1192 / pb.26.3.101 .
 42. "Subjectief en objectief onderzoek in de positieve psychologie: een biologisch kenmerk is gekoppeld aan welzijn" . Psychologie vandaag . Ontvangen 20 april 2010.
 43. Affectieve neurowetenschappen: de basis van menselijke en dierlijke emoties . New York: Oxford University Press, p. 9.
 44. ​"Methodologisme betekent dat de methode het probleem domineert, problemen worden gekozen in ondergeschiktheid aan de gerespecteerde methode, en de psychologie moet zonder twijfel de methoden van de natuurwetenschappen overnemen. [...] Zowel vanuit epistemologisch en ontologisch-kritisch als vanuit een vanuit een menswetenschappelijk perspectief heeft het experiment in de psychologie een beperkte waarde (bijvoorbeeld alleen voor fundamentele psychologische processen), gezien de aard van de psychologische materie en de realiteit van personen en hun capaciteiten. "
 45. ​120. "Alomtegenwoordig in feministische kritiek op de wetenschap, met uitzondering van feministisch empirisme, is de afwijzing van positivistische veronderstellingen, inclusief de veronderstelling van waardeneutraliteit of dat onderzoek alleen objectief kan zijn als subjectiviteit en emotionele dimensies worden uitgesloten, terwijl in feite cultuur , persoonlijkheid en instituties spelen een belangrijke rol (zie Longino, 1990; Longino & Doell, 1983). Voor psychologie besprak Grimshaw (1986) de modificatiedoelen van het behaviorisme, en suggereerde dat behavioristische principes een hiërarchische positie tussen controleur en gecontroleerde en dat was in principe een antidemocratisch programma. "
 46. Biopsychologie . New York: Prentice Hall. ISBN 978-0-205-83256-9
 47. Timothy Quill; Susan McDaniel (2003). De biopsychosociale benadering: verleden, heden, toekomst . Boydell & Brewer. ISBN 978-1-58046-102-3
 48. "Gedragsgenetica". De encyclopedie van klinische psychologie . pp. 1-11. doi : 10.1002 / 9781118625392.wbecp578 . ISBN 978-1-118-62539-2 Ontbreekt of is leeg |title=( help )
 49. in Hock, Forty Studies (2002), pp. 70-76.
 50. "Op zoek naar Skinner en het vinden van Freud". Amerikaanse psycholoog . 62 (6): 590-595. CiteSeerX 10.1.1.321.6288 . doi : 10.1037 / 0003-066X.62.6.590 . PMID 17874899 .  
 51. Konorski, J. (1928). "Sur une forme particulière des reflexes conditionels" [Over een bepaalde vorm van voorwaardelijke reflexen]. Comptes Rendus des Séances de la Société de Biologie et de Ses Filiales (in het Frans). 99 : 1155-1157.
 52. "Het lange afscheid: waarom het verbale gedrag van BF Skinner springlevend is op de 50ste verjaardag van zijn publicatie" . Het psychologische record . 58 (3): 329-337. doi : 10.1007 / BF03395622 . S2CID 18114690 . 
 53. Maier SF (1967). "Niet ontsnappen aan een traumatische shock". Journal of Experimental Psychology . 74 (1): 1-9. CiteSeerX 10.1.1.611.8411 . doi : 10.1037 / h0024514 . PMID 6032570 .  
 54. Seligman MEP (1967). ‘Gevolgen van een onontkoombare shock bij een daaropvolgende reactie op ontsnapping en ontwijking’ . Journal of Comparative and Physiological Psychology . 63 (1): 28-33. doi : 10.1037 / h0024166 . PMID 6029715 . S2CID 17310110 .  
 55. "Cognitieve kaarten bij ratten en mannen" . Psychologische recensie . 55 (4): 189-208. doi : 10.1037 / h0061626 . PMID 18870876 . S2CID 42496633 .  
 56. Een geschiedenis van de moderne experimentele psychologie: van James en Wundt tot cognitieve wetenschap. Cambridge, MA: MIT Press.
 57. Agressie: een analyse van sociaal leren. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 58. Galanis, George; Manton, Jeremy; Vozzo, Armando; Bonner, Michael (2002). "Evaluatie van menselijke systemen in militaire training". Australian Journal of Psychology . 54 (3): 168-173. doi : 10.1080 / 00049530412331312754 .
 59.  978-1-4129-5057-2
 60. Nisha, mevrouw (22 mei 2020). Sportpsychologie . Vrienden Publicaties India. ISBN 978-93-88457-75-0
 61. Fine, BD (1968), A Glossary of Psychoanalytic Terms and Concepts, Amer Psychoanalytic Assn, p. 78, ISBN 978-0-318-13125-2 
 62. "De interpretatie van dromen". IV en V (2e ed.). Hogarth Press, 1955. Cite journal vereist |journal=( hulp )
 63. "Het onbewuste". XIV (2e ed.). Hogarth Press, 1955. Cite journal vereist |journal=( hulp )
 64. uit Theodore Schick, ed., Readings in the Philosophy of Science, Mountain View, CA: Mayfield Publishing Company, 2000, pp. 9–13. Faculteit.washington.edu
 65. ​De bijdragen aan de neuropsychoanalyse zijn onder meer António Damásio (Damásio, A. (1994). Descartes 'fout: emotie, rede, en het menselijk brein ; Damásio, A. (1996). De somatische markerhypothese en de mogelijke functies van de prefrontale cortex ; Damásio, A. (1999). Het gevoel van wat er gebeurt: lichaam en emotie bij het maken van bewustzijn ; Damásio, A. (2003). Op zoek naar Spinoza: vreugde, verdriet en het voelende brein ); Eric Kandel ;Joseph E. LeDoux (LeDoux, JE (1998). Het emotionele brein: de mysterieuze onderbouwing van het emotionele leven (Touchstone red.) . Simon & Schuster . Origineel werk gepubliceerd in 1996. ISBN 0-684-83659-9 ); Jaak Panksepp (Panksepp, J. (1998). Affectieve neurowetenschappen: de grondslagen van menselijke en dierlijke emoties . New York en Oxford: Oxford University Press); Oliver Sacks (Sacks, O. (1984). Een been om op te staan . New York: Summit Books / Simon en Schuster); Mark Solms (Kaplan-Solms, K., & Solms, M. (2000). Klinische studies in neuropsychoanalyse: inleiding tot een diepgaande neuropsychologie Londen: Karnac Books; Solms, M., & Turnbull, O. (2002). De hersenen en de innerlijke wereld: een inleiding tot de neurowetenschap van subjectieve ervaring . New York: Other Press); en Douglas Watt .
 66. Honolulu.hawaii.edu. Gearchiveerd van het origineel op 11 februari 2010 . Ontvangen 10 december 2011 .
 67. Psychologische wetenschap . New York: WW Norton & Company. p. 23. ISBN 978-0-393-93421-2
 68. (2001). Gewone extase: de dialectiek van de humanistische psychologie. Londen, VK: Brunner-Routledge. ISBN 0-415-23633-9 
 69. Palo Alto, CA (gestencild): 28 augustus 1963; in Severin (red.), Humanistic Viewpoints in Psychology (1965), blz. xv-xvi.
 70. Een inleiding tot de geschiedenis van de psychologie . Belmont, Californië: Thomson Wadsworth. blz. 528-536.
 71. Een inleiding tot de geschiedenis van de psychologie . Belmont, Californië: Thomson Wadsworth. blz. 546-547.
 72. Een inleiding tot de geschiedenis van de psychologie . Belmont, Californië: Thomson Wadsworth. blz. 523-532.
 73. De zoektocht van de mens naar betekenis (rev. Red.) . New York: Washington Square Press. p. 86 .
 74. Mater Dei Instituut . p 2.
 75. Perspectives on Personality (5e ed.). Boston: Pearson.
 76. Warnick, Renee; Warnick, Jason E .; Jones, Vinessa K .; Yarbrough, Gary L .; Russell, Tenea M .; Borecky, Chris M .; McGahhey, Reagan; Powell, John L., III; Bevers, Jamie; Monte, Emmanuelle (2002). "De 100 meest vooraanstaande psychologen van de 20e eeuw" (pdf) . Herziening van de algemene psychologie . 6 (2): 139-152. doi : 10.1037 / 1089-2680.6.2.139 . S2CID 145668721 .  
 77. ‘De misvatting van vijf factoren in de persoonlijkheidssfeer’. The Psychologist , May, 207-208.
 78. Nichols, K. Ernest (1972). "Een verbeterde definitie, van 10 onderzoekers, van persoonlijkheidsfactoren van de tweede orde in Q-gegevens (met cross-culturele controles)". The Journal of Social Psychology . 86 (2): 187-203. doi : 10.1080 / 00224545.1972.9918617 .
 79. ‘Een tegendraadse kijk op de vijffactorenbenadering van de persoonlijkheidsbeschrijving’. Psychologisch Bulletin . 117 (2): 187-215. doi : 10.1037 / 0033-2909.117.2.187 . PMID 7724687 . 
 80. Kritiek op het vijffactormodel (FFM). In GJ Boyle, G. Matthews en DH Saklofske. (Eds.), The SAGE handbook of persoonlijkheidstheorie en beoordeling: Vol. 1 - Persoonlijkheidstheorieën en modellen . Los Angeles, Californië: SAGE. ISBN 978-1-4129-4651-3 
 81. Veranderingen in persoonlijkheidskenmerken op volwassen leeftijd. In D. Westen, L. Burton, & R. Kowalski (Eds.), Psychology: Australian and New Zealand 3rd edition (pp. 448-449). Milton, Queensland: Wiley. ISBN 978-1-74216-644-5 
 82. Boyle, Gregory J .; Chant, David (2002). "Verrijkte gedragsvoorspellingsvergelijking en de impact ervan op gestructureerd leren en de dynamische calculus". Psychologische recensie . 109 (1): 202-205. doi : 10.1037 / 0033-295X.109.1.202 . PMID 11863038 . 
 83. "Myers-Briggs Type Indicator (MBTI): enkele psychometrische beperkingen". Australische psycholoog . 30 : 71-74. doi : 10.1111 / j.1742-9544.1995.tb01750.x .
 84. Reddon, John R. (1993). "Een perspectief op ontwikkelingen bij het beoordelen van psychopathologie: een kritische herziening van de MMPI en MMPI-2". Psychologisch Bulletin . 113 (3): 453-471. doi : 10.1037 / 0033-2909.113.3.453 .
 85. ​geciteerd in William P. Banks & Ilya Farber, "Consciousness", in Weiner (red.), Handbook of Psychology (2003), Volume 4: Experimental Psychology ; en in Deber, James A; Jacoby, Larry L. (1994). "Onbewuste waarneming: aandacht, bewustzijn en controle". Journal of Experimental Psychology . 20 (2): 304-317. CiteSeerX 10.1.1.412.4083 . doi : 10.1037 / 0278-7393.20.2.304 . PMID 8151275 .  
 86. New York: Guilford Press, 1999. Zie ook webversie Gearchiveerd op 9 oktober 2016 bij de Wayback Machine .
 87. Chartrand, Tanya L. (1999). "Het ondraaglijke automatisme van het zijn" . Amerikaanse psycholoog . 54 (7): 462-479. doi : 10.1037 / 0003-066X.54.7.462 . S2CID 5726030 . Zie ook: John A. Bargh, "The Automaticity of Everyday Life", in Robert S. Wyer Jr. (red.), The Automaticity of Everyday Life , Advances in Social Cognition, Volume X; Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 1997; ISBN 978-0-8058-1699-0 [ pagina nodig ] 
 88. Psychologie en vrije wil ; Oxford University Press, 2008. ISBN 978-0-19-518963-6 
 89. Messing, Marcel; Heinze, Hans-Jochen; Haynes, John-Dylan (2008). "Onbewuste determinanten van vrije beslissingen in het menselijk brein". Nature Neuroscience . 11 (5): 543-545. CiteSeerX 10.1.1.520.2204 . doi : 10.1038 / nn.2112 . PMID 18408715 . S2CID 2652613 .   
 90. "Vrije wil in wetenschappelijke psychologie". Perspectives on Psychological Science . 3 (1): 14-19. CiteSeerX 10.1.1.476.102 . doi : 10.1111 / j.1745-6916.2008.00057.x . PMID 26158665 . S2CID 9630921 .   
 91. Oxford University Press, 2012; ISBN 978-0-19-976582-9 [ pagina nodig ] 
 92. ​ ​
 93. ​"Kortom, de hierboven gepresenteerde studies geven aan dat mensen graag handelen naar de doelen van andere sociale wezens die geïmpliceerd zijn in gedragsscenario's of scripts." Zie ook: Aarts; Hassin; Gollwitzer (2004). "Doelbesmetting: waarnemen is om na te streven". Journal of Personality and Social Psychology . 87 (1): 23-37. CiteSeerX 10.1.1.312.5507 . doi : 10.1037 / 0022-3514.87.1.23 . PMID 15250790 .  
 94. Benyamin, Beben; De Leeuw, Christiaan A .; Sullivan, Patrick F .; Van Bochoven, Arjen; Visscher, Peter M .; Posthuma, Danielle (2015). "Meta-analyse van de erfelijkheidsgraad van menselijke eigenschappen op basis van vijftig jaar tweelingstudies" (pdf) . Nature Genetics . 47 (7): 702-709. doi : 10.1038 / ng.3285 . PMID 25985137 . S2CID 205349969 .   
 95. "Drie wetten van gedragsgenetica en wat ze betekenen". Huidige richtingen in de psychologische wetenschap . 9 (5): 160-164. doi : 10.1111 / 1467-8721.00084 . S2CID 2861437 . 
 96. Brown, Matthew A .; McCarthy, Mark I .; Yang, Jian (2012). "Vijf jaar GWAS-ontdekking" . The American Journal of Human Genetics . 90 (1): 7-24. doi : 10.1016 / j.ajhg.2011.11.029 . PMC 3257326 . PMID 22243964 .  
 97. ​Neale, Benjamin M .; Corvin, Aiden; Walters, James TR; Farh, Kai-How; Holmans, Peter A .; Lee, Phil; Bulik-Sullivan, Brendan; Collier, David A .; Huang, Hailiang; Pers, Tune H .; Agartz, Ingrid; Agerbo, Esben; Albus, Margot; Alexander, Madeline; Amin, Farooq; Bacanu, Silviu A .; Begemann, Martin; Belliveau, Richard A .; Bene, Judit; Bergen, Sarah E .; Bevilacqua, Elizabeth; Bigdeli, Tim B .; Zwart, Donald W .; Bruggeman, Richard; Buccola, Nancy G .; Buckner, Randy L .; Byerley, William; Cahn, Wiepke; et al. (2014). ‘Biologische inzichten van 108 met schizofrenie geassocieerde genetische loci’ . Natuur . 511 (7510): 421-427. Bibcode : 2014Natur.511..421S . doi :10.1038 / natuur13595 . PMC  4112379 . PMID  25056061 .
 98. Decandia, Teresa R .; Ripke, Stephan; Yang, Jian; Sullivan, Patrick F .; Goddard, Michael E .; Keller, Matthew C .; Visscher, Peter M .; Wray, Naomi R. (2012). "Het schatten van het aandeel variatie in gevoeligheid voor schizofrenie dat door gemeenschappelijke SNPs wordt gevangen" . Nature Genetics . 44 (3): 247-250. doi : 10.1038 / ng.1108 . PMC 3327879 . PMID 22344220 .  
 99. ​Daly, Mark J .; O'Donovan, Michael (2012). ‘Genetische architecturen van psychiatrische stoornissen: het nieuwe beeld en de implicaties ervan’ . Nature beoordelingen genetica . 13 (8): 537-551. doi : 10.1038 / nrg3240 . PMC 4110909 . PMID 22777127 .  
 100. ​Van Den Berg, Stéphanie M .; Verweij, Karin JH; Krueger, Robert F .; Luciano, Michelle; Arias Vasquez, Alejandro; Matteson, Lindsay K .; Derringer, Jaime; Esko, Tõnu; Amin, Najaf; Gordon, Scott D .; Hansell, Narelle K .; Hart, Amy B .; Seppälä, Ilkka; Huffman, Jennifer E .; Konte, Bettina; Lahti, Jari; Lee, Minyoung; Miller, Mike; Nutile, Teresa; Tanaka, Toshiko; Teumer, Alexander; Viktorin, Alexander; Wedenoja, Juho; Abecasis, Goncalo R .; Adkins, Daniel E .; Agrawal, Arpana; Allik, Jüri; Appel, Katja; et al. (2015). ‘Meta-analyse van genoombrede associatiestudies voor neuroticisme en de polygene associatie met ernstige depressieve stoornis’ . JAMA Psychiatrie . 72 (7): 642-50. doi :10.1001 / jamapsychiatry.2015.0554 . PMC  4667957 . PMID  25993607 .
 101. 50-56.
 102. 61.
 103. ‘Van onvrijwillige sterilisatie tot genetische verbetering: The Unsettled Legacy of Buck v. Bell’ . Notre Dame Journal of Law, Ethics, & Public Policy . 12 .
 104. 2. "Vanaf de geboorte tot op hoge leeftijd komen we tests tegen op bijna elk keerpunt in het leven. […] Tests worden in bijna elk land ter wereld gebruikt voor counseling, selectie en plaatsing. Tests vinden plaats in uiteenlopende omgevingen, van scholen tot civiele zaken. service, industrie, medische klinieken en adviescentra. De meeste mensen hebben tientallen tests gedaan en dachten er niets van. Maar tegen de tijd dat de gemiddelde persoon de pensioengerechtigde leeftijd bereikt, is het waarschijnlijk dat psychologische testresultaten hebben bijgedragen aan het vormgeven van zijn of haar lot. "
 105. (2002). Geavanceerde psychologie: toepassingen, problemen en perspectieven. Cheltenham: Nelson Thornes. ISBN 0-17-490058-9 
 106. in Morgan et al. (red.), Life After Graduate School in Psychology (2005). "... het is de rol van de rampenpsycholoog om crisisinterventieprocessen te gebruiken om te voorkomen dat natuurlijke nood als gevolg van de kritieke gebeurtenis zich ontwikkelt tot een schadelijkere, langdurige psychologische aandoening."
 107. Leibing, Eric (2003). "De effectiviteit van psychodynamische therapie en cognitieve gedragstherapie bij de behandeling van persoonlijkheidsstoornissen: een meta-analyse". The American Journal of Psychiatry . 160 (7): 1223-1233. doi : 10.1176 / appi.ajp.160.7.1223 . PMID 12832233 . 
 108. "De gemeenschappelijke factoren, empirisch gevalideerde behandelingen, en herstelmodellen van therapeutische verandering" . Het psychologische record . 55 (3): 377-400. doi : 10.1007 / BF03395517 . S2CID 142840311 . 
 109. Bergin, AE; Greaves, DW (1990). ‘De betekenis van eclecticisme: Nieuw onderzoek en analyse van componenten’. Professionele psychologie: onderzoek en praktijk . 21 (2): 124-130. doi : 10.1037 / 0735-7028.21.2.124 .
 110. Woolfe, R. (red.) (1999). Integratieve en eclectische begeleiding en psychotherapie. London: Sage.
 111. Het eclectische en integratieve paradigma: tussen de Scylla van samenvloeiing en de Charybdis van verwarring. In Handbook of Counseling Psychology (R. Woolfe & WL Dryden, red.). London: Sage, pp. 258-283. ISBN 0-8039-8991-1 
 112. ​Wolfe, BE (1998). "Op weg naar een meer klinisch valide benadering van therapieonderzoek" (pdf) . Journal of Consulting and Clinical Psychology . 66 (1): 143-150. CiteSeerX 10.1.1.475.7156 . doi : 10.1037 / 0022-006X.66.1.143 . PMID 9489268 .   
 113. "De effectiviteit van psychotherapie: de Consumer Reports- studie" (pdf) . Amerikaanse psycholoog . 50 (12): 965-974. doi : 10.1037 / 0003-066X.50.12.965 . PMID 8561380 .  
 114. 'Wie zijn schoolpsychologen?' Gearchiveerd van het origineel op 17 mei 2008 . Ontvangen 1 juni 2008 .
 115. Geschiedenis van de psychologie 5.2, mei 2002.
 116. Motivatie en werk. Psychologie . New York, NY: Worth Publishers
 117. (red.), Life After Graduate School in Psychology (2005).
 118. McGraw-Hill , Sidney / New York City 1987, ISBN 978-0-0745-2022-2 .  
 119. Proceedings of the National Academy of Sciences 4.10, 15 oktober 1918.
 120. (red.), Life After Graduate School in Psychology (2005).
 121. Washington: Combat Forces Press, 1954.
 122. Gezamenlijke hoorzitting voor de Senaatscommissie voor inlichtingen en de subcommissie voor gezondheid en wetenschappelijk onderzoek van de commissie voor menselijke hulpbronnen, Senaat van de Verenigde Staten, Ninety Fifth Congress, eerste zitting, 3 augustus 1997; en John D. Marks , The Search for the Manchurian Candidate , New York: Times Books, 1979.
 123. (red.), Life After Graduate School in Psychology (2005).
 124. ​(red.), Life After Graduate School in Psychology (2005). "Preventiestrategieën zijn de laatste tijd grotendeels geconcentreerd op gemeenschapsgebaseerde interventies, waarvan is aangetoond dat ze effectief zijn bij het veranderen van de gezondheid van grote populaties. Gedragswetenschappers en sociale wetenschappers, zoals psychologen, zijn behulpzaam in deze arena omdat we zijn opgeleid om naar individuen te kijken. als behorend tot complexe en dynamische sociale systemen, inclusief directe en uitgebreide familiesystemen, kennissen- en vriendschapsnetwerken, buurt- en gemeenschapssystemen en culturele groepen (Schneiderman & Spee4, 2001). "
 125. Altman, DG; Moher, D .; voor de CONSORT Group (2010). "CONSORT 2010-verklaring: bijgewerkte richtlijnen voor het rapporteren van gerandomiseerde onderzoeken met parallelle groepen" . BMJ . 340 : c332. doi : 10.1136 / bmj.c332 . PMC 2844940 . PMID 20332509 .  
 126. "Gedragsstudie van gehoorzaamheid" . Journal of Abnormal and Social Psychology . 67 (4): 371-378. CiteSeerX 10.1.1.599.92 . doi : 10.1037 / h0040525 . PMID 14049516 .   Volledige tekst pdf. Gearchiveerd 11 juni 2011 bij de Wayback Machine
 127. ​"Van opnames met één kanaal tot apparaten voor het in kaart brengen van de hersenen: de impact van elektro-encefalografie op experimentele psychologie" (pdf) . Geschiedenis van de psychologie . 8 (1): 95-117. doi : 10.1037 / 1093-4510.8.1.95 . PMID 16021767 . Gearchiveerd van het origineel (pdf) op 7 september 2015 . Ontvangen 24 april 2015 .  
 128. ​Zaki, Jamil (2013). "Functionele neuroimaging en psychologie: wat heb je de laatste tijd voor mij gedaan?"​ Journal of Cognitive Neuroscience . 25 (6): 834-842. doi : 10.1162 / jocn_a_00380 . PMID 23469884 . S2CID 12546790 .  
 129. ​Berntson, Gary G .; Nusbaum, Howard C. (2008). "Neuroimaging als een nieuw instrument in de toolbox van de psychologische wetenschap" (pdf) . Huidige richtingen in de psychologische wetenschap . 17 (2): 62-67. doi : 10.1111 / j.1467-8721.2008.00550.x . S2CID 14565940 . Gearchiveerd van het origineel (pdf) op 31 oktober 2014.  
 130. Lavelle, Leah A .; Cacioppo, John T. (2009). "Grote verwachtingen: wat kan fMRI-onderzoek ons ​​vertellen over psychologische verschijnselen?" (Pdf) . International Journal of Psychophysiology . 73 (1): 10-16. doi : 10.1016 / j.ijpsycho.2008.12.017 . PMID 19232374 . Gearchiveerd van het origineel (pdf) op 9 januari 2016.  
 131. The Cambridge Handbook of Computational Psychology. Cambridge University Press, New York. 2008.
 132. Gearchiveerd van het origineel op 8 juli 2008 . Ontvangen 1 juli 2008 .
 133. x, Cambridge, Ma: Harvard
 134. De ontdekking van gefundeerde theorie: strategieën voor kwalitatief onderzoek . Chicago: Aldine.
 135. 347 Harlow, John Martyn (1868). "Herstel van de passage van een ijzeren staaf door het hoofd." Publicaties van de Massachusetts Medical Society 2: 327-347 (gepubliceerd in Macmillan 2000).
 136. Hoofdstuk 2: Wat is programma-evaluatie?
 137. "Wat is programma-evaluatie: een handleiding voor beginners". Het Global Social Change Research Project. SSRN 3060080 .  Cite journal vereist |journal=( hulp )
 138. ​Malhotra, Neil ; Simonovits, Gabor (1 januari 2016). ‘Onderrapportage in psychologische experimenten: bewijs uit een studieregistratie’. Sociaal psychologische en persoonlijkheidswetenschappen . 7 (1): 8-12. doi : 10.1177 / 1948550615598377 . ISSN 1948-5506 . S2CID 143182733 .  
 139. "Metascience: Reproduceerbaarheid blues" . Natuur . 543 (7647): 619-620. Bibcode : 2017Natur.543..619M . doi : 10.1038 / 543619a . ISSN 1476-4687 . 
 140. 20, Erik (19 september 2018). "Deze onderzoeksgroep probeert zwakheden in de wetenschap bloot te leggen - en ze zullen op een paar tenen trappen als het moet" . Wetenschap | AAAS . Ontvangen 24 mei 2019 .
 141. ‘Repliceerbaarheid en reproduceerbaarheid in vergelijkende psychologie’ . Grenzen in de psychologie . 8 : 862. doi : 10.3389 / fpsyg.2017.00862 . ISSN 1664-1078 . PMC 5445189 . PMID 28603511 .   
 142. Robert M. Solow; Donald N. McCloskey (1989). De gevolgen van economische retoriek . Cambridge University Press. blz.  173-174 . ISBN 978-0-521-34286-5
 143. "De waarheid slijt" . De New Yorker . Ontvangen 10 april 2011 .
 144. "Publicatiebesluiten en hun mogelijke effecten op gevolgtrekkingen getrokken uit significantietests - of vice versa". Tijdschrift van de American Statistical Association . 54 (285): 30-34. doi : 10,2307 / 2282137 . JSTOR 2282137 . 
 145. Enrico Scalas (red.). PLOS EEN . 5 (4): e10068. Bibcode : 2010PLoSO ... 510068F . doi : 10.1371 / journal.pone.0010068 . PMC 2850928 . PMID 20383332 .  
 146. ‘De crisis in de sociale psychologie die dat niet is’ . De New Yorker . Voorafgaande publicaties . Ontvangen 19 december 2018 .
 147. Chabris, Christopher (31 juli 2014). ‘Waarom de voedselstrijd van psychologen ertoe doet’ . Leisteen . De Slate Group . Ontvangen 19 december 2018 .
 148. ‘De psychologie begint haar replicatieprobleem aan te pakken’ . FiveThirtyEight . Ontvangen 19 december 2018 .
 149. "De reproduceerbaarheid van psychologische wetenschap schatten" (pdf) . Wetenschap . 349 (6251): aac4716. doi : 10.1126 / science.aac4716 . hdl : 10722/230596 . PMID 26315443 . S2CID 218065162 .   
 150. Menselijke intelligentie . Cambridge University Press . p. 94. ASIN B004V9O6CE . 
 151. ​Door die overgang te maken, werd de persoonlijkheidspsychologie nauwkeuriger, maar minder algemeen interessant.
 152. ​Defries, John C .; Knopik, Valerie S .; Neiderhiser, Jenae M. (2016). "Top 10 gerepliceerde bevindingen van gedragsgenetica" . Perspectives on Psychological Science . 11 (1): 3-23. doi : 10.1177 / 1745691615617439 . PMC 4739500 . PMID 26817721 .  
 153. ​Keller, Matthew C. (2011). ‘Een kritisch overzicht van de eerste 10 jaar van kandidaat-onderzoek naar gen-voor-omgeving-interactie in de psychiatrie’ . American Journal of Psychiatry . 168 (10): 1041-1049. doi : 10.1176 / appi.ajp.2011.11020191 . PMC 3222234 . PMID 21890791 .  
 154. ​Dreber, A .; Forsell, E .; Ho, T.-H .; Huber, J .; Johannesson, M .; Kirchler, M .; Almenberg, J .; Altmejd, A .; Chan, T .; Heikensten, E .; Holzmeister, F .; Imai, T .; Isaksson, S .; Nave, G .; Pfeiffer, T .; Razen, M .; Wu, H. (2016). ‘Het evalueren van repliceerbaarheid van laboratoriumexperimenten in economie’ . Wetenschap . 351 (6280): 1433-1436. Bibcode : 2016Sci ... 351.1433C . doi : 10.1126 / science.aaf0918 . PMID 26940865 . 
 155. ​Abbass, A .; Hilsenroth, MJ; Leweke, F .; Luyten, P .; Keefe, JR; Midgley, N .; Rabung, S .; Salzer, S .; Steinert, C. (2017). ‘Vooringenomenheid in onderzoek: Risicofactoren voor niet-repliceerbaarheid in onderzoek naar psychotherapie en farmacotherapie’ . Psychologische geneeskunde . 47 (6): 1000-1011. doi : 10.1017 / S003329171600324X . PMID 27955715 . S2CID 1872762 .  
 156. ​"Bewustwording creëren voor de replicatiecrisis in de klinische psychologie door ons te concentreren op inconsistenties in psychotherapieonderzoek: hoeveel kunnen we vertrouwen op gepubliceerde bevindingen van werkzaamheidsonderzoeken?"​ Grenzen in de psychologie . 9 : 256. doi : 10.3389 / fpsyg.2018.00256 . PMC 5835722 . PMID 29541051 .  
 157. ​Bergelson, Elika; Bergmann, Christina; Cristia, Alejandrina; Floccia, Caroline; Gervain, Judit; Hamlin, J. Kiley; Hannon, Erin E .; Kline, Melissa; Levelt, Claartje; Lew-Williams, Casey; Nazzi, Thierry; Panneton, Robin; Rabagliati, Hugh; Soderstrom, Melanie; Sullivan, Jessica; Waxman, Sandra; Yurovsky, Daniel (2017). "Een samenwerkingsaanpak voor onderzoek bij zuigelingen: bevordering van reproduceerbaarheid, beste praktijken en theorievorming" . Kinderschoenen . 22 (4): 421-435. doi : 10.1111 / infa.12182 . PMC 6879177 . PMID 31772509 .  
 158. The Nurture Assumption: Why Children Turn Out the Way They Do (2e ed.). New York: Free Press . ISBN 978-1439101650
 159. Geen twee gelijk: de menselijke natuur en de menselijke individualiteit . New York: WW Norton & Company . ISBN 978-0393329711
 160. "Kan niet repliceren" . Inside Higher Ed . Ontvangen 19 december 2018 .
 161. ​Plucker, Jonathan A. (2014). "Feiten zijn belangrijker dan nieuwigheid". Onderwijsonderzoeker . 43 (6): 304-316. doi : 10.3102 / 0013189X14545513 . S2CID 145571836 . 
 162. Sweller, John ; Clark, Richard E. (2006). "Waarom minimale begeleiding tijdens instructie niet werkt: een analyse van het falen van constructivistisch, ontdekkings-, probleemgebaseerd, ervaringsgericht en op onderzoek gebaseerd onderwijs" . Onderwijspsycholoog . Routledge . 41 (2): 75-86. doi : 10.1207 / s15326985ep4102_1 . S2CID 17067829 . 
 163. Ministerie van Onderwijs van de Verenigde Staten . 2008. blz. 45-46 . Opgehaald op 3 november 2020 .
 164. Nelson, Leif D .; Simonsohn, Uri (2011). "Valse positieve psychologie" . Psychologische wetenschap . 22 (11): 1359-1366. doi : 10.1177 / 0956797611417632 . PMID 22006061 . 
 165. Strack, Fritz (2014). "De vermeende crisis en de illusie van exacte replicatie" (pdf) . Perspectives on Psychological Science . 9 (1): 59-71. doi : 10.1177 / 1745691613514450 . PMID 26173241 . S2CID 31938129 .   
 166. "De replicatiecrisis van de psychologie heeft het veld beter gemaakt" . FiveThirtyEight . Ontvangen 19 december 2018 .
 167. Kline, Melissa; McCarthy, Randy; Nuijten, Michele; Dunleavy, Daniel J .; Ledgerwood, Alison (december 2018), "The Cooperative Revolution Is Making Psychological Science Better" , Observer , 31 (10) , opgehaald op 19 december 2018
 168. Mehler, David Marc Anton. "Open Science-uitdagingen, voordelen en tips in de vroege carrière en daarna" . doi : 10.31234 / osf.io / 3czyt . Cite journal vereist |journal=( hulp )
 169. "De aarde is rond (p <.05)" . Amerikaanse psycholoog . 49 (12): 997-1003. doi : 10.1037 / 0003-066X.49.12.997 . S2CID 380942 . 
 170. "De verwaarloosde 95%: waarom de Amerikaanse psychologie minder Amerikaans moet worden". Amerikaanse psycholoog . 63 (7): 602-614. doi : 10.1037 / 0003-066X.63.7.602 . PMID 18855491 . 
 171. Heine, Steven J .; Norenzayan, Ara (2010). "De raarste mensen ter wereld?". Gedrags- en hersenwetenschappen . 33 (2-3): 61-83. doi : 10.1017 / S0140525X0999152X . PMID 20550733 . 
 172. Machizawa, S .; Rijst, JK (2019). Transnationale psychologie van vrouwen: uitbreiding van internationale en intersectionele benaderingen . Washington, DC: American Psychological Association. ISBN 978-1-4338-3069-3
 173. Hall, JE (2008). Wereldwijde belofte: kwaliteitsborging en verantwoording in de professionele psychologie . New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-530608-8
 174. ​Inman, AG; Bullock, M .; Nolan, SA (2018). "Kader voor competenties voor Amerikaanse psychologen die internationaal actief zijn". International Perspectives in Psychology: Research, Practice, Consultation . 7 (3): 174-188. doi : 10.1037 / ipp0000090 . S2CID 159028411 . 
 175. ​Martingano, Alison Jane; Ginges, Jeremy (2018). "Op weg naar een psychologie van Homo sapiens: psychologische wetenschap representatiever maken voor de menselijke bevolking" . Proceedings of the National Academy of Sciences . 115 (45): 11401-11405. doi : 10.1073 / pnas.1721165115 . ISSN 0027-8424 . PMC 6233089 . PMID 30397114 .   
 176. Bahrami-Rad, Duman; Beauchamp, Jonathan P .; Henrich, Joseph (8 november 2019). "De Kerk, intensieve verwantschap en globale psychologische variatie" . Wetenschap . 366 (6466): eaau5141. doi : 10.1126 / science.aau5141 . PMID 31699908 . S2CID 207943472 .  
 177. House of Cards - Psychologie en psychotherapie gebouwd op mythe . Gratis pers. ISBN 978-0-02-907205-9
 178. ‘Fringe Psychotherapies: The Public at Risk’. De wetenschappelijke beoordeling van alternatieve geneeskunde . 5 (2): 70-9. CiteSeerX 10.1.1.462.3147 . 
 179. Ontvangen 1 juli 2008 .
 180. "Melioratie en zelfexperimenten" . J Exp Anal Behav . 42 (3): 397-406. doi : 10.1901 / jeab.1984.42-397 . PMC 1348111 . PMID 16812398 .   in 1966 en in 1974 na Christus
 181. "Inleiding van de redactie: een gids voor de controverse over empirisch ondersteunde behandelingen". Onderzoek naar psychotherapie . 8 (2): 115-125. doi : 10.1080 / 10503309812331332257 .
 182. Christionsen, SB; Duncan, IJ; Erhard, HW; Lay Jr., DC; Mench, JA; O'Connor, CE; Petherick, JC (2003). ‘Richtlijnen voor het ethisch gebruik van dieren in de toegepaste ethologische studies’. Toegepaste diergedragswetenschappen . 81 (3): 291-305. doi : 10.1016 / s0168-1591 (02) 00288-5 .
 183. (1974), Gehoorzaamheid aan autoriteit; Een experimentele kijk. Harpercollins ( ISBN 0-06-131983-X ). 
 184. 95, Blum 2002, blz. 218-219. Blum 1994, blz. 95: "... het meest controversiële experiment dat uit het laboratorium van Wisconsin kwam, een apparaat dat Harlow de 'put van wanhoop ' wilde noemen."
 185. Love at Goon Park: Harry Harlow and the Science of Affection. Perseus Publishing, 2002. ISBN 0-7382-0278-9 
 186. 114. Booth bespreekt dit experiment expliciet. Zijn volgende zin is: 'Zijn meest recente verontwaardiging bestaat erin apen twintig dagen in' eenzaamheid 'te plaatsen - wat hij een' verticaal kamerapparaat 'noemt ... ontworpen op een intuïtieve basis' om 'een staat van hulpeloosheid en hopeloosheid te produceren, verzonken in een bron van wanhoop. ' '

Bronnen

 • Baker, David B. (red.). The Oxford Handbook of the History of Psychology . Oxford University Press ( Oxford Library of Psychology ), 2012. ISBN 978-0-19-536655-6 
 • Brock, Adrian C. (red.). Internationalisering van de geschiedenis van de psychologie . New York University Press, 2006. ISBN 978-0-8147-9944-4 
 • Chin, Robert en Ai-li S. Chin. Psychologisch onderzoek in communistisch China: 1949-1966 . Cambridge: MIT Press, 1969. ISBN 978-0-262-03032-8 
 • Cina, Carol. "Sociale wetenschappen voor wie? Een structurele geschiedenis van de sociale psychologie." Proefschrift, aanvaard door de State University of New York in Stony Brook, 1981.
 • Lullen, Geoffrey. Psychotherapie in het Derde Rijk: het Göring Instituut , tweede editie. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 1997. ISBN 1-56000-904-7 
 • Forgas, Joseph P., Kipling D. Williams en Simon M. Laham. Sociale motivatie: bewuste en onbewuste processen . Cambridge University Press, 2005. ISBN 0-521-83254-3 
 • Gregory, Robert J. Psychologische tests: geschiedenis, principes en toepassingen . Zesde editie. Boston: Allyn & Bacon (Pearson), 2011. ISBN 978-0-205-78214-7 
 • Guthrie, Robert. Zelfs de rat was blank: een historisch perspectief op psychologie . Tweede druk. Boston, Allyn and Bacon (Viacon), 1998. ISBN 0-205-14993-6 
 • Leahey, A History of Modern Psychology . Derde editie. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall (Pearson), 2001.
 • Luria, AR (1973). The Working Brain: An Introduction to neuropsychology . Vertaald door Basil Haigh. Basisboeken. ISBN 0-465-09208-X 
 • Herman, Ellen. "Psychologie als politiek: hoe psychologische experts het openbare leven in de Verenigde Staten 1940–1970 transformeerden." Proefschrift aanvaard door Brandeis University, 1993.
 • Hock, Roger R. Veertig studies die de psychologie veranderden : verkenningen in de geschiedenis van psychologisch onderzoek . Vierde druk. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2002. ISBN 978-0-13-032263-0 
 • Kozulin, Alex. Psychology in Utopia: Toward a Social History of Soviet Psychology . Cambridge: MIT Press, 1984. ISBN 0-262-11087-3 
 • Morgan, Robert D., Tara L. Kuther en Corey J. Habben. Life After Graduate School in Psychology: Insider's Advice from New Psychologists . New York: Psychology Press (Taylor & Francis Group), 2005. ISBN 1-84169-410-X 
 • Severin, Frank T. (red.). Humanistische standpunten in de psychologie : A Book of Readings. New York: McGraw Hill, 1965. ISBN
 • Shah, James Y. en Wendi L. Gardner. Handbook of Motivation Science . New York: The Guilford Press, 2008. ISBN 978-1-59385-568-0 
 • Teo, Thomas. De kritiek van de psychologie: van kant tot postkoloniale theorie . New York: Springer, 2005. ISBN 978-0-387-25355-8 
 • Wallace, Edwin R., IV, en John Gach (eds.), Geschiedenis van de psychiatrie en medische psychologie ; New York: Springer, 2008; ISBN 978-0-387-34708-0 
 • Weiner, Bernard . Menselijke motivatie . Hoboken, NJ: Taylor en Francis, 2013. ISBN 978-0-8058-0711-0 
 • Weiner, Irving B. Handbook of Psychology . Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, 2003. ISBN 0-471-17669-9 
  • Deel 1: Geschiedenis van de psychologie . Donald K. Freedheim, uitg. ISBN 0-471-38320-1 
  • Deel 2: Onderzoeksmethoden in de psychologie . John A. Schinka & Wayne F. Velicer, eds. ISBN 0-471-38513-1 
  • Deel 3: Biologische psychologie . Michela Gallagher & Randy J. Nelson, eds. ISBN 0-471-38403-8 
  • Deel 4: Experimentele psychologie . Alice F. Healy en Robert W. Proctor, eds. ISBN 0-471-39262-6 
  • Deel 8: Clinical Psychology . George Stricker, Thomas A. Widiger, eds. ISBN 0-471-39263-4 

Verder lezen

 • Badcock, Christopher R. (2015). ‘Nature-Nurture Controversy, History of’. Internationale Encyclopedie van de Sociale Wetenschappen . blz. 340-344. doi : 10.1016 / B978-0-08-097086-8.03136-6 . ISBN 978-0-08-097087-5
 • Cascio, Wayne F. (2015). "Industrieel-organisatiepsychologie: wetenschap en praktijk". Internationale Encyclopedie van de Sociale Wetenschappen . blz. 879-884. doi : 10.1016 / B978-0-08-097086-8.22007-2 . ISBN 978-0-08-097087-5
 • Chryssochoou, Xenia (2015). "Sociale psychologie". Internationale Encyclopedie van de Sociale Wetenschappen . blz. 532-537. doi : 10.1016 / B978-0-08-097086-8.24095-6 . ISBN 978-0-08-097087-5
 • Deakin, Nicholas (2015). "Filosofie, psychiatrie en psychologie". Internationale Encyclopedie van de Sociale Wetenschappen . pp. 31-36. doi : 10.1016 / B978-0-08-097086-8.27049-9 . ISBN 978-0-08-097087-5
 • Demetriou, Andreas (2015). "Intelligentie in culturele, sociale en educatieve context". Internationale Encyclopedie van de Sociale Wetenschappen . blz. 313-322. doi : 10.1016 / B978-0-08-097086-8.92147-0 . ISBN 978-0-08-097087-5
 • Gelso, Charles J. (2015). "Counseling psychologie". Internationale Encyclopedie van de Sociale Wetenschappen . pp. 69-72. doi : 10.1016 / B978-0-08-097086-8.21073-8 . ISBN 978-0-08-097087-5
 • Henley, Tracy B. (2015). "Psychologie, geschiedenis van (vroege periode)". Internationale Encyclopedie van de Sociale Wetenschappen . blz. 406-411. doi : 10.1016 / B978-0-08-097086-8.03235-9 . ISBN 978-0-08-097087-5
 • Knowland, Victoria CP; Purser, Harry; Thomas, Michael SC (2015). "Cross-sectionele methodologieën in ontwikkelingspsychologie". Internationale Encyclopedie van de Sociale Wetenschappen . blz. 354-360. doi : 10.1016 / B978-0-08-097086-8.23235-2 . ISBN 978-0-08-097087-5
 • Louw, Dap (2015). "Forensische psychologie". Internationale Encyclopedie van de Sociale Wetenschappen . blz. 351-356. doi : 10.1016 / B978-0-08-097086-8.21074-X . ISBN 978-0-08-097087-5
 • McWilliams, Spencer A. (2015). ‘Psychologie, geschiedenis van (twintigste eeuw)’. Internationale Encyclopedie van de Sociale Wetenschappen . blz. 412-417. doi : 10.1016 / B978-0-08-097086-8.03046-4 . ISBN 978-0-08-097087-5
 • Pe-Pua, Rogelia (2015). "Inheemse psychologie". Internationale Encyclopedie van de Sociale Wetenschappen . blz. 788-794. doi : 10.1016 / B978-0-08-097086-8.24067-1 . ISBN 978-0-08-097087-5
 • Peterson, Roger L .; Peterson, Donald R .; Abrams, Jules C .; Stricker, George; Hertogdom, Kelly (2015). ‘Training in klinische psychologie in de Verenigde Staten: Practitioner-model’. Internationale Encyclopedie van de Sociale Wetenschappen . blz. 517-523. doi : 10.1016 / B978-0-08-097086-8.21086-6 . ISBN 978-0-08-097087-5
 • Poortinga, Ype H. (2015). "Cross-culturele psychologie". Internationale Encyclopedie van de Sociale Wetenschappen . blz. 311-317. doi : 10.1016 / B978-0-08-097086-8.24011-7 . ISBN 978-0-08-097087-5
 • Spinath, Frank M .; Spinath, Birgit; Borkenau, Peter (2015). "Ontwikkelingsgedragsgenetica en onderwijs". Internationale Encyclopedie van de Sociale Wetenschappen . pp. 320-325. doi : 10.1016 / B978-0-08-097086-8.92009-9 . ISBN 978-0-08-097087-5
 • Smith, Edward E. (2015). ‘Cognitieve psychologie: geschiedenis’. Internationale Encyclopedie van de Sociale Wetenschappen . pp. 103-109. doi : 10.1016 / B978-0-08-097086-8.03028-2 . ISBN 978-0-08-097087-5
 • Staerklé, Christian (2015). "Politieke psychologie". Internationale Encyclopedie van de Sociale Wetenschappen . blz. 427-433. doi : 10.1016 / B978-0-08-097086-8.24079-8 . ISBN 978-0-08-097087-5
 • Gelder, Mayou & Geddes (2005). Psychiatrie. New York: Oxford University Press Inc.

Externe links

 • Psychologie bij Curlie
 • American Psychological Association
 • Vereniging voor Psychologische Wetenschappen