Directe democratie

Van Wikipedia, de gratis encyclopedie
Spring naar navigatie Spring om te zoeken
Een Landsgemeinde , of vergadering, van het kanton Glarus , op 7 mei 2006, Zwitserland .

Directe democratie of de zuivere democratie is een vorm van democratie waarin mensen beslissen over het beleid initiatieven direct. Dit verschilt van de meeste momenteel gevestigde democratieën, die representatieve democratieën zijn . De theorie en praktijk van directe democratie en participatie als gemeenschappelijk kenmerk vormden de kern van het werk van veel theoretici, filosofen, politici en maatschappijkritici, onder wie Jean Jacques Rousseau , John Stuart Mill en GDH Cole de belangrijkste zijn . [1]

Overzicht [ bewerken ]

In een representatieve democratie stemmen mensen op vertegenwoordigers die vervolgens beleidsinitiatieven nemen. [2] In directe democratie beslissen mensen over beleid zonder tussenkomst. Afhankelijk van het specifieke systeem dat wordt gebruikt, kan directe democratie het aannemen van uitvoerende beslissingen, het gebruik van sortering , het maken van wetten , het rechtstreeks kiezen of ontslaan van ambtenaren en het voeren van processen met zich meebrengen . Twee belangrijke vormen van directe democratie zijn participerende democratie en deliberatieve democratie .

Semi-directe democratieën , waarin vertegenwoordigers het dagelijks bestuur beheren, maar de burgers de soeverein blijven, laten drie vormen van populaire actie toe: referendum (volksraadpleging), initiatief en terugroepactie . De eerste twee formulieren - referenda en initiatieven - zijn voorbeelden van directe wetgeving. [3] Sinds 2019 hebben dertig landen referenda toegestaan ​​die door de bevolking op nationaal niveau zijn geïnitieerd. [4]

Een verplicht referendum onderwerpt de wetgeving die door de politieke elites is opgesteld aan een bindende volksstemming. Dit is de meest voorkomende vorm van directe wetgeving. Een populair referendum stelt burgers in staat om een ​​petitie in te dienen die de bestaande wetgeving oproept om door de burgers te stemmen. Instellingen specificeren het tijdsbestek voor een geldige petitie en het aantal vereiste handtekeningen, en kunnen handtekeningen van verschillende gemeenschappen vereisen om minderheidsbelangen te beschermen. [3] Deze vorm van directe democratie verleent het stemgerechtigde publiek in feite een veto op wetten die door de gekozen wetgevende macht zijn aangenomen, zoals in Zwitserland . [5] [6] [7] [8]

Een door de burger geïnitieerd referendum (ook wel een initiatief genoemd ) stelt leden van het grote publiek in staat om door middel van een verzoekschrift specifieke wettelijke maatregelen of constitutionele hervormingen aan de regering voor te stellen en, net als bij andere referenda, kan de stemming bindend of eenvoudig adviserend zijn. Initiatieven kunnen direct of indirect zijn: bij het directe initiatief wordt een succesvol voorstel direct op het stembiljet geplaatst om aan stemming te worden onderworpen (zoals geïllustreerd door het systeem van Californië). [3] Bij een indirect initiatief wordt een succesvol voorstel eerst ter overweging aan de wetgever voorgelegd; als er echter geen acceptabele actie wordt ondernomen na een bepaalde tijdsperiode, gaat het voorstel over op directe volksstemming. Grondwetswijzigingen in Zwitserland, Liechtenstein of Uruguay doorlopen een dergelijke vorm van indirect initiatief. [3]

Een deliberatief referendum is een referendum dat de publieke beraadslaging vergroot door een doelgericht institutioneel ontwerp.

Herroepingsbevoegdheid geeft het publiek de bevoegdheid om gekozen functionarissen uit hun ambt te verwijderen vóór het einde van hun aangewezen standaard ambtstermijn. [9]

Geschiedenis [ bewerken ]

Oudheid [ bewerken ]

De vroegst bekende directe democratie is naar verluidt de Atheense democratie in de 5e eeuw voor Christus. De belangrijkste organen in de Atheense democratie waren de assemblee , bestaande uit mannelijke burgers; de boulê , samengesteld uit 500 inwoners; en de rechtbanken, samengesteld uit een groot aantal juryleden die door het lot zijn gekozen, zonder rechters. Er waren slechts ongeveer 30.000 mannelijke burgers, maar elk jaar waren enkele duizenden van hen politiek actief en velen van hen waren jarenlang vrij regelmatig. De Atheense democratie was directniet alleen in de zin dat beslissingen werden genomen door de verzamelde mensen, maar ook in de zin dat de mensen via de assemblee, de boulê en de rechtbanken het hele politieke proces controleerden, en een groot deel van de burgers voortdurend betrokken was bij openbare aangelegenheden. [10] De meeste moderne democratieën, die representatief zijn, niet direct, lijken niet op het Atheense systeem.

Ook relevant voor de geschiedenis van directe democratie is de geschiedenis van het oude Rome , met name de Romeinse Republiek , die traditioneel begint rond 509 voor Christus. [11] Rome vertoonde vele aspecten van democratie, zowel direct als indirect, vanaf het tijdperk van de Romeinse monarchie tot aan de ineenstorting van het Romeinse Rijk . Hoewel de Romeinse senaat het belangrijkste orgaan was met een echt historisch blijvend gezag, dat duurde van het Romeinse koninkrijk tot na de ineenstorting van het West-Romeinse rijk , belichaamde het geen democratische benadering, aangezien het - tijdens de late republiek - bestond uit voormalige gekozen functionarissen , [12] advies geven in plaats van wetten te maken. [13]Het democratische aspect was in de Romeinse volksvergaderingen, waar het volk zich organiseerde in centuriae of stammen - afhankelijk van de vergadering - en stemmen uitbracht over verschillende zaken, waaronder verkiezingen en wetten, die voor hen waren voorgesteld door hun gekozen magistraten. [14] Sommige classici hebben betoogd dat de Romeinse republiek het etiket democratie verdient, met algemeen kiesrecht voor volwassen mannelijke burgers, volkssoevereiniteit en transparante beraadslagingen over openbare aangelegenheden. [15] Veel historici markeren het einde van de Republiek met de lex Titia , aangenomen op 27 november 43 v.Chr., Waardoor veel toezichtbepalingen werden geëlimineerd. [11]

Modern Era [ bewerken ]

Moderne burgerwetgeving vindt plaats in de kantons van Zwitserland vanaf de 13e eeuw. In 1847 voegden de Zwitsers het "statuutreferendum" toe aan hun nationale grondwet. Ze ontdekten al snel dat het niet voldoende was om alleen de macht te hebben om een ​​veto uit te spreken over de wetten van het Parlement. In 1891 voegden ze het "grondwetswijzigingsinitiatief" toe. De Zwitserse politiek sinds 1891 heeft de wereld een waardevolle ervaring gegeven met het grondwetswijzigingsinitiatief op nationaal niveau. [16] In de afgelopen 120 jaar zijn meer dan 240 initiatieven voor referenda gehouden. De bevolking heeft bewezen conservatief te zijn en keurt slechts ongeveer 10% van deze initiatieven goed; daarnaast hebben ze vaak gekozen voor een versie van het initiatief die door de overheid is herschreven. (Zie "Directe democratie in Zwitserland "hieronder.) [5] [6] [7] [8]

Moderne directe democratie komt ook voor binnen de Crow Nation , een Native American Tribe in de Verenigde Staten van Amerika. De stam is georganiseerd rond een Algemene Raad die bestaat uit alle stemgerechtigde leden. De Algemene Raad heeft de bevoegdheid om juridisch bindende besluiten te nemen door middel van referenda. De Algemene Raad werd voor het eerst verankerd in de Crow-grondwet van 1948 en werd bekrachtigd en hersteld met de grondwet van 2002. [17]

Enkele van de kwesties die verband houden met het verwante idee van een directe democratie die gebruikmaakt van internet en andere communicatietechnologieën, worden behandeld in het artikel over e-democratie en hieronder onder de titel Elektronische directe democratie . Kort gezegd, het concept van open-source governance past principes van de vrije softwarebeweging toe op het bestuur van mensen, waardoor de hele bevolking rechtstreeks kan deelnemen aan de overheid, zo veel of zo weinig als ze willen. [18]

Directe democratie is de basis van anarchistisch en links-libertair politiek denken. [19] [20] [21] Directe democratie wordt vanaf het begin verdedigd door anarchistische denkers, en directe democratie als politieke theorie is grotendeels beïnvloed door anarchisme. [22] [23]

Voorbeelden [ bewerken ]

Vroege Athene [ bewerken ]

Atheense democratie ontwikkeld in de Griekse stadstaat van Athene , bestaande uit de stad van Athene en de omliggende grondgebied van Attica , rond 600 voor Christus. Athene was een van de eerste bekende democratieën . Andere Griekse steden richtten democratieën op, en hoewel de meeste een Atheens model volgden, was er geen zo krachtig, stabiel of goed gedocumenteerd als dat van Athene. In de directe democratie van Athene nomineerden de burgers geen vertegenwoordigers om namens hen te stemmen over wetgeving en uitvoerende rekeningen (zoals in de Verenigde Staten), maar stemden ze in plaats daarvan als individuen. De publieke opinie van de kiezers werd beïnvloed door de politieke satire van de komische dichters in detheaters . [24]

Solon (594 v.Chr.), Cleisthenes (508-507 v.Chr.) En Ephialtes (462 v.Chr.) Droegen allemaal bij aan de ontwikkeling van de Atheense democratie. Historici verschillen van mening over wie van hen verantwoordelijk was voor welke instelling, en welke van hen het meest een werkelijk democratische beweging vertegenwoordigden. Het is het meest gebruikelijk om de Atheense democratie van Cleisthenes te dateren sinds Solons grondwet viel en werd vervangen door de tirannie van Peisistratus , terwijl Ephialtes de grondwet van Cleisthenes relatief vreedzaam herzag. Hipparchus , de broer van de tiran Hippias , werd vermoord door Harmodius en Aristogeiton , die vervolgens door de Atheners werden geëerd voor hun vermeende herstel van de Atheense vrijheid.

De grootste en meest duurzame democratische leider was Pericles ; na zijn dood werd de Atheense democratie tweemaal kort onderbroken door een oligarchische revolutie tegen het einde van de Peloponnesische oorlog . Het werd enigszins gewijzigd nadat het onder Eucleides was hersteld ; de meest gedetailleerde verslagen zijn van deze 4e-eeuwse wijziging en niet van het Periclean-systeem. Het werd onderdrukt door de Macedoniërs in 322 voor Christus. De Atheense instellingen werden later nieuw leven ingeblazen, maar in hoeverre ze een echte democratie waren, is twijfelachtig. [25]

Zwitserland [ bewerken ]

In Zwitserland ontvangt elke burger, zonder dat hij zich hoeft te registreren, voor elke stemming en verkiezing de stembiljetten en informatiebrochure en kan deze per post terugsturen. Zwitserland heeft verschillende direct democratische instrumenten; er worden ongeveer vier keer per jaar stemmen georganiseerd. Hier, de papieren die in november 2008 door elke Berner burger werden ontvangen, ongeveer vijf nationale, twee kantonnale, vier gemeentelijke referenda en twee verkiezingen (regering en parlement van de stad Bern) van 23 concurrerende partijen om tegelijkertijd voor te zorgen .

De zuivere vorm van directe democratie bestaat alleen in de Zwitserse kantons van Appenzell Innerrhoden en Glarus . [26] De Zwitserse Bondsstaat is een semi-directe democratie (representatieve democratie met sterke instrumenten van directe democratie). [26] De aard van de directe democratie in Zwitserland wordt fundamenteel aangevuld door de federale overheidsstructuren (in het Duits ook wel de Subsidiaritätsprinzip genoemd ). [5] [6] [7] [8]

De meeste westerse landen hebben representatieve systemen. [26] Zwitserland is een zeldzaam voorbeeld van een land met instrumenten voor directe democratie (op het niveau van de gemeenten, kantons en federale staten ). Burgers hebben meer macht dan in een representatieve democratie. Op elk politiek niveau kunnen burgers wijzigingen in de grondwet voorstellen ( volksinitiatief ), of vragen om een optioneel referendum over een wet die is goedgekeurd door het federale , kantonale parlement en / of gemeentelijk wetgevend orgaan. [27]

De lijst met verplichte of optionele referenda op elk politiek niveau is in Zwitserland over het algemeen veel langer dan in enig ander land; over elke grondwetswijziging moet bijvoorbeeld automatisch worden gestemd door de Zwitserse kiezers en kantons, op kantonaal / gemeentelijk niveau vaak ook over een financiële beslissing van een bepaald aanzienlijk bedrag die door wetgevende en / of uitvoerende organen wordt uitgevaardigd. [27]

Zwitserse burgers stemmen regelmatig over elk soort onderwerp op elk politiek niveau, zoals financiële goedkeuring van een schoolgebouw of de bouw van een nieuwe straat, of de wijziging van het beleid inzake seksueel werk, of over grondwetswijzigingen, of over het buitenlands beleid van Zwitserland, vier keer per jaar. [28] Tussen januari 1995 en juni 2005 hebben Zwitserse burgers 31 keer gestemd, over 103 federale kwesties naast veel meer kantonale en gemeentelijke kwesties. [29] In dezelfde periode namen Franse burgers slechts aan twee referenda deel. [26]

In Zwitserland volstaan ​​eenvoudige meerderheden op gemeentelijk en kantonnaal niveau, op federaal niveau zijn dubbele meerderheden vereist voor constitutionele kwesties. [16]

Een dubbele meerderheid vereist goedkeuring door een meerderheid van de stemgerechtigde personen, en ook door een meerderheid van de kantons. Zo kan in Zwitserland een door de burger voorgestelde wijziging van de federale grondwet (dat wil zeggen een volksinitiatief ) niet op federaal niveau worden aangenomen als een meerderheid van de bevolking het goedkeurt, maar een meerderheid van de kantons dit afwijst. [16] Voor referenda of voorstellen in algemene termen (zoals het principe van een algemene herziening van de grondwet) is een meerderheid van de stemmen voldoende (Zwitserse grondwet, 2005).

In 1890, toen de bepalingen voor de wetgeving van de Zwitserse nationaliteit door het maatschappelijk middenveld en de regering werden besproken, namen de Zwitsers het idee van dubbele meerderheden over van het Amerikaanse Congres , waarin stemmen van het Huis het volk moesten vertegenwoordigen en de stemmen van de Senaat het staten . [16]Volgens haar aanhangers is deze ‘legitimiteitsrijke’ benadering van het opstellen van nationale burgerwetgeving zeer succesvol geweest. Kris Kobach beweert dat Zwitserland zowel sociaal als economisch successen heeft geboekt die door slechts een paar andere landen worden geëvenaard. Kobach zegt aan het eind van zijn boek: "Waarnemers beschouwen Zwitserland maar al te vaak als een eigenaardigheid onder de politieke systemen. Het is passender om het als een pionier te beschouwen." Ten slotte wordt het Zwitserse politieke systeem, inclusief zijn directe democratische middelen in een bestuurscontext op meerdere niveaus , steeds interessanter voor wetenschappers van integratie in de Europese Unie . [30]

Verenigde Staten [ bewerken ]

In de regio New England van de Verenigde Staten beslissen steden in staten zoals Vermont over lokale aangelegenheden via het directe democratische proces van de gemeentevergadering . [31] Dit is de oudste vorm van directe democratie in de Verenigde Staten en dateert minstens een eeuw vóór de oprichting van het land.

Directe democratie was niet wat de opstellers van de Amerikaanse grondwet voor de natie voor ogen hadden. Ze zagen een gevaar in tirannie van de meerderheid . Als resultaat bepleitten ze een representatieve democratie in de vorm van een constitutionele republiek boven een directe democratie. Zo pleit James Madison in Federalist nr. 10 voor een constitutionele republiek boven directe democratie, juist om het individu te beschermen tegen de wil van de meerderheid. Hij zegt,

Degenen die het bezit en degenen die geen eigendom hebben, hebben ooit verschillende belangen in de samenleving gevormd. Degenen die schuldeisers zijn en degenen die schuldenaar zijn, vallen onder een soortgelijke discriminatie. Een landbelang, een fabricagebelang, een handelsbelang, een geldbelang, met veel lagere belangen, groeien noodzakelijkerwijs op in beschaafde naties en verdelen ze in verschillende klassen, aangedreven door verschillende gevoelens en opvattingen. De regulering van deze verschillende en in elkaar grijpende belangen vormt de hoofdtaak van moderne wetgeving en betrekt de geest van partij en factie bij de noodzakelijke en gewone operaties van de regering.

[...]

[A] pure democratie, waarmee ik een samenleving bedoel die bestaat uit een klein aantal burgers, die de regering persoonlijk bijeenbrengt en bestuurt, kan geen genezing erkennen voor het onheil van de factie. Een gemeenschappelijke hartstocht of interesse zal door een meerderheid worden gevoeld, en er is niets dat de aansporingen om de zwakkere partij op te offeren in de weg staat. Vandaar dat democratieën ooit onverenigbaar zijn bevonden met persoonlijke veiligheid of eigendomsrechten; en zijn in het algemeen even kort geweest in hun leven als gewelddadig in hun dood. [32]

John Witherspoon , een van de ondertekenaars van de Onafhankelijkheidsverklaring , zei: "Zuivere democratie kan niet lang blijven bestaan ​​en ook niet ver naar de staatsdepartementen worden gevoerd - ze is zeer onderhevig aan grillen en de waanzin van de volkswoede." Alexander Hamilton zei: "Dat een zuivere democratie, als het uitvoerbaar was, de meest perfecte regering zou zijn. De ervaring heeft bewezen dat geen enkele positie valser is dan dit. De oude democratieën waarin de mensen zelf beraadslaagden, bezaten nooit één goed kenmerk van de regering. . Hun karakter was tirannie; hun figuur was misvorming. ' [33]

Ondanks de bedoelingen van de opstellers aan het begin van de republiek, zijn stembiljetten en de bijbehorende referenda op grote schaal gebruikt op staats- en substaatniveau. Er is veel nationale en federale jurisprudentie , van het begin van de 20e eeuw tot de jaren negentig, die het recht van de mensen op elk van deze bestuurscomponenten van directe democratie beschermt (Magleby, 1984 en Zimmerman, 1999). De eerste uitspraak van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten ten gunste van de burgerwetgeving was in 1912 in Pacific States Telephone and Telegraph Company v. Oregon , 223 US 118 (Zimmerman, december 1999). President Theodore Roosevelt , in zijn 'Charter of Democracy'-toespraak tot het Ohio van 1912constitutionele conventie, verklaarde: "Ik geloof in het Initiatief en het Referendum, dat niet zou moeten worden gebruikt om de representatieve regering te vernietigen, maar om het te corrigeren wanneer het een verkeerde voorstelling van zaken wordt." [34]

In verschillende staten zijn referenda waarin het volk regeert:

 • Verwijzingen door de wetgevende macht naar de mensen van "voorgestelde grondwetswijzigingen" (grondwettelijk gebruikt in 49 staten, met uitzondering van Delaware  - Initiative & Referendum Institute, 2004).
 • Verwijzingen door de wetgevende macht naar de mensen van "voorgestelde statutenwetten" (grondwettelijk gebruikt in alle 50 staten - Initiative & Referendum Institute, 2004).
 • Het initiatief voor grondwetswijziging is een grondwettelijk gedefinieerd verzoekschriftproces van "voorgestelde constitutionele wet", dat, indien succesvol, ertoe leidt dat de bepalingen ervan rechtstreeks in de grondwet van de staat worden opgenomen. Aangezien constitutionele wetgeving niet kan worden gewijzigd door staatswetgevers, geeft deze directe democratiecomponent de mensen een automatische superioriteit en soevereiniteit boven de representatieve regering (Magelby, 1984). Het wordt gebruikt op staatsniveau in negentien staten: Arizona , Arkansas , Californië , Colorado , Florida , Illinois , Louisiana , Massachusetts , Michigan , Mississippi, Missouri , Montana , Nebraska , Nevada , North Dakota , Ohio , Oklahoma , Oregon en South Dakota (Cronin, 1989). Onder deze staten zijn er drie hoofdtypen van het grondwetswijzigingsinitiatief, met een verschillende mate van betrokkenheid van de staatswetgever die onderscheid maakt tussen de typen (Zimmerman, december 1999).
 • Statuutrechtinitiatief is een grondwettelijk gedefinieerd, door de burger geïnitieerd petitieproces van "voorgestelde statutenwet", dat, indien succesvol, ertoe leidt dat wetgeving rechtstreeks in de statuten van de staat wordt opgenomen. Het statuutinitiatief wordt gebruikt op staatsniveau in eenentwintig staten: Alaska , Arizona, Arkansas, Californië, Colorado, Idaho , Maine , Massachusetts, Michigan, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, South Dakota, Utah , Washington en Wyoming(Cronin, 1989). Merk op dat er in Utah geen grondwettelijke voorziening is voor burgerwetgeving. Alle I & R-wetten van Utah staan ​​in de staatsstatuten (Zimmerman, december 1999). In de meeste staten is er geen speciale bescherming voor door burgers gemaakte statuten; de wetgever kan ze onmiddellijk wijzigen.
 • Het referendum over het statuutrecht is een grondwettelijk gedefinieerd, door de burger geïnitieerd petitieproces van het "voorgestelde veto van de gehele of een deel van een wet die door de wetgever is opgesteld", dat, indien succesvol, de bestaande wet intrekt. Het wordt gebruikt op staatsniveau in vierentwintig staten: Alaska, Arizona, Arkansas, Californië, Colorado, Idaho, Kentucky , Maine, Maryland , Massachusetts, Michigan, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Mexico , North Dakota, Ohio , Oklahoma, Oregon, South Dakota, Utah, Washington en Wyoming (Cronin, 1989).
 • De terugroepactie is een door de burger geïnitieerd proces dat, indien succesvol, een gekozen ambtenaar uit zijn ambt verwijdert en hem of haar vervangt. Het eerste terugroepapparaat in de Verenigde Staten werd in 1903 in Los Angeles aangenomen . Meestal omvat het proces het verzamelen van burgerverzoekschriften voor de terugroeping van een gekozen ambtenaar; als er voldoende geldige handtekeningen zijn verzameld en geverifieerd, wordt een terugroepverkiezing geactiveerd. In de geschiedenis van de VS zijn er in de geschiedenis van de VS drie gouvernementele terugroepingsverkiezingen geweest (waarvan er twee resulteerden in de terugroeping van de gouverneur) en 38 terugroepingsverkiezingen voor staatswetgevers (waarvan 55% slaagde).
Negentien staten en het District of Columbia hebben een terugroepfunctie voor overheidsfunctionarissen. Extra staten hebben terugroepfuncties voor lokale rechtsgebieden. Sommige staten hebben specifieke redenen nodig voor een campagne voor een terugroepactie. [35]
 • Bevestiging van het statuut is beschikbaar in Nevada. Het stelt de kiezers in staat handtekeningen te verzamelen om op het stembiljet een vraag te plaatsen waarin de staatsburgers worden gevraagd een bestaande staatswet te bekrachtigen. Mocht de wet worden bekrachtigd door een meerderheid van de staatsburgers, dan wordt de wetgevende macht van de staat uitgesloten van enige wijziging van de wet, en kan deze alleen worden gewijzigd of ingetrokken indien goedgekeurd door een meerderheid van de staatsburgers in een rechtstreekse stemming. [36]

Rojava [ bewerken ]

In Syrisch Koerdistan, in de kantons Rojava , wordt een nieuw model van staatsbestel uitgeoefend door de Koerdische vrijheidsbeweging, dat van het democratisch confederalisme . Dit model is ontwikkeld door Abdullah Öcalan , de leider van de Koerdische Arbeiderspartij , op basis van de Koerdische revolutionaire ervaring en tradities, en van de theorie van het communalisme ontwikkeld door Murray Bookchin . [37] Aan het tegenovergestelde van de natiestaatmodel van soevereiniteit, democratisch confederalisme berust op het principe van radicaal zelfbestuur, waarbij politieke beslissingen worden genomen in volksvergaderingen op het niveau van de gemeente, die afgevaardigden naar het verbonden niveau van het district en het kanton zullen sturen. [38] Deze politieke structuur van onderaf bestaat naast het democratisch zelfbestuur, zoals georganiseerd in het Handvest van het Sociaal Contract, aangenomen door de kantons van Rojava in 2014. Deze twee structuren vormen een situatie die door David Graeber wordt gekenmerkt als een situatie met dubbele macht. , hoewel een bijzondere, aangezien ze allebei door dezelfde beweging worden gevormd. [39]

Vergeleken met andere ervaringen die zijn gecategoriseerd als die van directe democratie, zoals Occupy Wall Street , presenteert het Rojava-experiment slechts verschillende elementen van directe democratie, namelijk de organisatie van de zelfbesturende communes in volksvergaderingen waar iedereen kan deelnemen, de confederatie van deze communes via dwingende en herroepbare mandaten, de rotatie van kosten (vaak tweejaarlijks) en de afwezigheid van gecentraliseerde macht. [40]In theorie beschrijft Öcalan het principe van democratisch confederalisme als volgt: `` In tegenstelling tot een centralistisch en bureaucratisch begrip van bestuur en machtsuitoefening, vormt confederalisme een soort politiek zelfbestuur waarin alle groepen van de samenleving en alle culturele identiteiten zich kunnen uitdrukken. zichzelf in lokale bijeenkomsten, algemene congressen en raden. ". [41] In de praktijk is Rojava georganiseerd volgens een systeem van "raden op vier niveaus": de gemeente, de buurt, het district en de volksraad van West-Koerdistan. Elk niveau nomineert afgevaardigden voor het volgende niveau met zowel dwingende mandaten als herroepbare mandaten. [40]

Aangezien democratische autonomie berust op de gelijkwaardige politieke betrokkenheid van leden van de gemeenschap, streeft de Koerdische vrouwenbeweging ernaar de historische uitsluiting van vrouwen uit de publieke sfeer te veranderen en vrouwen op te leiden, ruimte te creëren waar ze kunnen deelnemen en hun eigen beslissingen kunnen nemen. [42] Deze toewijding aan de bevrijding van vrouwen komt tot uiting in het principe van dubbel leiderschap en 40 procent quota en in de vele politieke ruimtes die gecreëerd zijn voor het onderwijs van vrouwen en hun politieke en economische emancipatie. [43] Vrouwen worden daarom volledig betrokken bij het project van directe democratie. Om bij te dragen aan hun politieke emancipatie, creëerden Koerdische vrouwen een nieuwe wetenschap, Jineologîof "vrouwenwetenschap", om vrouwen toegang te geven tot kennis, het fundament van de macht in de samenleving. [44] Bovendien wordt politieke emancipatie niet als voldoende beschouwd om de bevrijding van vrouwen te verzekeren als ze niet berust op de mogelijkheid van vrouwen voor zelfverdediging. Daarom hebben Koerdische vrouwen de Vrouwenbeschermingseenheden ( YPJ ) opgericht die samen met de Volksbeschermingseenheden ( YPG ) de Koerdische strijdkrachten vormen.

De kantons van Rojava worden bestuurd door een combinatie van districts- en burgerraden. Districtsraden bestaan ​​uit 300 leden en twee verkozen co-presidenten: een man en een vrouw. Districtsraden beslissen en voeren administratieve en economische taken uit, zoals afvalinzameling, landverdeling en coöperatieve ondernemingen. [45] "

Crow Nation of Montana [ bewerken ]

De Crow General Council, die regeert over het Crow Indian Reservation in Montana, is sinds 1948 de wettelijk erkende regering van de stam. De General Council wordt gevormd uit alle stemgerechtigde leden van de stam. Raadsleden komen halfjaarlijks bijeen om leden voor te dragen voor verschillende deelraden. De Algemene Raad heeft ook de bevoegdheid om wettelijk bindende referenda aan te nemen met een tweederde stem. De grondwet van 2002 verminderde de bevoegdheden van de Algemene Raad enigszins door de oprichting van een afzonderlijke wetgevende tak. Onder de grondwet van 1948 heeft de Algemene Raad wetten gemaakt en aangenomen. Onder de aangenomen grondwet van 2002 stelt een afzonderlijke, gekozen wetgevende macht wetten op en keurt deze goed, hoewel de Algemene Raad deze kan vernietigen of zijn eigen wetten kan aannemen door middel van zijn referendum en initiatiefmacht. [17]

Denemarken [ bewerken ]

In 2016 keurde het Deense parlement een wet goed die een online burgerinitiatiefsysteem ( borgerforslag  [ da ] ) creëerde waarmee in aanmerking komende kiezers rekeningen kunnen voorstellen. Voorstellen die binnen 180 dagen door 50.000 kiezers worden gesteund, worden voor debat naar het Parlement verwezen.

Democratische hervormingen trilemma [ bewerken ]

Democratische theoretici hebben een trilemma geïdentificeerd vanwege de aanwezigheid van drie wenselijke kenmerken van een ideaal systeem van directe democratie, die een uitdaging zijn om ze allemaal tegelijk te verwezenlijken. Deze drie kenmerken zijn participatie - brede participatie in het besluitvormingsproces door de betrokken mensen; beraadslaging - een rationele discussie waarin alle belangrijke standpunten worden gewogen op basis van bewijs; en gelijkheid - alle leden van de bevolking namens wie beslissingen worden genomen, hebben een gelijke kans dat met hun mening rekening wordt gehouden. Empirisch bewijs uit tientallen onderzoeken suggereert dat beraadslaging leidt tot betere besluitvorming. [46] [47] [48]De meest betwiste vorm van directe volksparticipatie is het referendum over constitutionele kwesties. [49]

Om ervoor te zorgen dat het systeem het beginsel van politieke gelijkheid respecteert, moet ofwel iedereen erbij betrokken zijn , ofwel moet er een representatieve willekeurige steekproef zijn van mensen die zijn gekozen om deel te nemen aan de discussie. In de definitie die door wetenschappers als James Fishkin wordt gehanteerd , is deliberatieve democratie een vorm van directe democratie die voldoet aan de eis van deliberatie en gelijkheid, maar niet voorziet in het betrekken van iedereen die bij de discussie wil worden betrokken. Participatieve democratie, volgens de definitie van Fishkin, staat inclusieve deelname en beraadslaging toe, maar ten koste van het opofferen van gelijkheid, want als brede deelname wordt toegestaan, zullen er zelden voldoende middelen beschikbaar zijn om mensen te compenseren die hun tijd opofferen om deel te nemen aan de beraadslaging. Daarom zijn de deelnemers meestal degenen met een sterke interesse in de te beslissen kwestie en zullen daarom vaak niet representatief zijn voor de totale bevolking. [50] Fishkin stelt in plaats daarvan dat willekeurige steekproeven moeten worden gebruikt om een ​​klein, maar nog steeds representatief aantal mensen uit het grote publiek te selecteren. [9] [46]

Fishkin geeft toe dat het mogelijk is om een ​​systeem voor te stellen dat het trilemma overstijgt, maar het zou zeer radicale hervormingen vereisen als een dergelijk systeem zou worden geïntegreerd in de reguliere politiek.

Electronic directe democratie [ bewerken ]

Opzichte van andere mutaties [ bewerken ]

Directe democratie beoefenen - stemmen op Nuit Debout, Place de la République, Parijs

Anarchisten hebben vormen van directe democratie bepleit als alternatief voor de gecentraliseerde staat en het kapitalisme; anderen (zoals individualistische anarchisten ) hebben echter kritiek geuit op directe democratie en democratie in het algemeen omdat ze de rechten van de minderheid negeren , en pleitten in plaats daarvan voor een vorm van consensusbesluitvorming . Libertarische marxisten staan ​​echter volledig achter de directe democratie in de vorm van de proletarische republiek en beschouwen meerderheidsregering en burgerparticipatie als deugden. Libertarische socialisten zoals anarcho-communisten en anarcho-syndicalisten pleiten voor directe democratie. De Young Communist League USAverwijst in het bijzonder naar representatieve democratie als "burgerlijke democratie", wat impliceert dat zij directe democratie zien als "echte democratie". [51]

In scholen [ bewerken ]

Democratische scholen naar het model van Summerhill School lossen conflicten op en nemen schoolbeleidsbeslissingen door middel van volledige schoolbijeenkomsten waarin de stemmen van studenten en personeel gelijk worden gewogen. [52]

Hedendaagse bewegingen [ bewerken ]

Zie ook [ bewerken ]

 • Anarcho-communisme
 • Cherán
 • e-democratie
 • Libertair Municipalisme
 • Libertair socialisme
 • Vloeibare democratie
 • Participatieve budgettering
 • Participatieve economie
 • Populisme
 • Stemmen bij volmacht , in het bijzonder. gedelegeerde stemming
 • Hervorming van de Verenigde Naties  : Parlementaire Vergadering van de Verenigde Naties , rechtstreeks gekozen parlementariërs in plaats van diplomatieke ambtenaren van de overheid en secretaris-generaal van de Verenigde Naties , gekozen bij volksstemming.
 • Semi-directe democratie
 • Sociaal-democratie
 • Sociocratie
 • Sovjet-democratie
 • Derde internationale theorie
 • Arbeidersraden
 • Kritiek op democratie

Referenties [ bewerken ]

 1. ^ Grotten, RW (2004). Encyclopedie van de stad . Routledge. p. 181.
 2. ^ Budge, Ian (2001). "Directe democratie" . In Clarke, Paul AB; Foweraker, Joe (red.). Encyclopedia of Political Thought . Taylor en Francis. ISBN 9780415193962.
 3. ^ a b c d Smith, Graham (2009). Democratische innovaties: instellingen ontwerpen voor burgerparticipatie (theorieën over institutioneel ontwerp) . Cambridge: Cambridge University Press. blz.  112 .
 4. ^ "Populair of burgerinitiatief: Juridische modellen - Navigator" . www.direct-democracy-navigator.org .
 5. ^ a b c Hirschbühl (2011a) .
 6. ^ a b c Hirschbühl (2011b) .
 7. ^ a b c Hirschbühl (2011c) .
 8. ^ a b c Hirschbühl (2011d) .
 9. ^ a b Fishkin 2011 , hoofdstukken 2 en 3.
 10. ^ Raaflaub, Ober & Wallace 2007 , p. 5
 11. ^ a b Cary & Scullard 1967
 12. ^ Abbott, Frank Frost (1963) [1901]. Een geschiedenis en beschrijvingen van Romeinse politieke instellingen (3 ed.). New York: Noble Offset Printers Inc. p. 222. Meer dan één van |pages=en |page=gespecificeerd ( hulp )
 13. ^ Lintott, Andrew (2003). De grondwet van de Romeinse Republiek . Oxford: Oxford University Press. p. 3. ISBN 0-19-926108-3.
 14. ^ Lintott 2003 , p. 43.
 15. ^ Gruen, Erich S. (2000). "Herziening van 'The Crowd in Rome in the Late Republic ' " . Klassieke filologie . 95 (2): 237. doi : 10,1086 / 449494 . ISSN 0009-837X . JSTOR 270466 .  
 16. ^ a b c d Kobach 1993
 17. ^ a b "Crow 2002 Constitution" (PDF) . Indiase wet . 16 april 2002 . Ontvangen 2019/11/23 .
 18. ^ Rushkoff, Douglas (2004). Open source democratie . Project Gutenburg: Project Gutenberg Self-Publishing.
 19. ^ ‘The Ragged Edge of Anarchy: Direct Democracy - ProQuest’ . search.proquest.com .
 20. ^ Tamblyn, Nathan (2019). "De gemeenschappelijke grond van recht en anarchisme" (pdf) . Liverpool Law Review . 40 : 65-78. doi : 10.1007 / s10991-019-09223-1 . S2CID 155131683 .  
 21. ^ Geografen, A. Collective of Anarchist (20 december 2017). "Beyond electoralism: reflections on anarchy, populism, and the crisis of electoral politics" . ACME: An International Journal for Critical Geographies . 16 (4): 607-642 - via www.acme-journal.org.
 22. ^ Raekstad, Paul (9 november 2020). "De nieuwe democratie: anarchistisch of populistisch?" . Kritische beoordeling van internationale sociale en politieke filosofie . 23 (7): 931-942. doi : 10.1080 / 13698230.2019.1585151 .
 23. ^ Popp-Madsen, Benjamin Ask (1 mei 2017). "De volgende revolutie: volksvergaderingen en de belofte van directe democratie" . Hedendaagse politieke theorie . 16 (2): 274-277. doi : 10.1057 / cpt.2016.14 .
 24. ^ Henderson, J. (1996) Comic Hero versus Political Elite pp. 307-1919 in Sommerstein, AH; S. Halliwell; J. Henderson; B. Zimmerman, eds. (1993). Tragedie, komedie en de polis . Bari: Levante Editori.
 25. ^ Elster 1978 , blz. 1-3
 26. ^ a b c d Vincent Golay en Mix et Remix, Zwitserse politieke instellingen , Éditions loisirs et pédagogie, 2008. ISBN 978-2-606-01295-3 . 
 27. ^ a b "Referendums" . ch.ch - Een dienst van de Confederatie, kantons en gemeenten . Bern, Zwitserland: Zwitserse Bondsstaat. Gearchiveerd van het origineel op 2017/01/10 . Ontvangen 2017/01/09 .
 28. ^ Julia Slater (28 juni 2013). "De Zwitsers stemmen meer dan enig ander land" . Bern, Zwitserland: swissinfo.ch - de internationale dienst van de Swiss Broadcasting Corporation . Ontvangen 2015/07/27 .
 29. ^ Duc-Quang Nguyen (17 juni 2015). "Hoe de directe democratie in de afgelopen decennia is gegroeid" . Bern, Zwitserland: swissinfo.ch - de internationale dienst van de Swiss Broadcasting Corporation. Gearchiveerd van het origineel op 21 september 2015 . Ontvangen 2015/07/27 .
 30. ^ Trechsel (2005)
 31. ^ Bryan, Frank M. (15 maart 2010). Real Democracy: The New England Town Meeting en hoe het werkt . University of Chicago Press. ISBN 9780226077987. Ontvangen 27 april 2017 - via Google Books.
 32. ^ Federalist nr. 10 - Het nut van de Unie als bescherming tegen binnenlandse factie en opstand (vervolg) - Dagelijkse adverteerder - 22 november 1787 - James Madison . Ontvangen 2007-09-07.
 33. ^ Zagarri 2010 , p. 97
 34. ^ Watts 2010 , p. 75
 35. ^ Recall of State Officials , National Conference of State Legislatures (8 maart 2016).
 36. ^ Statuut bevestiging , Ballotpedia
 37. ^ M. Knapp, A. Flach, E. Ayboga en J. Biehl, Revolution in Rojava: Democratic Autonomy and Women's Liberation in Syrian Kurdistan , London, Pluto Press, 2016, p. xv.
 38. ^ Biehl, Janet (2015). Ecologie of catastrofe: The Life of Murray Bookchin . Oxford: Oxford University Press. p. 317. ISBN 9780199342495.
 39. ^ M. Knapp, A. Flach, E. Ayboga en J. Biehl, Revolution in Rojava: Democratic Autonomy and Women's Liberation in Syrian Kurdistan , London, Pluto Press, 2016, p. xvii.
 40. ^ a b M. Knapp, A. Flach, E. Ayboga en J. Biehl, Revolution in Rojava: Democratic Autonomy and Women's Liberation in Syrian Kurdistan , Londen, Pluto Press, 2016, pp.87-91.
 41. ^ Abdullah Öcalan, Democratisch Confederalisme , Keulen, 2011, bit.ly/1AUntIO, p. 26.
 42. ^ M. Knapp, A. Flach, E. Ayboga en J. Biehl, Revolution in Rojava: Democratic Autonomy and Women's Liberation in Syrian Kurdistan , Londen, Pluto Press, 2016, pp. 43 en 63.
 43. ^ M. Knapp, A. Flach, E. Ayboga en J. Biehl, Revolution in Rojava: Democratic Autonomy and Women's Liberation in Syrian Kurdistan, Londen, Pluto Press, 2016, pp. 64-76.
 44. ^ M. Knapp, A. Flach, E. Ayboga en J. Biehl, Revolution in Rojava: Democratic Autonomy and Women's Liberation in Syrian Kurdistan , London, Pluto Press, 2016, p. 71.
 45. ^ Belasting, Meredith. "De revolutie in Rojava" . Dissent Magazin . Ontvangen 3 september 2015 .
 46. ^ a b Ross 2011 , hoofdstuk 3
 47. ^ Stokes 1998
 48. ^ Zelfs Susan Strokes geeft in haar kritische essay Pathologies of Deliberation toe dat een meerderheid van de academici in het veld het met deze mening eens is.
 49. ^ Jarinovska, K. "Populaire initiatieven als middel om de kern van de Republiek Letland te veranderen", Juridica International . , ISSN 1406-5509 Vol. 20, 2013. p. 152 
 50. ^ Fishkin suggereert dat ze misschien zelfs rechtstreeks zijn gemobiliseerd door belangengroepen of grotendeels zijn samengesteld uit mensen die zijn gevallen voor politieke propaganda en dus hun mening hebben gewekt en verdraaid.
 51. ^ lidmaatschap Cmte. "Young Communist League USA - Veelgestelde vragen" . Yclusa.org . Ontvangen 2010-05-02 .
 52. ^ Burgh, Gilbert (2006). Ethiek en de onderzoeksgemeenschap: onderwijs voor deliberatieve democratie . Cengage Learning Australië. p. 98. ISBN 0-17-012219-0.

Bibliografie [ bewerken ]

 • Cary, M .; Scullard, HH (1967). A History Of Rome: Down To The Reign Of Constantine (2e ed.). New York: St. Martin's Press.CS1 maint: ref duplicates default (link)
 • Benedikter, Thomas E. (2021). Wanneer burgers zelf beslissen: een inleiding tot directe democratie . Bozen: POLITiS. www.politis.it
 • Cronin, Thomas E. (1989). Directe democratie: The Politics of Initiative, Referendum and Recall . Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • Elster, Jon (1998). "Introductie" . In Elster, Jon (red.). Deliberatieve democratie . Cambridge Studies in the Theory of Democracy. Cambridge University Press . doi : 10.1017 / CBO9781139175005 . ISBN 9780521592963.CS1 maint: ref duplicates default (link)
 • Fishkin, James S. (2011). Als de mensen spreken . Oxford University Press . ISBN 9780199604432.CS1 maint: ref duplicates default (link)
 • Golay, Vincent (2008). Zwitserse politieke instellingen . Geïllustreerd door Mix & Remix. Le Mont-sur-Lausanne: Éditions loisirs et pédagogie. ISBN 9782606012953.
 • Gutmann, Amy ; Thompson, Dennis F. (2004). Waarom deliberatieve democratie? . Princeton: Princeton University Press. ISBN 9780691120188. Ontvangen 8 april 2014 .
 • Hirschbühl, Tina (2011a), The Swiss Government Report 1 , Federal Department of Foreign Affairs FDFA, Presence Switzerland - via YouTube
 • Hirschbühl, Tina (2011b), The Swiss Government Report 2 , Federal Department of Foreign Affairs FDFA, Presence Switzerland - via YouTube
 • Hirschbühl, Tina (2011c), How Direct Democracy Works In Switzerland - Report 3 , Federal Department of Foreign Affairs FDFA, Presence Switzerland - via YouTube
 • Hirschbühl, Tina (2011d), How People in Switzerland Vote - Report 4 , Federal Department of Foreign Affairs FDFA, Presence Switzerland - via YouTube
 • Hirschbühl, Tina (2011e), Zwitserland en de EU: The Bilateral Agreements - Report 5 , Federal Department of Foreign Affairs FDFA, Presence Switzerland - via YouTube
 • Kobach, Kris W. (1993). Het referendum: directe democratie in Zwitserland . Dartmouth Publishing Company. ISBN 9781855213975.CS1 maint: ref duplicates default (link)
 • Raaflaub, Kurt A .; Ober, Josiah; Wallace, Robert W. (2007). Oorsprong van de democratie in het oude Griekenland . Berkeley: University of California Press. ISBN 9780520932173.CS1 maint: ref duplicates default (link)
 • Razsa, Maple. (2015) Bastards of Utopia: Living Radical Politics After Socialism . Bloomington: Indiana University Press.
 • Ross, Carne (2011). The Leaderless Revolution: hoe gewone mensen de macht kunnen grijpen en de politiek kunnen veranderen in de 21e eeuw . Londen: Simon & Schuster. ISBN 9781847375346.CS1 maint: ref duplicates default (link)
 • Stokes, Susan C. (1998). "Pathologieën van beraadslaging" . In Elster, Jon (red.). Deliberatieve democratie . Cambridge Studies in the Theory of Democracy. Cambridge University Press. doi : 10.1017 / CBO9781139175005 . ISBN 9780521592963.CS1 maint: ref duplicates default (link)
 • Watts, Duncan (2010). Woordenboek van de Amerikaanse regering en politiek . Universiteit van Edinburgh. p. 75 . ISBN 9780748635016.CS1 maint: ref duplicates default (link)
 • Zagarri, Rosemarie (2010). The Politics of Size: Representation in the United States, 1776–1850 . Cornell universiteit. ISBN 9780801476396.CS1 maint: ref duplicates default (link)

Verder lezen [ bewerken ]

 • Arnon, Harel (januari 2008). "A Theory of Direct Legislation" (LFB Scholarly)
 • Benedikter, Thomas (2021), Wanneer burgers zelf beslissen. Een inleiding tot directe democratie. POLITIE. www.politis.it
 • Cronin, Thomas E. (1989). Directe democratie: de politiek van initiatief, referendum en terugroepactie. Harvard University Press.
 • De Vos et al (2014) South African Constitutional Law - In Context: Oxford University Press
 • Finley, MI (1973). Democratie, oud en modern . Rutgers University Press.
 • Fotopoulos, Takis , Towards an Inclusive Democracy: The Crisis of the Growth Economy and the Need for a New Liberatory Project (London & NY: Cassell, 1997).
 • Fotopoulos, Takis , The Multidimensional Crisis and Inclusive Democracy . (Athene: Gordios, 2005). ( Engelse vertaling van het boek met dezelfde titel gepubliceerd in het Grieks).
 • Fotopoulos, Takis , "Liberal and Socialist 'Democracies' versus Inclusive Democracy" , The International Journal of INCLUSIVE DEMOCRACY , deel 2, nr. 2, (januari 2006).
 • Gerber, Elisabeth R. (1999). De populistische paradox: invloed van belangengroepen en de belofte van directe wetgeving . Princeton University Press.
 • Hansen, Mogens Herman (1999). De Atheense democratie in het tijdperk van Demosthenes: structuur, principes en ideologie . Universiteit van Oklahoma, Norman (orig. 1991).
 • Köchler, Hans (1995). Een theoretisch onderzoek van de tweedeling tussen democratische grondwetten en politieke realiteit . Universitair Centrum Luxemburg.
 • Magleby, David B. (1984). Directe wetgeving: stemmen over stembiljetten in de Verenigde Staten . Johns Hopkins University Press.
 • Matsusaka John G. (2004.) For the Many or the Few: The Initiative, Public Policy, and American Democracy, Chicago Press
 • Nationale Conferentie van Staatswetgevers, (2004). Oproep van staatsambtenaren
 • Orr Akiva e-books, gratis download: Politiek zonder politici - Big Business, Big Government of Directe democratie.
 • Pimbert, Michel (2010). Burgerschap terugwinnen: het maatschappelijk middenveld versterken bij beleidsvorming. In: Op weg naar voedselsoevereiniteit. http://pubs.iied.org/pdfs/G02612.pdf ? e-boek. Gratis download.
 • Polybius (circa 150 voor Christus). De geschiedenissen . Oxford University, The Great Histories Series, Ed., Hugh R. Trevor-Roper en E. Badian. Vertaald door Mortimer Chambers. Washington Square Press, Inc (1966).
 • Reich, Johannes (2008). Een interactiemodel van directe democratie - lessen uit de Zwitserse ervaring . SSRN-werkdocument.
 • Serdült, Uwe (2014) Referendums in Zwitserland, in Qvortrup, Matt (Ed.) Referendums Around the World: The Continued Growth of Direct Democracy. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 65-121.
 • Verhulst Jos en Nijeboer Arjen Directe Democratie e-book in 8 talen. Gratis download.
 • Zimmerman, Joseph F. (maart 1999). The New England Town Meeting: Democracy In Action . Praeger uitgevers.
 • Zimmerman, Joseph F. (December 1999). The Initiative: Citizen Law-Making. Praeger Publishers.

External links[edit]

 • Direct democracy at Curlie
 • United Kingdom Direct Democracy Party